مقاله پژوهشی: نگاشت الگوی نوآوری چابک برای سازمان‌های صنعتی دفاعی ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

4 استاد دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

نوآوری چابک به‌معنای مجموعه‌ای از فرایندها، ابزارها و روش‌ها در جهت بهبود توانایی واکنش سریع به نیازهای متغیر بازار و مشتریان، همراه با واپایش هزینه‌ها و بهبود سطح کیفیت محصولات و خدمات بوده و اساس سازمان نوآور چابک نیز، همسو کردن کارکنان و فرایندهای کاری در یک نظام همگن، تعاملی و انعطاف‌پذیر به‌منظور هوشمندسازی و دستیابی به مزیت برتری می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف «نگاشت الگوی نوآوری چابک سازمان‌های صنعتی دفاعی با رویکرد  مدل‌سازی ساختاری – تفسیری و دیمتل فازی» به رشته تحریر درآمده است. از نظر هدف، کاربردی از نظر روش توصیفی- تحلیلی، پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه براساس جدول مورگان تعداد 80 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین برای سطح‌بندی و اولویت‌بندی عوامل تعداد 12 نفر به سؤال‌های پرسشنامه پاسخ دادند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته 52 سؤالی است که ضریب آلفای کرونباخ آن برابر 0/920 محاسبه گردید. بر اساس یافته‌های پژوهش، توانمندی سخت‌افزاری، توانمندی نرم‌افزاری، تغییر فرایندهای کاری و فنی، پیکره‌بندی مجدد، بهبود سطح کیفیت محصولات و خدمات، انعطاف‌پذیری در طراحی محصول و فرایند تولید، شایستگی در طراحی محصولات جدید، سرعت طراحی و تولید محصولات جدید، برنامه‌ریزی تولید، قابلیت‌محوری، سرعت پاسخ‌گویی به تهدیدها و نیازهای جدید، موفقیت در تأمین نیازهای جاری، موفقیت اقتصادی و بازاری، موفقیت در ایجاد فرصت و هوشمندی محیطی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با یکدیگر دارند، بنابراین تغییر هریک از آن‌ها بر سایر عوامل نیز اثر می‌گذارد. همچنین بر اساس خروجی دیمتل فازی، توانمندی سخت‌افزاری، اثرگذارترین عامل و هوشمندی محیطی اثرپذیرترین عامل در بین سایر عوامل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representing the Agile Innovation Model for Defensive Industrial Organizations of Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Amin Pashaei Houlaso 1
 • hossein dehghanipodeh 2
 • Aboutaleb Shafaghat 3
 • Nasser Poursadegh 4
1 PhD student in Industrial Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch
2 Associate Professor in Malek Ashtar University of Technology
3 Assistant Professor in Malik Ashtar University of Technology
4 Professor and Higher Institute of National Defense and Strategic Research
چکیده [English]

Agile innovation means a set of processes, instruments and methods to improve the ability to react quickly to the shifting needs of the market and customers, along with decreasing costs and improving the quality of products and services. The foundation of agile innovation is to align employees and work processes in a homogeneous, interactive and flexible system in order to make them smart and attain dominance. The present study has been conducted with the aim of "planning the agile innovation model of defensive industrial organizations with structural-interpretive modeling and fuzzy dematel modeling". It is an applied research in terms of its purpose, and a descriptive-analytical, survey and correlational one regarding its method. The study population was 80 experts who were selected as the sample based on the Morgan table. Also, 12 experts answered the questionnaire in order to classify and prioritize the factors. The data collection instrument employed in this research was a researcher-made questionnaire including 52 items. Its Cronbach's alpha coefficient was calculated to be 0.920. As the research findings shows, hardware capability, software capability, variation in occupational and technical processes, reconfiguration, improving the quality of products and services, flexibility in product design and production process, competency in designing new products, speed in designing and production of new products, planning of production, capability-orientedness, speed of reaction to new threats and needs, success in meeting current needs, economic and market success, success in creating opportunities and environmental intelligence have close relationship with each other, thus changing each of them will influence other factors as well. Moreover, based on fuzzy dematel output, hardware capability is the most effective factor and environmental intelligence is the most susceptible factor among the other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Innovation
 • agility
 • agile innovation
 • defensive industrial organizations
 1. الف. منابع فارسی

  1. آذر، عادل؛ تیزرو، علی؛ مقبل باعرض، عباس؛ انواری رستمی، علی‌اصغر (1389). «طراحی مدل چابکی زنجیره تامین؛ رویکرد مدل‌سازی تفسیری – ساختاری»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 14، شمارة 4.
  2. احمدی، علی‌اکبر؛ درویش، حسن؛ سبحانی‌فر، محمدجواد؛ فاضلی کبریا، حامد (1393). «طراحی و تبیین الگوی مفهومی شایستگی‌های منابع انسانی در نهج‌البلاغه با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و ISM»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال هفدهم، شماره 64.
  3. اردلان، امید؛ الوانی، سیدمهدی؛ شهلایی، ناصر (1395). «طراحی و تبیین الگوی ماسب نوآوری در ارتش برمبنای تدابیر فرماندهی کل قوا(مدظله‌العالی)»، فصلنامه مدیریت نوآوری، سال ششم، شماره 1.
  4. براری، رضا؛ جمشیدی، لاله (1394)، «بررسی نقش مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی در بین کارکنان دانشگاه مازندران»، فصلنامه پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی، سال اول، شماره 3.
  5. حسینی، میرزاحسن؛ اکبری، مهدی (1393). طراحی الگوی سرآمدی مدیریت دانش سازمانی با رویکرد مدل‌سازی تفسیری – ساختاری»، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره ششم، شماره 3.
  6. دهقانی‌پوده، حسین؛ پاشایی هولاسو، امین (1395). تاثیر فرهنگ سازمانی بر ظرفیت‌ها و محرک‌های نوآوری دفاعی»، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، دوره 1395، شماره 27.
  7. دهقانی‌پوده، حسین؛ پاشایی هولاسو، امین (1396). «طراحی الگوی توسعه نوآوری سازمان‌های دفاعی با رویکرد راهبردی»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال پانزدهم، شماره 57.
  8. دهقانی‌پوده، حسین؛ پاشایی هولاسو، امین؛ شفقت، ابوطالب و پورصادق، ناصر (1399). شناسایی و ارائه چارچوب مولفه‌های نوآوری چابک در سازمان‌های صنعتی دفاعی، فصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبری، سال دهم، شماره 38.
  9. رضایی پندری، عباس؛ یکه زارع، محسن (1395)، «طراحی مدل ساختاری – تفسیری عوامل انتقال فناوری موفقیت‌آمیز در راستای رسیدن به توسعه پایدار»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره بیستم، شماره 1.
  10. سری‌نیواسان، ون (1381)، مدیریت نوآوری صنعتی – مفاهیم و تکالیف، ترجمه عقیل ملکی‌فر و همکاران، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
  11. شاهین، آرش؛ صادق‌بیگی، ارمغان (1394)، مدیریت نوآوری، اصفهان: جهاد دانشگاهی.
  12. شفقت، ابوطالب؛ الیاسی، مهدی؛ طباطبائیان، سیدحبیب‌الله؛ بامدادصوفی، جهانیار (1394)، «گونه‌شناسی فرآیندهای موفق نوآوری دفاعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه مدیریت نوآوی، سال چهارم، شماره 4.
  13. شفقت، ابوطالب؛ پاشایی هولاسو، امین (1395)، «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر نوآوری دفاعی با رویکرد فازی»، فصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، سال ششم، شماره 24.
  14. صارمی، محمود؛ اژدری، بهنام (1388)، «اثر توانمندی‌های چابکی بر عملکرد تولیدی در شرکت‌های سازندۀ قطعات و مجموعه‌های خودرو با رویکرد شبکه‌های بیز»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 13، شماره 2.
  15. قربانی‌زاده، وجه‌الله؛ هورمنش، فاطمه؛ غلامحسینی، حسین (1390)، «نقش فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش در چابکی سازمانی»، فصلنامه مطالعه مدیریت بهبود و تحول، سال بیست‌و‌یکم، شماره 65.
  16. محمدی، مهدی؛ باقرسلیمی، سعید؛ بوشهری، علی‌رضا؛ نظری‌زاده، فرهاد (1388)، مروری بر نظام نوآوری دفاعی پنج کشور (چین، فرانسه، آلمان، انگلیس، اسپانیا)، تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
  17. محمدی، علی؛ امیری، یاسر (1391)، «ارائۀ مدل ساختاری تفسیری دستیابی به چابکی از طریق فناوری اطلاعات در سازمان‌های تولیدی»، فصلنامة مدیریت فناوری اطلاعات، دوره چهارم، شماره 13.
  18. ملاحسینی، علی؛ مصطفوی، شهرزاد (1386)، «ارزیابی چابکی سازمان با استفاده از منطق فازی»، ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره 186.
  19. میرمحمدی، سیدمحمد (1393)، مفاهیم کلیدی نظام اداری، چاپ دوم، تهران: انتشارات نگاه دانش.
  20. نجف‌بیگی، رضا (1393)، مدیریت تکنولوژی و نوآوری، تهران: انتشارات ترمه.
  21. نظری‌زاده، فرهاد؛ مهدی‌نژاد نوری، محمد؛ حجازی، سیدرضا (1391)، «نقش و تأثیر عوامل سازمانی مؤثر بر موفقیت نوآوری‌ در صنعت دفاعی »، فصلنامه مدیریت نوآوری، سال اول، شماره 1.
  22. نظری‌زاده، فرهاد؛ مهدی‌نژاد نوری، محمد؛ حجازی، سیدرضا (1392)، «نقش عوامل فردی در موفقیت نوآوری‌های صنعت دفاعی ایران»، نشریه علمی- پژوهشی بهبود مدیریت، سال هفتم، شماره 4.
  23. نیکوکار، غلامحسین؛ سلطانی، محمدرضا؛ پاشایی هولاسو، امین (1393). بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش در یکی از دانشگاه‌های نیروهای مسلح»، فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره ششم، شماره 3.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Agarwal, A., Shankar, R. and Tiwari, M.K. (2007). Modeling Agility of Supply Chain. Industrial Marketing Management, 36 (4).

  2. Ahmed, P. K., Wang, C. L. (2007). "Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda", The International Journal of Management Reviews, Vol. 9, No. 1, PP 1-43.

  3. Armbruster, H; Bikfalvi, A; Kinkel, S; Lay, G (2008). Organizational Innovation: The challenge of measuring non-technical innovation in large-scale surveys. Technovation, 28.

  4. Attri, R., Dev, N., Sharma, V. (2013). Interpretive Structural Modelling(ISM) approach: An Overview. Research Journal of Management Sciences, 2(2).

  5. Denning, S.  (2015). Agile: The World’s Most Popular Innovation Engine. Forbes. Retrieved 8 December 2016 from http://www.forbes.com/sites/stevedenning/2015/07/23/the-worlds-most-popular-innovation-engine/#7ded89852d4c

  6. Ernst, U. & Yaung, H. (2017). Attitudes to externally organizing knowledge management tasks: a review, reconsideration and extension of the NIH syndrome. R&D Management, 36 (4).

  7. Gebauer, H. Worch, H. & Truffer, B. (2017). Absorptive capacity, learning processes and combinative capabilities as determinants of strategic innovation. European Management Journal, 57-73.

  8. Gülsoy, T. (2013). Human resource practices of an emerging-market multinational: Implications for enhancing organizational innovation. 2nd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 75.

  9. Huang J., Tzeng G. and Ong Ch. (2005). Multidimensional Data in Multidimensional Scaling Using the Analytic Network Process. Pattern Recognition Letters, 26 (6): 755-767.

  10. Jackson, M. & Johansson, C. (2013). "An agility analysis from a production system perspective". Integrated Manufacturing Systems. Vol. 14. No. 6.

  11. Kaczmarek, D (2014). Strategic orientation if Agile Innovation, Management Science, Vol.37. No.2.

  12. Lin, Chi-Jen & Wu, Wei-Wen (2008). A causal analytical method for group decision-making under fuzzy environment, Expert Systems with Applications, Vol. 34.

  13. Merriam-Websters Collegiate Dictionary (2004). 11th Edition, Massachusetts : Merriam-Webster Inc.

  14. Morris, L., Ma, M., & Wu, P. C. (2014). Agile Innovation: The Revolutionary Approach to Accelerate Success, Inspire Engagement, and Ignite Creativity. Hoboken: John Wiley & Sons.

  15. Mortazavi, M.; Rasoli Ghahrodi, M.; Rostami, A. (2017). The Effects of Organizational Innovations and Competitive Cost Leadership Strategy Performance though Competitive Advantages. Journal of Development Evolution Management, 27.

  16. Mousakhani M., Gharakhani D. (2013) "Identifyingand ranking of technology transfer factors by MADMtechniques", Journal of Development & Evolution Management, No. 15.

  17. Rigby, D.K., Berez, S., Caimi, G, & Noble, A. (2016). Agile Innovation. Bain & Company. Retrieved 8 December 2016 from http://www.bain.com/Images/BAIN_BRIEF_Agile_innovation.pdf

  18. Ruiz-Benitez R. and Cambra-Fierro J. (2018). Reverse Logistics Practices in the Spanish SMEs Context. Journal of Operations and Supply Chain Management, 4(1).

  19. Taylor, Baroness (2006). Innovation Strategy: Creating a new environment for innovation within the defence supply chain, MOD, UK.

  20. Torng Lin, C and et.al (2018). Agility evaluation using fuzzy logic, Int. J. Production Economics, pp.1-16.

  21. Williamson, M (1996). Innovation Past and Future in Murray and Millett, New York: Cambridge University Press.

  22. Wilson, K., & Doz, Y. L. (2011). Agile innovation: a footprint balancing distance and immersion. California Management Review, 53(2).

  23. Yang, CH., & Liu, H. M. (2012). Boosting firm performance via enterprise agility and network Structure. Management Decision, 50 (6).

  24. Zain M., Rose, R.C (2005). “Abdullah, I., The relationship between information technology acceptance and organizational agility in Malysia 42.