دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 69، بهار 1399، صفحه 1-179 
5. نگاشت الگوی نوآوری چابک برای سازمان‌های صنعتی دفاعی ج.ا.ایران

صفحه 125-153

امین پاشایی هولاسو؛ حسین دهقانی پوده؛ ابوطالب شفقت؛ ناصر پورصادق