دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 69، فروردین 1399، صفحه 1-179 (همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.) 
مقاله پژوهشی: نگاشت الگوی نوآوری چابک برای سازمان‌های صنعتی دفاعی ج.ا.ایران

صفحه 125-153

امین پاشایی هولاسو؛ حسین دهقانی پوده؛ ابوطالب شفقت؛ ناصر پورصادق


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
مقالات این شماره پژوهشی است
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.