دوره و شماره: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 72، دی 1399، صفحه 1-182 (همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند. ) 

پژوهشی

مقاله پژوهشی: تبیین عوامل کلیدی اثرگذار بر قدرت دفاعی ج.ا.ایران در افق زمانی1410

صفحه 1-38

سجاد نجفی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ زهرا پیشگاهی‌فرد؛ مرجان بدیعی ازنداهی


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
مقالات این شماره پژوهشی است
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.
همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.