دوره و شماره: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 72، زمستان 1399، صفحه 1-182 (همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند. ) 

پژوهشی

1. مقاله پژوهشی: تبیین عوامل کلیدی اثرگذار بر قدرت دفاعی ج.ا.ایران در افق زمانی1410

صفحه 1-38

سجاد نجفی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ زهرا پیشگاهی‌فرد؛ مرجان بدیعی ازنداهی