مقاله پژوهشی: ارائه راهبردهای ارتقای خودباوری در بین کارکنان پایور یکی از سازمان‌های نظامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 دانشیار دانشگاه افسری امام علی(ع)

3 استادیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبردهای ارتقای خودباوری در بین کارکنان پایور یکی از سازمان‌های نظامی انجام شده است. در این راستا در گام نخست، نسبت به شناسایی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی) مؤثر در خودباوری کارکنان با بررسی اولیه محققان در سطح سازمان موردمطالعه اقدام و سپس این عوامل از نظر گروه خبرگان پژوهش (شامل متخصصان در حوزه‌‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی و همچنین فرماندهان و مدیران در سطوح راهبردی) بررسی و تعدیل گردیدند. در ادامه پرسشنامه‌ای خبره‌مبنا براساس عوامل شناسایی‌شده تنظیم و بین گروه خبرگانی توزیع گردید تا امتیاز هریک از عوامل را در خودباوری کارکنان مشخص نمایند. در مرحله بعدی بر مبنای نظرهای خبرگان به تعیین میزان امتیاز و وزن هریک از عوامل پرداخته و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و خارجی (EFE) تنظیم گردید. همچنین بر مبنای امتیاز موزون محاسبه شده، به تعیین موقعیت راهبردی سازمان در رابطه با خودباوری کارکنان پایور پرداخته و شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مشخص گردید. در پایان نیز بر مبنای الگوی (SWOT) به تدوین راهبردهای ارتقای خودباوری کارکنان پرداخته شد. نتایج پژوهش منتج به خلق 13 راهبرد برای ارتقای خودباوری کارکنان گردید که در پایان پیشنهادهای اجرایی برای راهبردهای با الویت بالا ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing Strategies to Promote Self-Confidence among Personnel of a Military Organization

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Sanjari 1
  • Nasser Abbaszadeh 2
  • Behnam Golshahi 3
1 Assistant Professor, School of Management, Shahid Sattari Aviation University
2 Associate Professor of Imam Ali (AS) Military University
3 Assistant Professor of Human Resource Management, AJA University of Command and Staff
چکیده [English]

The present study was conducted with aim of providing strategies to promote self-confidence among personnel of a military organization. In this regard, in the first step, internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (opportunities and environmental threats) affecting employees' self-esteem with a preliminary study were identified by researchers at the organization level and then these factors were reviewed and adjusted by the team of research experts (including experts in the fields of psychology and sociology, as well as commanders and managers at the strategic levels). Then, an expert-based questionnaire was prepared based on the identified factors and distributed among the expert team to determine the score of each factor regarding the employees' self-confidence. In the next step, based on the experts' opinions, the score and weight of each factor were determined and the internal factor (IFE) and external factor (EFE) evaluation matrices were adjusted. Also, based on the calculated weighted scores, the strategic position of the organization in regard to the self-confidence of the personnel was determined and the gap between the current and desired situation was identified. Finally, based on the (SWOT) model, strategies to promote employees' self-confidence were developed. The results of the research resulted in the creation of 13 strategies to promote staff's self-confidence. At the end, the executive proposals for each strategy were separately presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-confidence
  • internal and external factor evaluation matrix (IFE) and external (EFE)
  • strategic positioning matrix
  • (SWOT) model
الف. منابع فارسی
1. امام خمینی(ره)، سیدروح‌الله، مجموعه بیانات، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
2. امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، سیدعلی، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در: www.khamenei.ir
3. ابصاری، ندا. (1397). رابطه بین مشارکت ورزشی با عزت نفس و خود باوری دانش آموزان دوره دوم متوسط، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، مؤسسة آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان.
5. استواری، فاطمه. (1397). نقش واسطه‌ای خود باوری در رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روان در بین مدیران زن ناحیه یک شهر شیراز، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت.
6. بندعلیزاده، یحیی. (1397). اهمیت نسبی استراتژی برونسپاری در تأثیر بر مسئولیتپذیری و خودباوری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی.
8. شیری، محمدعلی. (1397). بررسی رابطه بین آنومی و خودباوری حرفهای کارکنان جمعیت هلال احمر استان سمنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود.
 
ب. منابع انگلیسی
1. Bukchin, S., & Kerret, D. (2020). The role of self-control, hope and information in technology adoption by smallholder farmers–A moderation model. Journal of Rural Studies, 74.
2. Chang, S. H., Shu, Y., Wang, C. L., Chen, M. Y., & Ho, W. S. (2019). Cyber-entrepreneurship as an innovative orientation: Does positive thinking moderate the relationship between cyber-entrepreneurial self-efficacy and cyber-entrepreneurial intentions in Non-IT students?. Computers in Human Behavior, 105975.‏
3. Collins, E., & Strelan, P. (2021). Being fair in an unfair world: The deleterious effect on self-esteemPersonality and Individual Differences, 173, 110602.‏
4. De Coninck, K., Walker, J., Dotger, B., & Vanderlinde, R. (2020). Measuring student teachers’ self-efficacy beliefs about family-teacher communication: Scale construction and validation. Studies in Educational Evaluation, 64, 100820.‏
5. Feldman, D. B., & Kubota, M. (2015). Hope, self-efficacy, optimism, and academic achievement: Distinguishing constructs and levels of specificity in predicting college grade-point average. Learning and Individual Differences, 37.
6. Jiang, Y., Ren, Y., Liang, Q., & You, J. (2018). The moderating role of trait hope in the association between adolescent depressive symptoms and nonsuicidal self-injury. Personality and Individual Differences, 135.
7. Kandemir, M. (2014). Reasons of academic procrastination: Self-regulation, academic self-efficacy, life satisfaction and demographics variables. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 152.
8. Lifshin, U., Horner, D. E., Helm, P. J., Solomon, S., & Greenberg, J. (2021). Self-esteem and immortality: Evidence regarding the terror management hypothesis that high self-esteem is associated with a stronger sense of symbolic immortalityPersonality and Individual Differences, 175.
9. Maricuțoiu, L. P., & Sulea, C. (2019). Evolution of self-efficacy, student engagement and student burnout during a semester. A multilevel structural equation modeling approach. Learning and Individual Differences, 76.
10. Oh, G. E. G. (2021). Social class, social self-esteem, and conspicuous consumption. Heliyon, 7 (2).
11. Santucci, N. R., Rein, L. E., van Tilburg, M. A., Karpinski, A., Rosenberg, A., Amado-Feeley, A., ... & Hyman, P. E. (2020). Self-Efficacy in Children with Functional Constipation Is Associated with Treatment Success. The Journal of pediatrics, 216.
12. Schaw, C. (2014). Selfsteem: The enamel of success: 1-2.
13. Sekścińska, K., Jaworska, D., & Rudzinska-Wojciechowska, J. (2021). Self-esteem and financial risk-taking. Personality and Individual Differences, 172.
14. Soland, J. (2019). Modeling academic achievement and self-efficacy as joint developmental processes: Evidence for education, counseling, and policy. Journal of Applied Developmental Psychology, 65.
15. Tagkaloglou, S., & Kasser, T. (2018). Increasing collaborative, pro-environmental activism: The roles of Motivational Interviewing, self-determined motivation, and self-efficacy. Journal of Environmental Psychology, 58.
16. Vaughan-Johnston, T. I., & Jacobson, J. A. (2021). Naïve beliefs about self-esteem's importance. Personality and Individual Differences, 173.
17. Villagonzalo, K. A., Leitan, N., Farhall, J., Foley, F., McLeod, B., & Thomas, N. (2018). Development and validation of a scale for self-efficacy for personal recovery in persisting mental illness. Psychiatry research, 269.
18. Zainuddin, M., Kadir, K., RiskeWijayanti, A., Syam, Y. & Majid, A. (2020). Effect of digital storytelling on self-efficacy of patients with a stoma: Preliminary study, International Conference on Women and Societal Perspective on Quality of Life (WOSQUAL-2019).