شناسایی و تبیین پیشران‌های آینده منابع انسانی در صنایع دفاعی ج.ا.ایران با رویکرد آینده‌پژوهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

چکیده

با توجه به تغییرات صورت گرفته در حوزه منابع انسانی، اهمیت تحقیق در خصوص مسائل این حوزه را بیش از پیش نمایان ساخته است. هدف از انجام این تحقیق، آینده‌­پژوهی منابع انسانی و همچنین شناخت ویژگی‌­های منابع انسانی دهه‌­های آینده در صنایع دفاعی می‌­باشد. به این منظور در پژوهش حاضر، با انجام مصاحبه و روش تحلیل داده‌‌بنیاد، پیشران­‌های اثرگذار بر آینده منابع انسانی استخراج گردیده، سپس به‌منظور تعیین روایی این پیشران­ها از نظر استادان و صاحبنظران در قالب دلفی خبرگی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل خبرگان حوزه منابع انسانی در صنایع دفاعی می‌­باشد و روش نمونه‌گیری نیز به علت کیفی بودن روش تحقیق، از نوع غیراحتمالی است. در نهایت با بهره­‌گیری از مصاحبه‌­ها و استخراج پیشران‌­ها و نظرسنجی از خبرگان در قالب دلفی خبرگی و استفاده از نرم افزار SPSS، مهم­ترین پیشران­‌های اثرگذار بر آینده منابع انسانی ارائه گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که مهم‌ترین پیشران‌­های اثرگذار بر آینده منابع انسانی عبارتند از: نابرابری اقتصادی، پایین آمدن جاذبه استخدام نیروهای دانشی در سازمان­‌های دولتی، کاهش رشد اقتصادی، شکاف بین‌نسلی، افزایش سالمندی در آینده کشور و بیکاری؛ که در نهایت برای هر یک از آنها راهکارهایی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

1. الوانی، سیدمهدی و عبدالله‌پور، مونا (1387)، نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی سازمانی، پیام مدیریت، شماره 27.

2. امیری، حسن، هدایتی‌­فر، صبا و مقدم، علیرضا. (1398)، جهت‌­دهی به فرایندهای منابع انسانی سازمان‌های دفاعی با رویکرد آینده­‌نگاری، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال یازدهم، شماره 2.

3. امین‌بیدختی، علی‌­اکبر، رستگار، عباسعلی و نامنی، احمد (1394)، آینده‌‌پژوهی تغییرات رویکردی آموزش عالی در توسعه سرمایه انسانی کشور، سناریویی محتمل برای افق1410، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 21، شماره 3.

4. بختیاری‌مقدم، حسن و رستمی، محمود (1391)، تاثیر آینده‌پژوهی بر برنامه‌ریزی راهبردی در سازمان‌های امنیتی، فصلنامه امنیت‌پژوهی، سال 11، شماره 37.

5. جعفری­‌نیا، سعید، راجی، سامان. (1396)، اجرای برنامه­‌ریزی استراتژیک منابع انسانی در سازمان‌ها؛ چالش‌ها و راهکارها (مطالعه موردی: صنعت دارویی ایران)، اولین همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی، تهران، دانشگاه تهران.

6. حسین‌هاشمی، غلامرضا، علی­‌اکبری، حسن، بازرگانی، محمد و نادری خورشیدی، علیرضا (1389)، طراحی الگوی آینده‌‌پژوهی در توسعه منابع انسانی، فصلنامه پژوهش‌­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، شماره 2.

7. خواستار، حمزه، واثق، بهاره، رادمند، محبوبه، مهرابی کوشکی، علی و من‌آل آقا، میترا (1388)، نقش برنامه‌ریزی منابع انسانی در اجرای راهبرد سازمان، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره 23.

8. رسولی، رضا و صالحی، علی (1395)، خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته، تدوین: فرانک نصیری، انتشارات دانشگاه پیام­ نور.

9. شمسی، افضل، رفاهی، علی‌اکبر، مالمیر، مهدی، ملاهادی، محسن و عبادی، عباس (1391)، مقایسه کیفیت زندگی نظامیان مبتلا و غیرمبتلا به پرفشاری خون، سالنامه پژوهش علوم سلامت و نظامی، سال دهم، شماره 3.

10. عابدی‌جعفری، حسن، سلمانی، داود و رادمند، محبوبه (1389)، بررسی نیازهای منابع انسانی برنامه پنجم توسعه: رویکردی آینده‌پژوهی، فصلنامه راهبرد، سال 19، شماره 56.

11. کمالی‌راد، اسماعیل، میرسپاسی، ناصر، نجف­‌بیگی، رضا و کاظمی، افشار (1393)، شناسایی عوامل موثر بر توسعه اسلامی ایرانی منابع انسانی در بخش دولتی با نگاه آینده‌پژوهی، فصلنامه آینده‌پژوهی مدیریت، سال 25، شماره 100.

12. نظری، یونس، رمضان، مجید، سنجقی، محمدابراهیم و ابراهیمی، مسیح (1396)، معماری راهبردی توانمندسازی کارکنان دفاتر طراحی (موردمطالعه: صنعت دفاعی ج.ا.ایران)، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال پانزدهم، شماره 60.

 

ب. منابع انگلیسی

1. Cornish, Edward (2007). The Study of the Future: An Introduction to the Art and Science of Understanding And Shaping Tomorrow’s World. USA: World Future Society.

2. Curts, R & Campbell, D (2005), Otology for Command & Control, Intelligent Defense Support Systems, Vol. 2.

3. Defazio, S., (2014), What does ‘good’ SWP look like, available at: http://www. Digitalis mag. com/human-resources/good-strategic-workforce-planning-01254759.

4. Hoover, W. (2009). The Future Of Human Resources: Technology Assists In Streamliing Your HR Department. Colorado Biz.

5. Leopold, John and Lynette, Harris, (2005), The Strategic Managing of Human Resources, Prentice.

6. Mindek, Laura A, (2012), Human resource strategy, In William J. Rothwell, The Encyclopedia of Human Resource Management: Short Entries, pp 264-269, Pfeiffer.  

7. Vecchiato, Riccardo & Claudio Roveda, (2010), Foresight in corporate organizations. Technology Analysis & Strategic Management, 22 (1).