مقاله پژوهشی: شناسایی و تبیین پیشران‌های آینده منابع انسانی در صنایع دفاعی ج.ا.ایران با رویکرد آینده‌پژوهی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

چکیده

با توجه به تغییرات صورت گرفته در حوزه منابع انسانی، اهمیت تحقیق در خصوص مسائل این حوزه را بیش از پیش نمایان ساخته است. هدف از انجام این تحقیق، آینده‌­پژوهی منابع انسانی و همچنین شناخت ویژگی‌­های منابع انسانی دهه‌­های آینده در صنایع دفاعی می‌­باشد. به این منظور در پژوهش حاضر، با انجام مصاحبه و روش تحلیل داده‌‌بنیاد، پیشران­‌های اثرگذار بر آینده منابع انسانی استخراج گردیده، سپس به‌منظور تعیین روایی این پیشران­ها از نظر استادان و صاحبنظران در قالب دلفی خبرگی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل خبرگان حوزه منابع انسانی در صنایع دفاعی می‌­باشد و روش نمونه‌گیری نیز به علت کیفی بودن روش تحقیق، از نوع غیراحتمالی است. در نهایت با بهره­‌گیری از مصاحبه‌­ها و استخراج پیشران‌­ها و نظرسنجی از خبرگان در قالب دلفی خبرگی و استفاده از نرم افزار SPSS، مهم­ترین پیشران­‌های اثرگذار بر آینده منابع انسانی ارائه گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که مهم‌ترین پیشران‌­های اثرگذار بر آینده منابع انسانی عبارتند از: نابرابری اقتصادی، پایین آمدن جاذبه استخدام نیروهای دانشی در سازمان­‌های دولتی، کاهش رشد اقتصادی، شکاف بین‌نسلی، افزایش سالمندی در آینده کشور و بیکاری؛ که در نهایت برای هر یک از آنها راهکارهایی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Explanation of the Future Drivers of Human Resources in the Defense Industries of the Islamic Republic of Iran with a Future Research Approach

نویسندگان [English]

  • peyman parhizkar 1
  • Gholamreza Tavakoli 2
  • Aboutaleb Shafaghat 3
1 MA in Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran
2 Associate Professor and Faculty Member, Malek Ashtar University of Technology, Tehran
3 Assistant Professor and Faculty Member of Malek Ashtar University of Technology, Tehran
چکیده [English]

The importance of conducting research on issues in the field of human resources has become more apparent regarding the changes in this arena. This research aims to study the future of human resources and also to recognize the characteristics of human resources during the future decades in the defense industries. Thus, in this study, at first the effective drivers on the future of human resources were extracted by conducting interviews and data analysis method, then in order to determine the validity of these drivers, the expertise of professors and experts in this field were used in the form of expertise Delphi. The statistical population included experts in the field of human resources in the defense industries and the sampling method is nonprobability due to the quality of the research method. Finally, by using interviews and extracting drivers and surveying experts in the form of expertise Delphi and using SPSS software, the most important drivers affecting the future of human resources were presented. The results of this study showed that the most important drivers affecting the future of human resources are as the following: Economic inequity, decline in the attraction of employing knowledgeable forces in government organizations, reduction in economic growth, intergenerational gap, increase of elders in the future of the country and unemployment. Finally, solutions have been presented for each of these drivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource management
  • future research
  • human resource development
  • defense industries
  • drivers
الف. منابع فارسی
1. الوانی، سیدمهدی و عبدالله‌پور، مونا (1387)، نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی سازمانی، پیام مدیریت، شماره 27.
2. امیری، حسن، هدایتی‌­فر، صبا و مقدم، علیرضا. (1398)، جهت‌­دهی به فرایندهای منابع انسانی سازمان‌های دفاعی با رویکرد آینده­‌نگاری، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال یازدهم، شماره 2.
3. امین‌بیدختی، علی‌­اکبر، رستگار، عباسعلی و نامنی، احمد (1394)، آینده‌‌پژوهی تغییرات رویکردی آموزش عالی در توسعه سرمایه انسانی کشور، سناریویی محتمل برای افق1410، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 21، شماره 3.
4. بختیاری‌مقدم، حسن و رستمی، محمود (1391)، تاثیر آینده‌پژوهی بر برنامه‌ریزی راهبردی در سازمان‌های امنیتی، فصلنامه امنیت‌پژوهی، سال 11، شماره 37.
5. جعفری­‌نیا، سعید، راجی، سامان. (1396)، اجرای برنامه­‌ریزی استراتژیک منابع انسانی در سازمان‌ها؛ چالش‌ها و راهکارها (مطالعه موردی: صنعت دارویی ایران)، اولین همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی، تهران، دانشگاه تهران.
6. حسین‌هاشمی، غلامرضا، علی­‌اکبری، حسن، بازرگانی، محمد و نادری خورشیدی، علیرضا (1389)، طراحی الگوی آینده‌‌پژوهی در توسعه منابع انسانی، فصلنامه پژوهش‌­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، شماره 2.
7. خواستار، حمزه، واثق، بهاره، رادمند، محبوبه، مهرابی کوشکی، علی و من‌آل آقا، میترا (1388)، نقش برنامه‌ریزی منابع انسانی در اجرای راهبرد سازمان، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره 23.
8. رسولی، رضا و صالحی، علی (1395)، خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته، تدوین: فرانک نصیری، انتشارات دانشگاه پیام­ نور.
9. شمسی، افضل، رفاهی، علی‌اکبر، مالمیر، مهدی، ملاهادی، محسن و عبادی، عباس (1391)، مقایسه کیفیت زندگی نظامیان مبتلا و غیرمبتلا به پرفشاری خون، سالنامه پژوهش علوم سلامت و نظامی، سال دهم، شماره 3.
10. عابدی‌جعفری، حسن، سلمانی، داود و رادمند، محبوبه (1389)، بررسی نیازهای منابع انسانی برنامه پنجم توسعه: رویکردی آینده‌پژوهی، فصلنامه راهبرد، سال 19، شماره 56.
11. کمالی‌راد، اسماعیل، میرسپاسی، ناصر، نجف­‌بیگی، رضا و کاظمی، افشار (1393)، شناسایی عوامل موثر بر توسعه اسلامی ایرانی منابع انسانی در بخش دولتی با نگاه آینده‌پژوهی، فصلنامه آینده‌پژوهی مدیریت، سال 25، شماره 100.
12. نظری، یونس، رمضان، مجید، سنجقی، محمدابراهیم و ابراهیمی، مسیح (1396)، معماری راهبردی توانمندسازی کارکنان دفاتر طراحی (موردمطالعه: صنعت دفاعی ج.ا.ایران)، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال پانزدهم، شماره 60.
 
ب. منابع انگلیسی
1. Cornish, Edward (2007). The Study of the Future: An Introduction to the Art and Science of Understanding And Shaping Tomorrow’s World. USA: World Future Society.
2. Curts, R & Campbell, D (2005), Otology for Command & Control, Intelligent Defense Support Systems, Vol. 2.
3. Defazio, S., (2014), What does ‘good’ SWP look like, available at: http://www. Digitalis mag. com/human-resources/good-strategic-workforce-planning-01254759.
4. Hoover, W. (2009). The Future Of Human Resources: Technology Assists In Streamliing Your HR Department. Colorado Biz.
5. Leopold, John and Lynette, Harris, (2005), The Strategic Managing of Human Resources, Prentice.
6. Mindek, Laura A, (2012), Human resource strategy, In William J. Rothwell, The Encyclopedia of Human Resource Management: Short Entries, pp 264-269, Pfeiffer.  
7. Vecchiato, Riccardo & Claudio Roveda, (2010), Foresight in corporate organizations. Technology Analysis & Strategic Management, 22 (1).