مقاله پژوهشی: بررسی روند تکاملی نظام اکتساب دفاعی آمریکا و بومی‌سازی نتایج حاصل از آن در نظام اکتساب دفاعی ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشجوی دکترای مهندس مکانیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی ملاحظات و عوامل مؤثر در ارتقای نظام اکتساب دفاعی ج.ا.ایران انجام شده است. به این منظور تاریخچه و روند تکاملی نظام اکتساب دفاعی ایالات متحده آمریکا تشریح و نتایج حاصل از این روند تکاملی در ترکیب با الزام‌­های اسناد بالادستی به­‌عنوان فرضیه تدوین و در قالب پرسشنامه با استفاده از شیوه مصاحبه نیمه‌ساخت‌مند و نظرسنجی، نظرات خبرگان بخش دفاعی کشور به‌عنوان ملاحظات بومی در آن لحاظ شده است. گزینه‌های جواب در پرسشنامه طبق طیف لیکرت در پنج عنوان تقسیم‌بندی شده است. در فرایند پیش‌آزمون، از روش لاوشه جهت محاسبه شاخص نسبت روایی محتوایی، از روش والتز و باسل جهت بررسی شاخص روایی محتوا، از روش آلفای کرونباخ برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه و جهت بررسی فرضیه‌های تحقیق از آزمون t تک‌‌نمونه استفاده شده است. نتیجه تجزیه‌و‌تحلیل نشانگر این است که غیر از الگوی توسعه سامانه‌های دفاعی و برخی ملاحظات قانونی که متناسب با شرایط بومی هر کشور تعریف می‌شود، بازتعریف و استقرار نظام اکتساب دفاعی در ساختاری نوین یا فعلی و به‌­کارگیری برخی از سیاست­‌ها و راهبردهای بومی‌شده نظام اکتساب دفاعی ایالات متحده آمریکا در برآورده کردن نیازهای دفاعی و امنیتی ج.ا.ایران مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating of the Evolutionary Process of the US Defense Acquisition System and the Localization of Its Results in Islamic Republic of Iran,s Defense Acquisition System

نویسندگان [English]

 • Abdolali Marathi 1
 • Mahdi Karbasian 2
 • Mehranali Azizi 1
 • Hamid Farokhfal 1
 • Afrasiyab Cheshmavar 3
1 Assistant Professor Malek Ashtar University of Technology
2 Associate Professor Malek Ashtar University of Technology
3 PH.D. student of Mechanical Engineering, Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of identifying the effective considerations and factors that have contributed to the enhancement of Iran's defense acquisition system. In this regard, the history and evolutionary process of the US Defense Acquisition System are explained and the results of this evolutionary process in combination with the requirements of upstream documents as a hypothesis are considered and are presented as native considerations in the form of a questionnaire, using the semi-structured interview and survey, the opinions of the experts of the defenses section of the country. The answer options in the questionnaire are classified according to the Likert scale in five categories. During the pre-test process, Lavoshe method was used to calculate the content validity index, Waltz and Bassel method was used to assess the content validity index, Cronbach alpha method was used to determine the reliability of the questionnaire, and to test the hypotheses of the research t-test was used. The result of analysis shows that apart from the developmental pattern of defensive systems and some legal considerations that are adapted according to the native conditions of each country, the redefinition and establishment of the acquisition system in a new or current structure and the application of some of the localized policies and strategies of the US Defense Forces system are effective in meeting the security and defense needs of I.R. of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • IR Iran
 • United States of America
 • Defense Acquisition System
 • Policies and Strategies for Acquisition of Defense Systems
 1. الف. منابع فارسی

  1. اثباتی، حسین و سیدحبیب­‌ا... طباطبائیان، (1394)، تعیین اولویت‌های اکتساب فناوری در یک سازمان صنعتی: مطالعه موردی شناورهای کلاس متوسط، فصلنامه رشد فناوری، سال یازدهم، شماره 42.
  2. استاندارد دفاعی ایران به شماره 1107، (1390)، معماری فرایند تحقق ایده - الزامات عمومی، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران، مرکز استاندارد دفاعی ایران.
  3. بابایی، سحر، مصطفی صفدری­‌رنجبر، غلامرضا توکلی و جعفر قیدرخلجانی، (1396)، اصول و سازوکارهای کلیدی در نظام اکتساب دفاعی، فصلنامه بهبود مدیریت، سال یازدهم، شماره 1.
  4. حاجی‌زاده، ابراهیم و محمد اصغری، (1382)، روش‌ها و تحلیل‌های آماری با نگاه به روش تحقیق، انتشارات جهاد دانشگاهی.
  5. صابرفرد، علیرضا و مهدی محمدی، (1392)، ملاحظات امنیتی در اکتساب فناوری دفاعی در نیروهای مسلح ایران، فصلنامه پژوهش‌های حفاظتی-امنیتی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال دوم، شماره 3.
  6. کومار، بهیرا و کوشال لاکسمن، (1395)، اکتساب دفاعی ( تجربیات موفق بین‌المللی)، ترجمه وحید زارعی و قاسم فولادی، انتشارات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
  7. گلستانه، رسول، (1386)، بررسی نظام تأمین سلاح و تجهیزات دفاعی در چند کشور، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال پنجم، شماره 15.
  8. مدرس‌یزدی، محمد، جهانگیر یداللهی، احمد جعفرنژاد و غلامرضا جمالی، (1385)، طراحی زنجیره تأمین مبتنی بر نوع و چرخه عمر محصول، فصلنامه دانش مدیریت، سال 19، شماره 75.
  9. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، (1389)، مجموعه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه ج.ا.ایران.
  10. مهدی‌نژادنوری، محمد و محمدرضا فیاض‌­مجتهدی، (1390)، عوامل مدیریت راهبردی در دستیابی به سامانه‌های دفاعی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 43.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Augustine, Norman R. et al, (2009), Getting to Best: Reforming the Defense Acquisition Enterprise, BENS, USA
  2. Blakey, Marion C., (2011), Defense Acquisition Reform. Aerospace Industries Association of America.
  3. Brown, Bradford, (2010), Introduction to Defense Acquisition Management, DAU, USA
  4. Christopher Hanks, et al., (2005), Reexamining Military Acquisition Reform, Prepared for the United States Army, RAND Corp.
  5. CJCSI 3170.01E, (2009), Joint Capabilities Integration and Development System, USA Department of Defense.
  6. COMDTINST M5000.10A, (2009), Major Systems Acquisition Manual, USA DHS.
  7. Cronbach, Lee J. (1951), Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests”. Psychometrika, Vol. 16, No: 3.
  8. Wallchart, DAU, (2009), Integrated Defense Acquisition, Technology & Logistics Life Cycle Management Framework, USA Defense Acquisition University.
  9. David M. Moore, (2010), Comparative US-UK Defence Acquisition Case Studies, Cranfield University, Defence Academy of the UK.
  10. DoD Directive 5000.01, (2003), The Defense Acquisition System, USA Department of Defense Directive.
  11. DoD Directive 5100.01, (December 21, 2010), Function of the Department of Defense and its Major Component, USA Department of Defense Directive.
  12. DODI 5000.2, (2008), Defense Acquisition Management Policies and Procedures, USA Department of Defense,
  13. GAO-15-342SP, (2015), defense Acquisition-Assessment of weapon programs, USA.
  14. HAF MD 1-10, (September 2, 2016), Assistant secretary of the Air Force Acquisition.
  15. Hinnant, Frank, (1993), Acquisition Reform Issue Revisited, National Defense University, Washington DC, USA
  16. Kadish, Ronald, (January 2006), Defense Acquisition Performance Assessment Report, A Report For the Deputy Secretary of Defense.
  17. Kausal T, (1999), A Comparison of the DAS of FRANCE, UK, GERMANY and the USA, Defense Systems Management College, Fort Belvoir, Virginia, USA.
  18. Lassman, T, (2008), source of weapons innovation in DOD, Center of Military History, US Army, Washington DC, USA
  19. Lawshe, C. H. (1975), A quantitative approach to content validity”. Personnel psychology, 28.
  20. ODUSD, (2006), Guide for Integrating Systems Engineering into DoD Acquisition Contracts, Department of Defense, USA.
  21. O'Hanlon, M, (2015), Pentagon Acquisition Policy, Brookings Institution, USA.
  22. Poole, Walter S., (2013), History Of Acquisition In The Department Of Defense, Office of the Secretary of Defense, Washington D.C.
  23. Prezemieniecki, J., (1993), Acquisition of Defense Systems. Air Force Institute of Technology, Wright-Patterson Base, Ohio, USA.
  24. Punaro, A. L. et al, (2012), Linking and Streamlining the Defense Requirements, Acquisition and Budget Processes, Defense Business Board, Secretary of Defense, USA.
  25. Rogers Edward, Birmingham R, (2004),  A Ten-Year Review Of The Vision For Transforming The Defense Acquisition System, Defense Acquisition University, USA.
  26. Ronald Fox, J. et al, (2011), Defense Acquisition Reform, 1960–2009 An Elusive Goal, United States Army, Washington, D.C.
  27. Shannon A. Brown, (2005),  Providing the Means of War Historical Perspectives on Defense Acquisition, 1945–2000, United State army, Washington, D.C.
  28. USD, AT&L, (2014), Performance of the Defense Acquisition System, Pentagon, Washington DC
  29. Waltz CF, Bausell R. B, (1983), Nursing research: Design, Statistics and Computer Analysis. 2nd ed. Philadelphia, FA Davis Company.