شاخص‌های اثرگذار فرهنگ ‌سازمانی بر اثربخشی عملکرد سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

این تحقیق باهدف شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌­های اثرگذار فرهنگ‌ سازمانی بر اثربخشی عملکرد سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.ایران تدوین ‌شده است. مسئله اصلی این تحقیق مشخص نبودن ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌­های اثرگذار فرهنگ‌ سازمانی بر اثربخشی عملکرد سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.ایران است. انجام این تحقیق منجر به شناسایی شاخص‌­های حوزه اثربخشی عملکرد سازمان شده و امکان افزایش اثربخشی عملکرد سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.ایران را فراهم می‌­نماید. سازمان موردمطالعه، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش است و جامعه آماری از کارشناسان و صاحبنظران حوزه مدیریت در داخل و خارج از سازمان عقیدتی سیاسی که دارای مدرک کارشناسی ارشد به بالا بوده و حداقل بیست‌وپنج سال تجربه مدیریتی هستند، تشکیل ‌شده که تعداد آنان حدود ۱۵۰ نفر و جامعه نمونه ۱۰۷ نفر انتخاب گردیده است. نوع پژوهش، کاربردی بوده و روش­ انجام تحقیق همبستگی و موردی- زمینه‌­ای با رویکرد آمیخته (کمی- کیفی) است. داده‌­های تحقیق به روش میدانی و کتابخانه‌­ای و با ابزارهای اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه گردآوری‌شده و با آمارهای توصیفی، استنباطی و تحلیل محتوا مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. نتایج حاصل حاکی از این است که شاخص‌­های اثرگذار فرهنگ‌ سازمانی بر اثربخشی عملکرد سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.ایران در دو بعد نگرشی و رفتاری، شناسایی و مؤلفه‌ها و شاخص‌­های هر بعد مشخص و ارائه‌ شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influential indicators of organizational culture on the effectiveness of the performance of the ideological political organization of the Islamic Republic of Iran Army

نویسنده [English]

  • Mohammad Akraminia
PhD in Strategic Military Management; Supreme National Defense University
چکیده [English]

This research has been compiled with the aim of identifying the dimensions, components and influential indicators of organizational culture on the effectiveness of the performance of the ideological and political organization of the Army of the Islamic Republic of Iran. The main issue of the present research is the uncertainty of the dimensions, components and effective indicators of organizational culture on the effectiveness of the performance of the ideological and political organization of the Islamic Republic of Iran Army. Conducting this research has led to the identification of indicators in the field of effectiveness of the organization's performance and provides the possibility of increasing the effectiveness of the performance of the political ideological organization of the Army of the Islamic Republic of Iran. The under study organization is the ideological political organization of the army and the statistical community is composed of 150 experts and specialists in the field of internal and external management, ideological political organization who have graduation and above degree and have at least twenty-five years of managerial experience. The sample population is 107 people. The present research is applied and uses correlation methods and has case-context with a mixed (quantitative-qualitative) approach. The research data gathered by field and library data with the tools of documents, interviews and questionnaires and were analyzed by descriptive, inferential and content analysis statistics. The results indicate the confirmation of the research hypothesis, i.e. the effective indicators of organizational culture on the effectiveness of the performance of the ideological and political organization of the Army of the Islamic Republic of Iran in two dimensions of attitude and behavior, identification and components and indicators of each dimension are identified and presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organization
  • Organizational Culture
  • Political Ideological Organization of the Army of the Islamic Republic of Iran
  • Effectiveness
  • Organizational Performance
  • Index
1. قرآن کریم.
2. امام خمینی، سید روح‌الله، (۱۳۸۷)، جهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (ره)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
3. امام خامنه‌­ای(مدظله‌­العالی)، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در: www.khamenei.ir
4. آرمسترانگ، مایکل، (۱۳۸۵)، مدیریت عملکرد، (ترجمه­ی بهروز قلیچ­لی و داریوش غلام‌زاده)، تهران، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول.
5. اخوان، پیمان، (۱۳۸۳)، متدولوژی تجدید ساختار سازمانی، فصلنامه اطلاع‌رسانی آموزش و پژوهش، شماره 5 و 6.
6. اردلان، محمدرضا، سلیمی، ­قربان، رجائی پور، سعید، مولایی، حسین، (۱۳۸۷)، بررسی رابطه یگانگی فرد سازمان با فرهنگ‌ سازمانی در دانشگاه‌­های دولتی غرب کشور (همدان، کرمانشاه و کردستان)، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۴۷.
7. اعرابی، محمد، (۱۳۹۰)، طراحی ساختار سازمانی، تهران. دفتر پژوهش­‌های فرهنگی، چاپ ششم.
8. افجه، علی­اکبر، (۱۳۸۵)، مبانی فلسفی و تئوری­های رهبری و رفتار سازمانی، تهران، انتشارات سمت.
9. ایران‌­زاده، سلیمان، محمودی، محسن، (۱۳۸۹)، شناخت و ارزیابی فرهنگ‌ سازمانی در چهارچوب الگو دنیسون، تبریز، انتشارات فروزش.
10. ایمانی، جواد و همکاران، (۱۳۹۱)، بررسی رابطه فرهنگ‌سازمانی و اثربخشی سازمانی، همایش مدیریت نوین، گرگان.
11. بابایی، محمدباقر و رشیدی، امیر، علیزاده، نادی، (۱۳۹۰)، ارائه الگوی بومی سنجش اثربخشی در سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی، فصلنامه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دوره ۵، شماره ۱۲.
12. بایرس، لوید­ال، (۱۳۹۶)، مدیریت منابع رفتاری، ترجمه دکتر محمد­تقی ضیایی بیگدلی، نادر آریا، سید محمدرضا احمدی، کوهسار)، تهران، چاپ دوم.
13. بنیادی نائینی، علی و همکاران، (۱۳۹۵)، بررسی رابطه بین مؤلفه‌های فرهنگ یادگیری سازمانی و ایجاد اثربخشی در سازمان، فصلنامه مدیریت منابع رفتاری، دانشگاه جامعه امام حسین (ع)، سال هشتم.
14. بیدختی، حسین، (۱۳۷۹)، فرهنگ‌ سازمانی، زمینه‌های پیدایش و نمودها، روش، سال نهم، شماره ۵۸.
15. تهامی، مجتبی، (۱۳۸۸)، ابعاد اجتماعی و فرهنگی امنیت ملی، تهران، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش.
16. دفت، ریچارد­ال، (۱۳۸۸)، تئوری و طراحی سازمان، (ترجمه­ علی پارساییان و سید محمد اعرابی)، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران، چاپ یازدهم، جلد اول.
17. رابینز، استیفن­‌پی، (۱۳۸۱)، تئوری سازمان: ساختار، طراحی، کاربردها، (ترجمه­ سیدمهدی الوانی و حسن دانایی‌­فرد)، تهران. انتشارات صفار.
18. رابینز، استیفن، (۱۳۸۶)، مدیریت رفتار سازمانی، (ترجمه­ علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی)، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، جلد سوم، چاپ اول.
19. رابینز، استیفن‌­پی، جاج، تیموتی­ای، (۱۳۸۹)، مدیریت رفتار سازمانی، (ترجمه سیدمحمد اعرابی و سید محمدتقی زاده)، تهران. دفتر پژوهش­های فرهنگی.
20. رابینز، استیفن‌­پی، (۱۳۷۸)، مبانی رفتار سازمانی، (ترجمه­ علی پارساییان و سید محمد اعرابی)، تهران. دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ دوم، جلد سوم.
21. سیدجوادین، سید رضا و جلیلیان، حسین، (۱۳۹۶)، تئوری‌های مدیریت، تهران، انتشارات نگاه دانش.
22. شرمرهورن، جان‌­آر، (۱۳۸۱)، مدیریت رفتار سازمانی، (ترجمه­ مهدی ایران‌نژاد پاریزی)، تهران، کتابخانه ملی، چاپ اول.
23. شریف‌زاده، فتاح و کاظمی، مهدی، (۱۳۷۹)، مدیریت و فرهنگ‌سازمانی، تهران، نشرقومس.
24. طوسی، محمدعلی، (۱۳۸۶)، فرهنگ ‌سازمانی، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
25. فانی، علی‌اصغر و حسین‌نژاد، حمید، (۱۳۸۱)، فرهنگ‌ سازمانی جهاد سازندگی و کشاورزی، مجله تدبیر، شماره ۱۳۰.
26. فضایلی، احمد و شمشیری، علی، (۱۳۹۲)، ارائه چارچوب مفهومی الگوی فرهنگ‌سازمانی فقه محور، ولایتمدار و مبتنی بر کرامت رفتاری در سازمان­‌های نظارتی، فصلنامه آفاق امنیت، دوره 6، شماره ۱۸.
27. قربانی، محمود و برکات، مجید، (۱۳۹۲)، بررسی رابطه فرهنگ­ سازمانی و اثربخشی سازمانی، فصلنامه علمی پژوهشنامه تربیتی، دانشگاه آزاد بجنورد، دوره ۹، شماره 37.
28. محمدی، حسین، (۱۳۸۴)، بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان پدافند هوایی، پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد، در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش.
29. مشبکی، اصغر، روحانی، محمدحسین، (۱۳۸۷)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات اقبال.
30. مؤلفان، (۱۳۷۰)، ارتش در نگاه رهبر (رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای)، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، تهران.
31. نیکوکار، غلامحسین و سلطانی، محمدرضا و نیاوند، عباس، (۱۳۹۲)، طراحی الگوی بومی شناخت و سنجش فرهنگ‌سازمانی سازمان­های نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه دانشکده مدیریت (دانشگاه تهران)، دوره ۵، شماره ۳.
32. هرسی، پل و بلانچارد، کنت، (۱۳۸۷)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه­ قاسم کبیری، تهران، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ دهم.