الزام‌های همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت از منظر مقام معظم رهبری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس و عضو هیئت‌ علمی دانشکده علوم و فنون فارابی

2 کارشناس ارشد اطلاعات و حفاظت اطلاعات دانشکده علوم و فنون فارابی

چکیده

این مقاله با تأکید بر اندیشه رهبر معظم انقلاب تلاش دارد الزام‌های همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت را بررسی نماید و در مقام پاسخ به این پرسش که «الزام‌های همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت چیست؟» سخنان و بیانات رهبر انقلاب اسلامی را مورد توجه قرار داده است. نوع پژوهش، کاربردی است و از روش تحلیل محتوا و نظریه‌پردازی داده‌بنیان استفاده و به‌منظور تحلیل گفتمان، از الگوی سه سطحی فرکلاف شامل توصیف، تفسیر و تبیین استفاده گردید. در این راستا برای تعیین حجم نمونه، از روش نمونه‌گیری هدفمند به تعداد حداقل 32 نفر استفاده شده است. سنجش روایی پرسشنامه پژوهش با اعمال نظرات اصلاحی صاحب‌نظران،  احراز پایایی به‌دست‌آمده با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ (0/84) بیانگر این است که پرسشنامه از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.  نتایج تحقیق بیانگر آن است  که عواملی مانند اعتماد متقابل دولت و ملت، اتحاد و اتفاق در راه هدف‌های الهی و ایجاد جامعه نمونه اسلامی،  اولویت‌دادن به منافع ملی، وجود دولتی قوی و کاردان و یکی‌بودن گفتار و عمل مسئولان از الزام‌های همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت در ج.ا. ایران است.

کلیدواژه‌ها


1. نهج‌البلاغه

2. بیانات مقام معظم رهبری، قابل دسترسی در وبگاه: www.khamenei.ir

3. ابراهیم بای سلامی، غلام حیدر (1386)، «مناسبات دولت و ملت از دیدگاه جامعه‌شناختی»، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 30.

4. افتخاری، اصغر و نهازی، غلامحسین (1390)، «امنیت عمومی در اندیشه و بیانات مقام معظم رهبری»، فصلنامه دانش انتظامی، سال دوازدهم، شماره دوم.

5. دهخدا، علی‌اکبر (1373)، لغت‎نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

6. راجردی، ویمر و آردومینیک، جوزف (1384)، تحقیق در رسانه‌های جمعی، ترجمه کاوس سیدامامی، تهران، سروش و مرکز تحقیقات مطالعاتی و سنجش برنامه‌ای.

7. رفیع‌پور، فرامرز (1384)، تکنیک‌های خاص تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، شرکت سهامی انتشار.

8. قاسمی آرانی، ابوذر و خرم‌آبادی آرانی، زینب (1393)، «بازخوانی مفهوم وحدت اسلامی در نهج‌البلاغه»، فصلنامه حبل‌المتین، دوره سوم، شماره هفتم.

9. قاسمی، علی‎اصغر و ابراهیم‎آبادی، غلامرضا (1390)، «نسبت هویت ملی و وحدت ملی در ایران»، فصلنامه راهبرد، شماره 59.

10. کریپندورف، کلوس (1378)، تحلیل محتوا، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر سروش.

11. مالکی گمچی، اسداله (زمستان 1392)، «تحلیل سیر تاریخی نگرش حکومت‌ها به مؤلفه‌های هویت ملّی در تحکیم وحدت و همبستگی اقوام ایرانی»، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 21، دوره ششم.