مقاله پژوهشی: تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر همدلی و هم‌زبانی و قدرت ملی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مدیریت آموزش و عضو هیئت‌ علمی دافوس آجا

چکیده

هدف اصلی این مقاله، تحلیل عوامل مؤثر بر قدرت ملی ناشی از همدلی و هم‌زبانی مبتنی بر سرمایه‌های اجتماعی در ج.ا.ایران و تعیین آثار مستقیم و غیرمستقیم آن عوامل در همدلی و هم‌زبانی مبتنی بر سرمایه­‌های اجتماعی است. متغیر وابسته در این بررسی قدرت ملی و متغیر مستقل کلان همدلی و هم‌زبانی مبتنی بر سرمایه­‌های اجتماعی و متغیرهای مستقل جزء عواملی چون احساس وجود تصویری مشترک از آینده در بین مردم، احساس وجود تصویری مشترک از آینده در بین مردم و مسئولان، میزان انسجام مردم، میزان انسجام مردم و مسئولان، میزان مشارکت مردم در امور، میزان مشارکت مردم و مسئولان در امور، اعتماد متقابل مردم، اعتماد متقابل مردم و مسئولان می­‌باشند که در قالب الگویی در این مقاله ارائه شده­‌اند. نتایج اولیه حاصل از تحلیل مسیر اطلاعات نشان می­‌دهد که برخی متغیرها بر روی قدرت ملی در ج.ا.ایران تأثیر مستقیم دارند؛ درحالی‌که برخی از متغیرها با تأثیر در عناصر همدلی و هم‌زبانی به­‌طور غیرمستقیم بر روی قدرت ملی تأثیر دارند. در این تحقیق برای بررسی آثار یادشده از روش تحلیل مسیر بهره‌گیری شده است. نتایج حاصل از بررسی نشان می‌دهند که تأثیر متغیرهای میزان اعتماد مردم و مسئولان با ضرایب استاندارد 0/545 و انسجام مردم و مسئولان با ضریب استاندارد 0/427 نسبت به سایر متغیرها بیشترین تأثیر و متغیرهای احساس تصویر مشترک از آینده در بین مردم با ضریب استاندارد 0/09 و انسجام مردم با ضریب استاندارد 0/149 کمترین تأثیر را بر قدرت ملی در ج.ا. ایران را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Capital on Empathy and Compassion and National Power

نویسنده [English]

 • Alireza Narimani
Ph.D. student of education management and faculty member of DAFUS AJA
چکیده [English]

The main objective of this paper is to analyze the factors that affecting on the national power arising from empathy and compassion based on Iran`s social capital and determining the direct and indirect effects on empathy and compassion. The dependent variable in this study is national power and the great independent variable is empathy and compassion and the slight independent variables are the factors such as sense of shared picture of the future among the people, a sense of shared picture of the future among the people and officials, people integrity, the integrity of the people and authorities, mutual trust among people, mutual trust among people and officials.

کلیدواژه‌ها [English]

 • I.R.Iran
 • social capital
 • national power
 • Empathy and Compassion
 1. الف. منابع فارسی

  1. آذر، عادل (1381)، «تحلیل مسیر و علت­یابی در علم مدیریت»، مجله مجتمع آموزشی عالی قم، شماره 15،

  2. اخترمحققی، مهدی (1385)، سرمایه اجتماعی، تهران، نشر اختر.

  3. برزگر، محمد (1393)، نقش سرمایه اجتماعی کارکنان مالی در ارتقای اثربخشی سازمانی مدیران مالی نهاجا، پایان­‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.

  4. بیکر، واین (1382)، مدیریت و سرمایه اجتماعی‌، ترجمه مهدی الوانی، محمدرضا ربیعی مندجین، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

  5. بیکی، مهدی (1388)، قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

  6. بیانات فرماندهی معظم کل قوا (مدظله­‌العالی) (1/1/1394)، قابل‌دسترسی در: Khamenei.ir.

  7. جوادی آملی، عبداله واعظ (1394)، «همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت»، قابل‌دسترسی در: وبگاه حرف آخر.

  8. زرقانی، سیدهادی (1388)، مقدمه‌­ای بر قدرت ملی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  9. شعبان­‌پور، موسی (1386)، جامعه‌­شناسی قدرت و امنیت، تهران، انتشارات آجا.

  10. شهلائی، ناصر، مهرنیا، احمد و ولیوند­­زمانی، حسین (1388)، نظریه‌­های راهبردی، تهران، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.

  11. فوکویاما، فرانسیس (1379)، پایان نظم، سرمایه اجتماعى و حفظ آن، ترجمه غلامعباس توسلی، تهران، انتشارات جامعه ایرانیان.

  12. فیلد، جان (1385)، سرمایه اجتماعی، ترجمه احمدرضا اصغرپور، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی.

  13. کلمن، جیمز (‌1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، انتشارات نشر نی.

  14. گیدنز، آنتونی (1379)، جامعه­‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.

  15. مشبکی، اصغر (1375)، اثربخشی سازمانی، فصلنامه کنترولر، شماره 4-3.

  16. نریمانی، علیرضا، رجب­‌پور، مجید (1393)، «نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای منزلت اجتماعی بازنشستگان آجا»، ارائه‌شده در: همایش بازنشستگان آجا، تهران.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Delany, L & Keaney, E (2005), Sport and Social Capital in the United Kingdom: Statistical Evidence from National and International Survey Data. Dublin institute for publicityreaserch (ippr), London, Commissioned by the Department of Cultural Media and Sport.
  2. Coleman, J.S (1988), “Social Capital in the Creation of Human Capital”, American Journal of Sociology, vol. 94.
  3. Putnam, R (1993), “The Prosperous Commnunity: Social Capital and Public Life”, The American Prospect, No 13.
  4. Fukuyama, F (8-9 November 1999), “Social Capital and Civil Society”, Prepared at: The IMF Conference on Secod Generation Reforms, IMF Institute and the Fiscal Affairs Department, Washington, D.C.
  5. Lindstrom, M and Others (2011), “Social Capital Anticipated Ethnic Discrimination and Self-reported Psychological Health: A population – based Study”, Social Science & Medicine, vol. 66, No.1.
  6. Legh-Jones, H & Moore, S (2012), “Network Social Capital, Social Participation, and Phsical Inactivity in an Urban Adult Population”, Social Science & Medicine, vol. 43.
  7. Whipple, J.M, Wiedmer, R, Boyer, K (2015), “A Dyadic Investingation of Relationships”, Journal of Supply Chain Management, vol. 51.