مؤلفه‏ ها و پیامدهای جنگ هویتی علیه ج.ا.ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

. دکترای علوم دفاعی راهبردی و پژوهشگر جنگ آینده

چکیده

جنگ هویتی علائق مشترک افراد را شناسایی و آنها را در گروه‏‌های مختلف مرتبط می‏‌کند. در این جنگ خرده­‌فرهنگ‌‏ها احساس می‏‌کنند توسط فرهنگ غالب حذف می‏‌شوند، لذا به دامن سرویس‏‌های امنیتی کشورهای رقیب افتاده تا یک قدرت از خارج با سوارشدن بر بستر موجود، جهت تأمین منافع خودش نسبت به تقویت گسل فرهنگی اقدام کند. جنگ هویتی در اثر هم‏زمانی گسل‏‌های فرهنگی، قومی، ملی، نژادی و ... انجام می‏‌شود. هدف اصلی این مقاله تبیین مؤلفه‏‌ها و پیامدهای جنگ هویتی علیه ج.ا.ایران است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد کمّی و کیفی انجام شده و از نوع کاربردی است؛ روش گردآوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه‌‏ای بوده و جامعه نمونه 66 نفر است. مولفه‏‌های جنگ هویتی عبارتنداز: وجود گسل‏‌های ایدئولوژیک‏‌پایه، مداخله‏‌گران، بازیگران و گفتمان‏‌های متعارض اسلامی. خطرناک‏‌ترین پیامد آن عدم­‌تحقق تمدّن نوین اسلامی، تبدیل مرزهای جغرافیایی به مرزهای سیاسی و آغاز احتمالی جنگ جهانی سوم است. بنابراین جنگ هویتی همه‏‌جانبه بوده و در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، دینی، امنیتی و جغرافیایی اجرا می‏‌شود.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

1. قرآن کریم، ترجمه آیت‏‌الله مکارم شیرازی، (1392)، قم: انتشارات اشکذر.

2. امام خمینی(ره)، روح‌الله، (1385)، صحیفه نور، جلد13و 19، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره).

3. امام خامنه‏‌ای(مدظله‏‌العالی)، سیدعلی، بیانات و سخنرانی‏‌ها، برگرفته از سایت www.khamenei.ir

4. ال‏گانگ، دیوید، (1380)، جنگ نامتقارن، ترجمه محسن حاتمی، تهران: انتشارات ستاد مشترک سپاه.

5. امیری، حسین (1390)، جنگ نرم، تهران: نشر شوریده.

6. جی‏تیلور، ویلیام، (1373)، جنگ زمینی در خلیج‏‌فارس، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).

7. زهدی، یعقوب و فتح­‌الله کلانتری، (1395)، واکاوی رویکردهای جنگ آینده، تهران: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.

8. رزازی فر، افسر، (1379)، الگوی جامعه­‌شناختی هویت ملی در ایران، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 5.

9. رستمی، علی‏‌اکبر، (1395)، ماهیت، سناریوها و ویژگی‏‌های جنگ آینده علیه ج.ا.ایران، اندیشه نوین.

10. سلامی حسین، (1392)، نگرش‏‌های راهبردی، تهران: معاونت فرهنگی و تبلیغات سپاه.

11. سلیمانی پورلک، فاطمه، (1390)، قدرت نرم در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.

12. قاسمی، فرزانه، (1383)، مراتب و مولفه‏‌های هویت، مجموعه مقالات مبانی نظری هویت و بحران هویت، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.

13. کلانتری، فتح‌‏الله، (1396)، نگاه دفاعی، تهران: موسسه مطالعات دفاعی راهبردی اندیشه.

14. کلانتری، فتح‏‌الله، (1396)، مقایسه تطبیقی بین الگوهای اجرای جنگ هویتی ( عقیدتی‏پایه) علیه ج.ا.ایران و الگوهای مقابله با آن، فصلنامه مطالعات بین رشته‏‌ای دانش راهبردی، شماره 28.

15. کلانتری، فتح‌­الله، (1394)، واکاوی راهبرد نظامی آمریکا در جنگ‏‌های حال و آینده، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 51.

16. مرادپیری، هادی، (1393)، پروژه تحقیقاتی جنگ شهرها، تهران: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.

17. نائینی، علی­‌محمد، (1391)، اصول و مبانی جنگ نرم، تهران: نشر ساقی.

18. نجفی، موسی، (1393)،  هویت‌‏شناسی، تهران: انتشارات آرما.

19. وحیدی، احمد و همکاران، (1396)، سال‏نمای دفاعی- امنیتی محیط پیرامونی ج.ا.ایران، تهران: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.

 

ب. منابع انگلیسی

  1. Huber, Tomas, (2014), The Report of United States Army Special Operations Command, New York, Department of Defence U.S.A
  2. Tate,J P, (2015), The Identity Wars: Utopia is Dystopia, create space Independent publishing Platform (November 15).