مقاله پژوهشی: الگوی اثرگذاری سازوکارهای تسهیم دانش برتوانمندسازی سازمان در یکی از سازمان‌های تحقیقاتی نظامی با درنظرگرفتن ملاحظه‌های امنیتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت فناوری اطلاعات و مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)

2 دکترای مدیریت راهبردی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

امـروزه اسـتفاده از دانـش سـازمانی و تسهیم مـؤثر آن بـین کارکنـان سازمان‌ها، بـه منبعـی راهبردی برای دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ آن تبدیل شده است. برای دستیابی به چنین مزیتـی، سازمان‌ها نیازمند سازوکارهایی هستند که آنهـا را قـادر بـه بهبـود عملکـرد تسهیم دانـش کرده و در دستیابی به موقعیت بهتر یاری رساند. اما در سازمان‌های نظامی ملاحظه­‌های امنیتی در اولویت قرار دارد و این موضوع ممکن است در چگونگی و نتایج تسهیم دانش در سازمان و عملکرد سازمان اثرهای متفاوتی داشته باشد. این تحقیق که در آن به­‌دنبال بررسی میزان اثرگذاری سازوکارهای تسهیم دانش بر ارتقا‌ی بهره‏‌وری یک سازمان نظامی[1] با درنظر گرفتن متغیر میانجی ملاحظات امنیتی هستیم، از نظر جهت‌گیری کاربردی، از نظر هدف، توصیفی- تحلیلی و قلمرو مکانی آن، یکی از سازمان‌های نظامی کشور است. به­‌منظور اجرای تحقیق ابتدا با مطالعه ادبیات و روش کتابخانه‏‌ای عوامل و مؤلفه‏‌های اثرگذار تحقیق شناسایی و الگوی مفهومی تحقیق دریافت‌ شد. سپس برای بررسی روابط الگوی تحقیق از روش معادلات ساختاری[2] استفاده شد. جامعه آماری تحقیق 130 نفر بوده که با استفاده از فرمول «کوکران» 98 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج تحقیق بیانگر اثرگذاری مثبت سازوکارهای تسهیم دانش (با پنج مؤلفه) بر توانمندسازی سازمان با میانجیگری ملاحظه­‌های امنیتی(با چهار مولفه) است.[1] . به جهت مسائل امنیتی از ذکر نام سازمان خودداری شده است.


[2]. Structural equations modeling (SEM)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact Model of Knowledge Sharing Mechanisms on Organizational Empowerment in a Military Research Organization Considering Security Considerations

نویسندگان [English]

 • Mehdi Samimi 1
 • Farzad Tarhani 2
1 PH.D. in Information Technology Management and Instructor of Imam Ali University
2 Pآ.D. Strategic Director and lecturer at Islamic Azad University, Tehran South Branch
چکیده [English]

Nowadays, using the organizational knowledge and its effective sharing among the employees of the organizations has turned into a strategic source to achieve competitive advantage and its maintenance. In order to achieve such an advantage, the organizations need mechanisms that enable them to improve the knowledge sharing function and help them achieve a better status. But in military organizations, security considerations are prioritized, and this subject may have different impacts on the way and results of knowledge sharing in organization and its performance. This research, which seeks to assess the impact of knowledge sharing mechanisms on improving the efficiency of a military organization regarding the mediating variable of security considerations, from the point of orientation is an applied research and regarding its purpose is a descriptive-analytic one, and its spatial scope is one military organizations of the country. In order to carry out the research, first, the effective factors of the research were identified by studying the research literature and using library method, and the conceptual model of the research was considered. Then, the SEM structural equations method was used to study the relationships of the proposed model. The statistical population of the study was 130 individuals and using Cochran's formula, 98 individuals were selected as the statistical sample. The results of the research indicate that the knowledge sharing mechanisms (with five components) positively influence the empowerment of the organization by mediating security considerations (with four components).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational knowledge
 • knowledge sharing
 • knowledge transfer
 • security considerations
 1. الف. منابع فارسی

  1. الوانی، سیدمهدی، و حسن دانایی‏‌فرد، (1380)، گفتارهایی در فلسفه تئوری‌‏های سازمان دولتی، تهران: انتشارات صفار- اشرافی.

  2. پروبست، گیلبرت، استفان روب و کای رومهاردت، (1385)، مدیریت دانش، ترجمه علی حسینی­‌خواه، تهران: انتشارات یسطرون.

  3. ﺗﻮﻓﯿﻖ، ﻋﻠﯽ­اﺻﻐﺮ، ﺳﯿﺪﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ­زادهﻓﺮد و حسن رﺟﺒﯽ ﻣﺴﺮور، (1394)، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ‏ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺮک‏ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮون‏ﺳﭙﺎری ﻃﺮح‏ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌه دﻓﺎﻋﯽ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮد دﻓﺎﻋﯽ، ﺳﺎل ﺳﯿﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 51.

  4. قلیچ­لی، بهروز، (1392)، مدیریت دانش، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  5. کشاورزی، علی حسین، (1386)، موانع و تسهیل­‌کننده‌های تسهیم دانش در سازمان‌ها، کنفرانس مدیریت دانش.

  6. نوناکا، ایکوجیرو و تاکوچی هیروتاکا، (1385)، شرکت‌هاى دانش آفرین، ترجمه علی عطافر و دیگران، قم: انتشارات سمای قلم.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Argote, L. and Ingram, P, (2000), Knowledge transfer: a basis for competitive advantage in firms, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 82 No. 1.
  2. Artly, will (2001), Training Resources and Data Exchange Performance-Based Management Special Interest Group, Performance Based management handbook,volume 2 , semptember.
  3. Bakker M., LeendersR.Th.A.J., Gabbay S.M., Kratzer J, Van Engelen J.M.L (2006), Is trust really social capital? Knowledge sharing in product development projects, The Learning Organization, Vol. 13, No. 6.
  4. Bartol K., Srivastava A, (2002), Encouraging knowledge sharing: the role of organizational reward systems, Journal of Leadership and Organization Studies, Vol. 19, No. 1.
  5. British Quality Foundation, (1998), central government interpretation of the business exellence model.
  6. Chiu C.M., Hsu M.H., Wang E.T.G, (2006), Understanding knowledge sharing in virtual communities: An integration of social capital and social cognitive theories; Decision Support Systems, 42.
  7. Chuch C. H. law, Eric W.T. Ngai, (2008), An empiricul study of the effects of knowledge sharing and learning behaviors on firm performance”, Expert Systems with Applications, Volume 34, Issue 4.
  8. Davenport, TH. and Prusak, L, (1998), Working Knowledge: How Organisations Manage what they Know, HBS Press: Boston, MA.
  9. Dixon Nancy M, (2000), Common knowledge : How companies thrive by sharing what they know, Harvard Business School Press (HBS Press).
  10. Grant, R.M, (1991), The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation, California Management Review, 33, 3.
  11. Hendriks P, (1999), Why share knowledge? The Influence of ICT on motivation for knowledge sharing; Knowledge and Process Management, 6 (2).
  12. HSU I-C, (2008), Knowledge sharing practices as a facilitating factor for improving organizational performance through human capital: A preliminary test, Expert Systems with applications, 35.
  13. Huang C, (2009), Knowledge sharing and group cohesiveness on performance: An empirical study of technology R&D teams in Taiwan, Journal of Technovation, Vol. 20.
  14. Kimble C, Bourdon I, (2008), Some success factors for the communal management of knowledge, International Journal of Information, Vol. 28.
  15. Kroll T, Neri M, (2009), Designs for Mixed Methods Research. In: Head SARRD, BAppSc, MSc(Hons),, FRCNA Senior Lecturer, Lecturer EJHRB, GradCert IntCareNurs,, MRCNA Senior, editors. Mixed Methods Research for Nursing and the Health Sciences. Wiley-Blackwell.
  16. Lee, J.H and Kim, Y.G, (2001), A stage model of organizational knowledge management: a latent content analysis, Expert Systems with Applications, 20.
  17. Lodhi S (2005) culture based knowledge sharing model, phD, national college of business Administration &economics, lahor, pakestan.
  18. Molina Azorin JF, (2012), Mixed methods research in strategic management impact and applications, Organ Res Methods, 15 (1).
  19. Samsun & challis, (1999), patterns of excellence, Financial Times/Prentice Hall.
  20. Szulanski, G, (1999), The process of knowledge transfer: a diachronic analysis of stickiness. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 82(1).
  21. Van den Hooff B., Huysman M, (2008), Managing knowledge sharing: Emergent and engineering approaches, Information & Management.
  22. Wah C.Y., Menkhoff T., Loh B., Evers H.D, (2009), Social Capital and knowledge sharing in Knowledge-Based Organizations-an empirical study; in Jennex M.E.; Knowledge Management, Organizational Memory and Transfer Behavior: Global Approaches and Advancements (Premier Reference Source), Idea Group Inc (IGI).
  23. Wu W.L., Hsu B.F., Yeh R.S, (2007), Fostering the determinants of knowledge transfer: a team-level analysis, Journal of Information Science, 33 (3).
  24. Yu T., Lu L., Liu T, (2009), Exploring factors that influence knowledge sharing behavior via Weblogs, Journal of Computers in Human Behavior, Vol.8, No. 1.
  25. Zack, M, (1999) Developing a knowledge strategy, California Management Review, 41, 3.