پابرجایی قابلیت‏های فرماندهی و واپایش از طریق برنامه‏ ریزی راهبردی منابع انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء و دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه سمنان

3 مدرس دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء

چکیده

پابرجایی قابلیت‏‌ها[1]، هر برنامه و طرح مرتبط با آینده را به سطح قابل قبولی از پایداری می‏‌رساند، به گونه‏‌ای که در مواجهه با تحولات محیطی، بیشترین دوام را داشته باشد. رشد و توسعه شاخص‏‌های توانمندساز فرماندهی و واپایش، آنها را به قابلیت‏‌های کلیدی و باثباتی تبدیل می­‌کند که امکان رویارویی با حوادث گوناگون پیرامونی را فراهم می­‌کنند. هدف این پژوهش تبیین چگونگی دستیابی به پابرجایی قابلیت‏‌ها در زمینه فرماندهی و واپایش، به‌عنوان مهم‌‏ترین رکن مدیریت و راهبری عملیات نظامی، از طریق برنامه‌‏ریزی راهبردی و هدفمند منابع انسانی است. به این منظور پس از دریافت فرایندهای اثرگذار منابع انسانی بر پابرجایی قابلیت‏‌های فرماندهی و واپایش، از طریق مطالعات کتابخانه‏‌ای و نظرسنجی از متخصصان باتجربه و برنامه‏‌ریزان حوزه فرماندهی و واپایش به روش دلفی، با استفاده از روش الگو‏سازی معادلات ساختاری[2]، چگونگی دستیابی به سطح مطلوب پابرجایی در زمینه قابلیت‏‌های فرماندهی و واپایش، با هدف واپایش میدان نبرد در شرایط مختلف، ایجاد قابلیت مواجهه با شرایط بحران، توانایی در دفاع ناهمگون و قابلیت جذب و به‏‌کارگیری فناوری‏‌های مؤثر دفاعی از طریق برنامه‌‏ریزی هدفمند منابع انسانی تبیین شد و در نهایت الگویی که مشخص­‌کننده شیوه مؤثر به‏‌کارگیری فرایندهای منابع انسانی است، ارائه شد.[1] . Capability Steady state


[2].  Structural equations modeling

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

1. آذر، عادل و رسول غلامزاده، (1394)، مدل‏سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM)، تهران: انتشارات نگاه دانش.

2. آذر، عادل، (1393)، کاربرد تحلیل آماری چند متغیره در مدیریت، تهران: انتشارات نگاه دانش.

3. افتخاری، اصغر و مهدی کامکار، (1387)، بازشناسی مفهومی جنگ ناهمتراز، نشریه نگرش راهبردی، شماره 92.

4. آرمسترانگ، مایکل، (1393)، مدیریت راهبردی منابع انسانی: راهنمای عمل، ترجمه سید محمد اعرابی و امید مهدیه، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌‏های فرهنگی.

5. احمدی، فضل­اله و خدیجه نصیریانی، (1387)، روش دلفی: ابزاری در تحقیق، نشریه علوم اجتماعی، شماره 12.

6. حفظی­‌فرد، محمود و نوشین اورمزدی، (1388)، پیوند برنامه‏‌ریزی راهبردی منابع انسانی با اهداف راهبردی سازمان، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 24.

7. رابرت، جی و استیون پوپر، (1385)، برنامه‌‏ریزی پابرجا برای یک قرن، ترجمه وحید وحیدی مطلق، تهران: انتشارات اندیشکده صنعت و فناوری (آصف).

8. زارعی متین، حسن، (1388)، برنامه‏‌ریزی راهبردی برای منابع راهبردی، فصلنامه دانش مدیریت، شماره 17.

9. سلامی، حسین و حسین توپچی، (1387)، فناوری‏‌های نوین در جنگ‏های آینده، نشریه نگرش راهبردی، شماره 90.

10. صفوی، یحیی، (1387)، الزامات و شرایط برتری در جنگ‏‌های ناهمتراز، نشریه نگرش راهبردی، شماره 89.

11. کلانتری، فتح‌­الله، (1395)، تدوین راهبردهای کلان جنگ ترکیبی، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 55.

12. مردانی، محمدرضا و محمد حسین­زاده، (1395)، معرفی راهبردهایی برای ارتقای اثربخشی بسیج دانشجویی، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 55.

13. مؤمنی، منصور و علی فعال قیومی، (1389)، تحلیل‏‌های آماری با استفاده از SPSS، تهران: انتشارات مولف.

14. ملکی­‌فر، عقیل، (1385)، برنامه‏‌ریزی پابرجا در حوزه فناوری، فصلنامه توسعه  فناوری، شماره 21.

 

ب. منابع انگلیسی

 1. Armstrong, M, (2002), Human resource management, Personal Management, August.
 2. Bankes, S, (2001), Exploratory modeling for policy analysis, Operations Research, Vol.41, No.3.
 3. Barney, J, (2003), Looking inside for competitive advantage, Academy of Management Executive, Vol. 9.
 4. Bontis, N, (2005), The knowledge toolbox, European Management Journal, Vol. 17.
 5. Dino, C, (2014), Alignment for the creation and development, Human resource management, Vol. 20, No.3.
 6. Daly, J and Tolk, A, (2003), Modeling and simulation integration with network-centric command and control architectures, Fall Simulation Interoperability Workshop, Vol. 26, No.16.
 7. Enders, C, (2004), Structural equation modeling, Psychological Bulletin, Vol.8, No. 15.
 8. Graton, L, (2004), The Democratic Enterprise, FT Prentice Hall, Harlow.
 9. Hung, S, (2011), Competitive advantage in the risky global environment, Expert Systems with Applications: An International Journal, Vol.38, Issue 8.
 10. Joseph, C, (2009), Multivariate data analysis, Prentice Hall, 7 th edition.
 11. Purcell, J, (2003), The meaning of strategy in human resource management, Thomson Learning, London.
 12. Sloman, M, (2003), Training in the age of the learner, Chartered Institute of Personnel and Development, London.
 13. Schade, U, (2005), Towards a higher level of interoperability, Ontology components for command and control systems, FGAN – Research Institute for Communication Information Processing, and Ergonomic,  Vol.12, No.11.
 14. Schein, E, (2006), The Corporate Culture Survival Guide, Jossey- Bass, San Francisco.