پیامدهای امنیتی، پیمان ابراهیم بر راهبردهای دفاعی ج.ا. ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

رئیس

چکیده

چکیده
موضوع پژوهش حاضر این است که پیامدهای امنیتی، عادی سازی روابط همسایگان جنوبی ج.ا.ایران با رژیم صهیونیستی که به پیمان ابراهیم موسوم شده، بر راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران چه تاثیراتی بر جای خواهد گذاشت؟ کشورهای مورد مطالعه در این تحقیق به شکل مشخص امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی و عمان می‌باشند؛ همچنین روش برگزیده شده از دسته تحقیقات کیفی بوده و گردآوری اطلاعات در چارچوب فیش برداری با بهره گیری از رویکرد تحلیل ثانویه اسناد و داده های دریافت شده از پایگاه های اطلاعاتی اعم از کتابخانه، وبگاه های اینترنتی و... بوده است. فرضیه مطرح شده بر این دیدگاه که ارتباط رژیم صهیونیستی با همسایگان جنوبی منجر به این خواهد شد که در نهایت رژیم صهیونیستی بیش از گذشته به مرزهای جمهوری اسلامی ایران نزدیک خواهد شد و به صورت غیر مستقیم به مرزهای دریایی جنوب ایران دسترسی هموارتری خواهد داشت. اهمیت بررسی این موضوع از این جهت بیش از پیش خواهد شد که نخست این رژیم زمینه های مارپیچ امنیت را در منطقه میان همسایگان بیش از گذشته نموده و در مرحله بعد منجر به افزایش جاسوسی اطلاعاتی از کشور شده و سپس گروه‌های مبارز متحد ج.ا.ایران را تضعیف می‌نماید.
 نتایج نشان از آن دارد که عادی سازی روابط همسایگان جنوبی با رژیم صهیونیستی از جنبه‌های گوناگون بر بازنگری در مورد رویکردهای دفاعی، سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران اثر خواهد گذاشت که در این خصوص ضرورت ویژه دارد که تهران مواردی همچون ضعیف شدن متحدان منطقه ای، توسعه و نفوذ رژیم صهیونیستی  و عدم تشکیل شدن یک نظام دفاعی و امنیتی با ثبات و از میان رفتن موازنه قوا را در منطقه مورد توجه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

security consequences, Ibrahim's agreement on the defense strategies of J.A. Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jalal Torkashvand
  • Hossein Mahdian
  • Hojjatullah Jahani Rad
  • Syed Mohammad Kalantarnia
BOSS
چکیده [English]

abstract
The topic of the present research is that the security consequences of the normalization of the relations between the southern neighbors of Iran and the Zionist regime, which is known as the Ibrahim Pact, will have an impact on the defense strategies of the Islamic Republic of Iran. The countries studied in this research are the United Arab Emirates, Bahrain, Saudi Arabia and Oman; Also, the chosen method is from the category of qualitative research and gathering information in the framework of phishing using the approach of secondary analysis of documents and data received from databases such as libraries, websites, etc. The hypothesis proposed is based on the view that the connection of the Zionist regime with its southern neighbors will lead to the fact that eventually the Zionist regime will be closer to the borders of the Islamic Republic of Iran than in the past and will indirectly have smoother access to the maritime borders of southern Iran. The importance of investigating this matter will be more because firstly this regime has created spiral security in the region between the neighbors more than before and in the next stage it has led to the increase of intelligence espionage from the country and then the allied militant groups of J.A. It weakens Iran.
  The results show that the normalization of the relations of the southern neighbors with the Zionist regime will affect the revision of the defense, political and security approaches of the Islamic Republic of Iran from various aspects, which is especially necessary for Tehran to address issues such as the weakening of regional allies, To pay attention to the development and influence of the Zionist regime and the lack of formation of a stable defense and security system and the loss of the balance of power in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: security
  • defense strategy
  • Zionist regime
  • Islamic Republic of Iran
  • Ibrahim agreement