شناسایی و اولویت‏‌بندی چالش‏‌های فراروی مدیریت راهبردی در یک صنعت دفاعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

مقاله حاضر با هدف شناسایی و اولویت‏‌بندی چالش‌‏های مدیریت راهبردی در صنعت دفاعی صورت پذیرفته و ازروش تحلیل محتوا و ابزار مصاحبه برای شناسایی چالش‌‏های فراروی مدیریت راهبردی آن صنعت دفاعی استفاده شده است. همچنین از ابزار پرسشنامه به‌­منظور تأیید چالش‏‌های اصلی استفاده شده و میزان پایایی آن 0/92 برآورد شد. برای نمونه‏‌گیری مصاحبه از روش کفایت نظری داده‏‌ها استفاده شده است.  نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که وجود نوعی تفکر واگرا در گردآوری داده‌‏ها، مشخص نبودن مسئولیت اشخاص در زمینه اجرای تغییرات در سازمان، نبود همسویی کارکنان، تخصیص نیافتن مناسب منابع، تشخیص ندادن موانع پیش­رو در اجرای راهبرد، تعهد نداشتن مدیریت،  منتقل نشدن راهبرد، توجه مدیران به حفظ وضع موجود در سازمان، تصور نادرست برخی مدیران درباره موقعیت، از جمله چالش‌‏های موجود در مدیریت راهبردی صنعت دفاعی مربوطه می­‌باشد. سپس این چالش‏‌ها با استفاده از روش پرموتاسیون و الگوریتم ژنتیک رتبه‌‏بندی شده و بااهمیت‏‌ترین عامل، وجود نوعی تفکر واگرا در گردآوری داده‏‌ها و کم‌اهمیت‏‌ترین عامل، نبود تعهد مدیریت شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

1. اصغرپور، محمدجواد، (1387)، تصمیم‏‌گیری‏‌های چندمعیاره، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم.

2. الوانی، ‌سید‌مهدی و ‌حسن دانایی‌فرد، (1394)، مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 25.

3. پیرس‌ و رابینسون‌، (1377)، برنامه‌ریزی‌ و مدیریت‌ استراتژیک‌، ترجمه سهراب‌خلیلی‌ شورینی‌، تهران‌: انتشارات‌ یادواره‌ کتاب‌، چاپ‌ اول‌.

4. خداداد حسینی، سیدمحمد و شهریار عزیزی، (1385)، مدیریت و برنامه‏‌ریزی استراتژیک، تهران: انتشارات صفار.

5. دفت، ریچاردا ال، (1387)، عصر جدید مدیریت، ترجمه طاهره فیضی و محمد علی سرلک، تهران: انتشارت گستره.

6. سیروس، کاوه­‌محمد و امیرحسین صبورطینت، (1387)، مدل مدیریت استراتژیک مبنا (نقشه راهنمای تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه‏‌های استراتژی برای شرکت‏‌ها و سازمان‏‌های ایرانی)، تهران: انتشارت دانشگاه امیرکبیر.

7. علی­‌احمدی، علیرضا و معصومه مداح، (1383)، ارائه الگویی برای تدوین استراتژی‏‌های اولویت‏‌دار توسعه مراکز رشد در کشور، فصلنامه علمی- آموزشی رویش، سال دوم، شماره 5، بهار.

8. غفاریان، وفا، (1382)، بررسی علل شکست برنامه‌‏ریزی‌ها‌ی استراتژیک و ارائه یک رویکرد برای بهبود اثربخشی استراتژی در سازمان‌ها‌ی صنعتی ایران، تهران: دانشگاه علم و صنعت، دانشکده صنایع.

9. غفاریان، وفا و فرین تفویضی، (1390)، استراتژی: نمایی 360 درجه (اصول پیاده‏سازی و ارزیابی استراتژی)، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

10. لشکربلوکی، مجتبی، (1390)، جاری‏‌سازی استراتژی (راهنمای گام­‌به­‌گام پیاده‏‌سازی استراتژی در عمل)، تهران: انتشارات آریانا قلم، چاپ اول.

11. لشکربلوکی، مجتبی، (1390)، طراحی مدل فرآیندی تدوین استراتژی پابرجا در شرایط نبود قطعیت، رساله دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری.

12. نظری، یونس، مجید رمضان، محمدابراهیم سنجقی و مسیح ابراهیمی، (1396)، معماری راهبردی توانمندسازی کارکنان دفاتر طراحی (مورد مطالعه: صنعت دفاعی ج.ا.ایران)، فصلنامه راهبرد دفاعی، دوره 15، شماره 4، شماره پیاپی 60.

 

ب. منابع انگلیسی

 1. Andrews, K. R, (1980), The Concept of Corporate Strategy, Homewood, IL: Irwin.
 2. Brookes CJ, (2001), A genetic algorithm for designning optimal patch configuration in GIS, International Journal of Geographical Information Science, 15(6).
 3. Bryson, J. M, (forthcoming in 2011), Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations (4th ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 4. David, F, R, (2005), Strategic Management: Concepts and Cases, Pearson Education, 10nd Edition.
 5. Hax, A. C, (2009), The Delta Model. Reinventing Your Business Strategy. Springer.
 6. Hill, C. W. L., Jones, G. R, (1995), Strategic management theory: An Integtated Approach, Houghton Mifflin Company, New Jersy.
 7. Hitt, M. A., Ireland, R. D., Hoskinsson, R. E, (2011), Concepts Strategic Management (Competitiveness & Globalization),  9th edition. South-Western, a Part of Cengage Learning.
 8. Kaplan, R. S., Norton, D. P, (2008), Integrating strategy planning and operational execution: A six-stage system, Harvard Business School Publications.
 9. Mintzberg, H, (1990), The Design School: Reconsidering the Basic Premises of Strategic Management, Strategic Management Journal, 11.
 10. Mintzberg, H., (1987), The Strategy Concept: Five Ps for Strategy, California Management Review, Fall.
 11. Porter, M. E, (1985), Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance, New York, NY: Free Press.
 12. Porter, M.E., (1980), Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors,The Free Press, New York.