طراحی و تبیین الگوی مناسب شایسته‌سالاری در نظام‌های جذب و گزینش سرمایه‌های انسانی در دانشگاه‌های افسری ارتش ج.ا.ایران (این تحقیق تحت حمایت صندوق پژوهشگران و فناوران کشور می‌باشد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی- منابع انسانی- گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2 استاد دانشکدة مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

زﻳﺮﺑﻨﺎی ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ آن اﺳﺖ و داﺷﺘﻦ ﻳﻚ زﻳﺮﺑﻨﺎی اﺛﺮﺑﺨﺶ به ­معنای ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ‌ﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻨﺎﺳﺐ‌ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ­ﻫﺎی ﺷﻐﻠﻲ، ﭘﻴﺶ‌­ﺷﺮط اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن به‌ویژه سازمان­‌های نظامی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ­ﺷﻮد. تحقیق حاضر، با هدف طراحی الگوی مناسب شایسته­‌سالاری در نظام­‌های جذب و گزینش داوطلبین دانشگاه‌­های افسری ارتش ج.ا.ایران تدوین شده است. هدف این تحقیق کاربردی، نوع گردآوری داده­‌ها میدانی و رویکرد آن آمیخته اکتشافی (کیفی- کمّی) بوده است. در فاز کیفی، از طریق انجام مصاحبه عمیق با 30 نفر از خبرگان، اساتید و فرماندهان دانشگاه‌های افسری ارتش ج.ا.ایران، الگوی مفهومی از روش نظریه داده‌بنیاد و با استفاده از نرم‌افزار Nvivo استخراج گردید و در فاز کمّی با استفاده از ابزار پرسشنامه و نظرخواهی از 100 نفر از خبرگان و فرماندهان، ضمن تأیید الگوی مفهومی، روابط بین ابعاد و مؤلفه­‌ها نیز از طریق نرم‌افزار PLS مورد بررسی واقع گردید و درنهایت الگوی شایسته­‌سالاری در قالب 268 کُد، 28 مؤلفه و 7 بُعد طراحی شد. این ابعاد شامل «شایستگی­‌های مکتبی اسلامی- ایرانی» با 3 مؤلفه، «شایستگی­‌های ارزش­‌های اسلامی- ایرانی» با 5 مؤلفه، «شایستگی­‌های مهارتی» با 3 مؤلفه، «شایستگی­‌های مدیریتی» با 5 مؤلفه، «شایستگی­‌های اجرایی» با 4 مؤلفه، «شایستگی­‌های ویژه شغل» با 4 مؤلفه و «شایستگی‌‌های دانشی» با 4 مؤلفه است.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

1. ابیلی، خدایار، (1384ضرورت بحث درباره توسعه شایسته­‌سالاری در سازمان‌ها، تهران، نشر شیوه، چاپ اول.

2. احمدی، علی­‌اکبر، حسن درویش، محمدجواد سبحانی­‌فر و حامد فاضلی کبریا، (1392)، مدل‌سازی شایستگی‌های منابع انسانی براساس آموزه­‌های نهج‌البلاغه (مطالعه موردی: سنخیت‌سنجی شایستگی­‌های منابع انسانی در دانشگاه امام صادق(ع)، فصلنامه مدیریت سازمان­ های دولتی، دوره 2، شماره 1، زمستان.

3. اسدی‌فرد، رؤیا، احمدعلی خائف الهی و علی رضاییان، (1390)، مدل شایستگی­ مدیران دولتی ایران ‌براساس صحیفه امام (ره)، رویکرد استراتژی تئوری داده‌­بنیاد، فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، شماره 8،‌زمستان.

4. بیابانگرد، اسماعیل، (1384)، روش­‌های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران، دوران.

5. تاج‌آبادی، حسین و مهدی بیات، (1392)، شایستگی­‌های کلیدی در نصب مدیران دستگاه قضا براساس بیانات مقام معظم رهبری(مدظله­‌العالی)، مجله مدیریت اسلامی، شماره 5، بهار و تابستان.

6. حسینیان، شهامت، (1378)، بررسی فرآیند شناسایی، ارزشیابی، انتخاب و انتصاب مدیران میانی ناجا، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال 3، شماره 4.

7. داوری، علی و آرش رضازاده، (1393)، مدل­‌سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS، تهران، جهاد دانشگاهی.

8. ملکی­‌فر، عقیل و همکاران، (1385)، الفبای آینده‌­پژوهی (علم و هنر کشف آینده و شکل‌بخشیدن به دنیای مطلوب فردا)، تهران، انتشارات کرانه علم.

9. موسی­‌زاده، زهره و مریم عدلی، (1388)، معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد شایسته‌گزینی در نهج‌البلاغه، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان.

10. ندری، کامران و غلامرضا گودرزی، (1382)، بررسی تحلیلی اصول، قواعد و روش­ های آینده­‌نگری علمی، کمیسیون تلفیق و هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام.

11. نظری‌منش، لیلا، (1384)، شاخص‌های انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد شایسته­‌گزینی، اولین همایش توسعه شایسته­‌سالاری در سازمان­‌ها، تهران.

12. وزارت دفاع آمریکا، (2009)، نشریه مشترک 02-1.

 

ب. منابع انگلیسی

 1. Armstrong, M, (2009), A Handbook of Human Resource Management Practice, 10th Edition, London: Kogan page.
 2. Beyer,C, (2000), Leadership Competencies in the ‘Knowledge – Driven – Context, In Lal Bahadur Shastri Institute of Management 6 (1-2).
 3. Brewster, C., Farndale, E., Ommeren, J.V, (2000), HR Competencies and Professional Standards, Cranfield University, UK.
 4. Boyatzis, R. E, (2008), Competencies in the 21st century, Journal of Management Development, Vol 27 NO 1.
 5. Boyatzis, R.E.&Sala, F, (2004), Assessing emotional intelligence competencies”, in Geher, G. (Ed.), The Measurement of Emotional Intelligence, Novas Science Publishers, Hauppauge, NY.
 6. Cornish, Edward, (2007), The Study of the Future: An Introduction To the Art and Science of Understanding And Shaping Tomorrows World, USA: World Future Society.
 7. Daud, Rabaayah; Ismail, Maimunah; Omar, Zoharah, (2010), Exploring Competencies. In Professional Safety, 55 (10). Available online at http://connection.ebscohost.com/c/articles/54527134/exploring-competencies.
 8. Hoover, W. (2009), The Future Of Human Resources: Technology Assists In Streamliing Your HR Department, Colorado Biz, 29, 4, 27.
 9. Rochester, (2004), Guide to Enhanced Performance Management, The University of Rochester, Office of Human resources.
 10. Sahay, B. S.(2005), Multi Factors Productivity Measurement Model for Service Organization, Internatinal Journal of Productivity and Performance Management, Vol.54, No.1.
 11. Sanghi, S. (2007), The Handbook of Competency Mapping, Published by Vivek Mehra, India: Sage Publication.
 12. Tian, J.-q.; Miao, D.; Xu, Y.; Yang, Y.; Khare, M. (2009), The leadership competency modeling of military academy cadets. In SOCIETY FOR PERSONALITY RESEARCH 37 (4).
 13. Udall, S. and Hiltrop, J. (2007), The Accidental Manager: Surviving the Transition from Professional to Manager, Prentice Hall Europe.