مقاله پژوهشی: طراحی الگوی تصمیم‌گیری برون‌سپاری فعالیت‌های اجرایی پروژه‌های تحقیق و توسعه و انتخاب پیمانکار برون‌سپاری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختة دکتری مهندسی صنایع پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ‌ایران

2 دانشیار دانشکدة مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

امروزه برون­‌سپاری در تولید، به امری جهانی تبدیل شده و در زمینه تحقیق و توسعه و مشاغلی با سطح فنی بالا، درحال افزایش است. این تحقیق با هدف طراحی الگوی تصمیم‌­گیری برون­‌سپاری فعالیت­‌های اجرایی پروژه­‌های تحقیق و توسعه دفاعی انجام شده که بر اساس مطالعه­‌های علمی، معیارها و گزینه­‌های تصمیم­‌گیری برون‌­سپاری فعالیت­‌های تحقیق و توسعه دفاعی شناسایی شده و نسبت به تعیین اجزای اصلی تصمیم­‌گیری اقدام گردید. پس از این مرحله با به­‌کارگیری روش تحلیل سلسله‌­مراتبی و با استفاده از نظرهای خبرگان، ضریب­‌های موردنیاز موردمحاسبه قرار گرفته و با الگوسازی محاسباتی و ترکیب آن با روش امتیازدهی، الگوی تصمیم­‌گیری برون‌سپاری فعالیت­‌های اجرایی پروژه‌های تحقیق و توسعه دفاعی طراحی شده و گزاره‌های کاربردی مهمی در جهت مدیریت برون‌سپاری فعالیت­‌های اجرایی این پروژه‌­ها پیشنهاد گردید. در پایان فعالیت‌های قابل برون­‌سپاری یکی از پروژه­‌های تحقیق و توسعه به­‌طور جداگانه مراحل اجرایی و در سطح کل پروژه، اولویت­‌بندی شده و پیمانکاران برون‌سپاری فعالیت‌ها انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Decision-Making Outsourcing Model for Research & Development Projects and Selecting a Contractor for Outsourcing

نویسندگان [English]

 • Hassan Rajabi Masroor 1
 • Ali Asghar tofiq 2
 • Seyyed Ziaedin Ghazizadeh Fard 3
1 Ph.D. in Industrial Engineering, Materials and Energy Research Center, Karaj, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Industrial Engineering, Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Industrial Engineering, Imam Hossein University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, outsourcing in manufacturing has become global affair, and is increasing in research and development areas and occupations with a high technical level. This research was conducted with the aim of designing a decision-making outsourcing model for the managerial activities of defense research and development projects based on scientific studies, criteria and decision making options for outsourcing research and development activities have been identified and the main components of decision making have been determined. After this stage, using the method of analytical hierarchy and using experts' opinions, the required coefficients are calculated and computed by modeling and combining it with the scoring method, the decision-making model of outsourcing of the managerial activities for defense research and development has been designed, and important applied element for external management of executive activities of these projects were proposed. At the end of the outsourceable activities, one of the research and development projects has been prioritized separately and in the whole project phase and outsourcing contractors of activities were selected.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Outsourcing
 • Research and Development
 • outsourcing contractors
 • hierarchical analysis process
 • scoring method
 1. الف. منابع فارسی

  1. رزمی، جعفر و شهرزاد فقیه­ روحی، (1389)، تصمیم­‌گیری جهت برون­‌سپاری سیستم‌های اطلاعات با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی مرحله‌ای، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 13.

  2. شهانقی، کامران، (1388)، طراحی الگوی تصمیم­‌گیری بر اساس MODM جهت برون‌سپاری عملیات نگهداری و تعمیرات، فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین، سال 11، شماره 28، زمستان.

  3. صفایی قادیکلائی، عبدالحمید، حسنعلی آقاجانی و هادی درگاهی، (1391)، ارایه رویکردی ترکیبی از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره مرحله­‌ای به‌منظور اولویت‌بندی استراتژی‌های دستیابی به تولید در کلاس جهانی، مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، سال 9، شماره 2، پیاپی 33 ، تابستان.

  4. فاروقی، هیوا، مهدی بدریان و ساجده منصورپور، (1391)، ارائه مدل تلفیقی QFD، FMEA و AHP مرحله‌ای برای بهبود تصمیم­‌گیری در برون­‌سپاری لجستیک، فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین، شماره 38، زمستان.

  5. فولادی، قاسم، (1390)، ارزیابی و استفاده از سطوح آمادگی فناوری، تهران، مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، انتشارات شرکت پیشرو فناوری قائد، چاپ اول.

  6. معتدل، محمدرضا، محمدعلی افشار کاظمی و سارا دست‌باز، (1390)، ارائه مدلی جهت پشتیبانی تصمیمات برون­‌سپاری پروژه­‌های فناوری اطلاعات با استفاده از متد تصمیم‌‌گیری گروهی، مجله پژوهش‌­های مدیریت، شماره 89.

  7. نظری­‌زاده، فرهاد، (1384)، بررسی شیوه­‌های برون­‌سپاری تحقیق و توسعه، تهران، سومین کنفرانس بین­‌المللی مدیریت.

   

  الف. منابع انگلیسی

  1. Ashrafzadeh Farhad, (2005), Outsourcing decision model with fuzzy logic control, Journal ofManagement Studies, Vol. 46.
  2. Balachandra, R, (2003), Outsourcing R&D, Working Paper, No 05-004.
  3. BradacHojnik. B& M.Rebernik, (2012), Outsourcing of R&D and Innovation Activities in SMEs:Evidence from Slovenia, Journal of Economics and Business, Vol. X, Issue 2.
  4. Choi, Jeong-Hwan, Lee, Jeong-Dong, Ko, Seong-Pil, (2012), Research on Make or Buy Decision making Strategy Using System Dynamics: Focused on Korea’s Military Improvement Project, 30th International Conference of the System Dynamics Society, Switzerland, 22-26 July.
  5. Cui, Zhijian&Christoph, Loch, (2010), A Strategic Decision Framework for Innovation Outsourcing, International Journal of Innovation Management, Vol. 15.
  6. Hatonen&Eriksson, (2009), 30 years of research and practice of outsourcing – Exploring the past and anticipating the future, Elsevier, Journal of International Management, 15.
  7. Kaya, Ihsan (2012), Evaluation of outsourcing alternatives under fuzzy environment for waste management, International Journal of Resources, Conservation and Recycling, Vol. 60.
  8. Kicová, Katarína Kramárová, (2013), Innovation Outsourcing, The 7th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 19-21.
  9. Martinez-Noya, Andrea&Esteban Garcia-Canal, (2011), Technological Capabilities and the Decision to Outsource/Outsource Offshore R&D Services, Journal of International Business Review, Vol .20.
  10. Miyamoto, Dai (2007), Determinants of R&D Outsourcing at Japanese Firms: Transaction Cost and Strategic Management Perspectives, International Journal of Human and Social Sciences, 2, 5.
  11. Mohtashami,Ali, Olfat Laaya, (2012), Decision-making or buying in a state of uncertainty with fuzzy logic approach using simulation and multi-criteria decision, Journal of Production and Operations Management.Vol.5.
  12. Mota, Caroline Maria de Miranda, Adiel Teixeira de Almeida, Luciana Hazin Alencar, (2009), A multiple criteria decision model for assigning priorities to activities in project management, International Journal of Project Management, Vol. 27.
  13. Narula.R (2001), Choosing between internal and non-internal R&D activities: Some technological and economic factors, International Journal of Technology Analysis and Strategic Management, 13(3).
  14. Pandy. V. V.Bansal (2003), A Decision Framework for IT Outsourcing using Analytic Hierarchy Process, Indian Institute of Technology Kanpu.
  15. Pooja Thakur, (2010), Offshoring and outsourcing of core corporative activites: the global relocation of pharmaceutical industry clinical trials, Ph.D thesis, The State University of New Jersey in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Ph.D. in Management.
  16. Rundquist, J (2007), Outsourcing of New Product Development-A decision Framework,   Lulea University of technology, Licentiave thesis, Department of Business Administration and Social Sciences.
  17. Sang, YunHan&SungJoo, Bae, (2014), Internalization of R&D outsourcing: An empirical study, International Journal Production Economics, Vol.150.
  18. Soner, Akko&Kemal Vatansever, (2013), Fuzzy Performance Evaluation with AHP and Topsis Methods: Evidence from Turkish Banking Sector after the Global Financial Crisis, Eurasian Journal of Business and Economics, Vol.6 (11).
  19. Stefano, Pascucci&Annie Royer and Jos Bijman (2012), To Make or to Buy, is this the Question? Testing Making or Buying Decisions to Explain Innovation-sourcing Strategies in the Food Sector, Canada, Quebec, Management Studies Group.
  20. Teirlinck, Peter&Michel Dumont and Andre´ Spithoven, (2010), Corporate Decision-making in R&D Outsourcing and the Impact on Internal R&D Employment Intensity, Industrial and Corporate Change, Vol.19, No.6.
  21. Tjader, Youxu&Jennifer S. Shang and Luis G. Vargas, (2010), Offshore outsourcing decision making: A policy-maker’s perspective, European Journal of Operational Research, Vol. 207.
  22. Vidal, Ludovic-Alexandre&Franck Marle, Jean-Claude Bocquet, (2011), Using a Delphi process and the Analytic Hierarchy Process (AHP) to evaluatethe complexity of projects, International Journal of Expert Systems with Applications, Vol. 38.