دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 63، مهر 1397، صفحه 1-187 
مقاله پژوهشی: مبانی فقهی و حقوقی دفاع مشروع در خارج از مرزها

صفحه 33-63

سیدهادی رمضانی کریمی؛ عباس نیکزاد؛ علی اکبر ایزدی‌فرد


مقاله پژوهشی: راهبردهای پیشگیری و مقابله با اسلام‌هراسی

صفحه 95-121

عباس علی‌پور؛ سعید مجردی؛ امیر حیات‌مقدم؛ علی علیزاده؛ رضا جنیدی