مقاله پژوهشی: بررسی و تببین تأثیر جهت‌گیری راهبردی بر ظرفیت نوآوری با بهره‌گیری از متغیرهای میانجی درصنعت هوایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی و تبیین تأثیر جهت­‌گیری راهبردی بر ظرفیت نوآوری باتوجه به متغیرهای میانجی می­‌باشد. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گرد‌آوری داده‌‌ها، توصیفی و پیمایشی است. برای گردآوری داده‌‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده‌ شده است. جامعه آماری تحقیق، شامل مدیران صنعت هوایی به تعداد 120 نفر می­‌باشد. بااستفاده از روش سرشماری، 120 پرسشنامه توزیع و تجزیه ­‌و‌ تحلیل بر روی 112 پرسشنامه برگشت داده شده و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و  Amos صورت گرفت. نتایج نشان داد، راهبردهای پیش‌گامانه بر متغیرهای قابلیت‌‌های پویا و عوامل کاهش هزینه دارای اثر مثبت و معنادار و راهبردهای واکنشی دارای اثر منفی و معنادار هستند. هردو متغیر قابلیت‌‌های‌ پویا و عوامل کاهش هزینه ‌بر رقابت‌‌پذیری اثر مثبت گذاشته و همچنین در اثرگذاری راهبردهای پیش‌گامانه و واکنشی بر رقابت‌‌پذیری نقش میانجی‌گری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Analyzing the Effect of Strategic Orientation on Innovation Capacity Using Intermediate Variables in the Aerial Industry

نویسندگان [English]

 • Alirezai Haji Akhund 1
 • Gholamreza Tavakoli 2
 • Peyman Akhavan 3
 • Manouchehr Manteghi 3
1 Ph.D. student of Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology
2 Associate Professor of Malek Ashtar University of Technology
3 Professor of Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate and explain the effect of strategic orientation on innovation capacity with regard to intermediary variables. This research, in terms of purpose, is an applied and in terms of data collection method is a descriptive and survey study. A questionnaire tool was used to collect data. The statistical population of the survey includes 120 industry airline executives. Using a census method, 120 questionnaires were distributed and analyses on 112 questionnaires were returned and using SPSS and Amos softwares. The results showed that pioneering strategies have a positive and significant effect on the variables of dynamic capabilities and cost reduction factors and reactive strategies have a negative and significant effect. Both dynamic capabilities and cost-reducing factors have a positive impact on competitiveness, as well as in influencing the groundbreaking and responsive strategies on competitiveness of mediating role.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic orientation
 • innovation capacity
 • dynamic capabilities
 • cost reducing factors
 • aviation industry
 1. الف. منابع فارسی

  1. حاجی­‌آخوندی، علیرضا، غلامرضا توکلی، پیمان اخوان و منوچهر منطقی، (1397)، شناسایی و اولویت­‌بندی چالش­‌های فراروی مدیریت راهبردی در یک صنعت دفاعی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال شانزدهم، شماره 61، بهار.

  2. حسینی، میرزاحسن و فاطمه شخصیان، (1389)، بررسی عوامل مؤثر در تدوین استراتژی شرکت­‌های هواپیمایی کم­‌هزینه، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 10 (2).

  3. رضائیان، علی، (1393)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: سمت.

  4. صنیعی، عاطفه، (1391)، بررسی تأثیر همسویی ویژگی‌‌های مدیران ارشد با جهت‌‌گیری استراتژیک بر عملکرد سازمان‌‌های تولیدی فعال در صنعت مواد غذایی در شهرک‌‌های صنعتی مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مشهد، دانشگاه فردوسی.

  5. قاسمی، وحید، (1389)، مدل­‌سازی معادله ساختاری در پژوهش‌‌های اجتماعی با کاربرد آموس، تهران، انتشارات جامعه­‌شناسان.

  6. کاظمی، مصطفی و امیرحسین باقریه مشهدی، (1393)، ارزیابی کارایی شرکت هواپیمایی ماهان در مقایسه با شرکت‌‌های هواپیمایی عضو یاتا در منطقه خاورمیانه و آفریقا، مجله اقتصاد و توسعه منطقه­‌ای، 21 (8).

  7. نقی‌‌زاده، محمد، منوچهر منطقی و رضا نقی­‌زاده، (1394)، همگرایی توانمندی­‌های علمی و فناورانه بازیگران مختلف در توسعه سیستم­‌های تولیدی پیچیده هوایی، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره 3، شماره 2.

  8. نظری، یونس، مجید رمضان، محمدابراهیم سنجقی و مسیح ابراهیمی، (1396)، معماری راهبردی توانمندسازی کارکنان دفاتر طراحی (مورد مطالعه: صنعت دفاعی. ج.ا.ایران)، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال پانزدهم، شماره 60.

   

  الف. منابع انگلیسی

  1. Aaker, D. A, (2008), Strategic market management, John Wiley & Sons.
  2. Alegre, J., Chiva, R.&Lapiedra, R, (2005), A Literature-based Innovation Output Analysis: Implications for Innovation Capacity, International Journal of Innovation Management, 9(4).
  3. Alonso-Almeida, M. d. M., Bremser, K.,& Llach, J, (2015), Proactive and reactive strategies deployed by restaurants in times of crisis: Effects on capabilities, organization and competitive advantage, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27 (7).
  4. Archibugi, D., Filippetti, A.,& Frenz, M, (2013), Economic crisis and innovation: Is destruction prevailing over accumulation? Research policy, (2) 42.
  5. Bronner,F.,&de Hoog, R, (2014), Vacationers and the economic “double dip” in Europe, Tourism management, 40.
  6. David, F. R, (2009), Strategic Management, Manajemen Strategis Konsep Buku, 1-12/E.
  7. DeSarbo, W. S., Anthony Di Benedetto, C., Song, M.,& Sinha, I, (2005), Revisiting the Miles and Snow strategic framework: uncovering interrelationships between strategic types, capabilities, environmental uncertainty, and firm performance, Strategic management journal, 26 (1).
  8. Eisenhardt,K.M.,&Martin,J. A. (2000). Dynamic capabilities: what are they? Strategic management journal, 21(10-11).
  9. Froehlich, c., Bitencourt, c. c.,& Bossel, M. B, (2017), The use of dynamic capabilities to boost innovation in a Brazilian ChemicalCompany, Re vista de Administração, 52.
  10. Garrigós-Simón,F.J., Palacios Marqués, D.,& Narangajavana, Y, (2005), Competitive strategies and performance in Spanish hospitality firms, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17 (1).
  11. Kog, T.,&Ceylan,C, (2007), Factors impacting the innovative capacity in large scale companies, Technovation, 27 (3).
  12. Krasnikov, A.,&Jayachandran, S, (2008). The relative impact of marketing, research-and-development, and operations capabilities on firm performance, Journal of marketing, 72 (4).
  13. Kunanja, M.,&Planinc, T, (2013), The response of the restaurant industry to the financial crisis, Ekonomska misao i praksa, (1).
  14. Laitinen, E. K, (2000), Long-term success of adaptation strategies: evidence from Finnish companies, Long Range Planning, 33 (6).
  15. Miles, R.E., Snow, C.C., Meyer, A.D.,&Coleman, H.J, (1978), Organizational strategy, structure, and process, Academy of management review, 3 (3).
  16. Naidoo, V, (2010), Firm survival through a crisis: The influence of market orientation, marketing innovation and business strategy, Industrial marketing management, 39 (8).
  17. Ngo, L.V.,& O'Cass, A, (2012), Performance implications of market orientation, marketing resources, and marketing capabilities, Journal of Marketing Management, 173.
  18. Pearce, J. A.,& Michael, S. C, (1997), Marketing strategies that make entrepreneurial firms recession-resistant, Journal of business venturing, 12 (4).
  19. Sliva, M., Raposo, M.,& Ferrao, M, (2009), SME innovative capacity, competitive advantage and performance in a Traditional Industrial region of Portugal, Journal of Technology Management & Innovation, 4 (4).
  20. Sul, H.-K.,& Khan, M. A, (2006), Restaurant franchisees’ view of the relationships among the determinants of franchisors’ entrepreneurial strategy processes, Journal of Hospitality & Tourism Research, 30 (4).
  21. Teece, D. J, (2007), Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance, Strategic management journal, 28 (13).
  22. Treacy, M.,& Wiersema, F, (1993), Customer intimacy and other value disciplines, Harvard Business Review, 71 (1).
  23. Vorhies, D. W.,& Morgan, N. A, (2003), A configuration theory assessment of marketing organization fit with business strategy and its relationship with marketing performance, Journal of marketing, 67 (1).
  24. Wang, C. L., & Ahmed, P. K. (2007). Dynamic capabilities: A review and research agenda. International journal of management reviews, 9(1).
  25. Wood, V. R.,& Robertson, K. R, (1997). Strategic orientation and export success: an empirical study, International Marketing Review, 14 (6).