مقاله پژوهشی: ارائه الگوی مدیریت جهادی در صنعت دفاعی ج.ا.ایران با نگرش اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختة دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

4 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی، بازدارندگی دفاعی را از راه ساخت درونی قدرت موردتأکید مقام معظم رهبری(مدظله­‌العالی) فراهم می­‌آورند. این تحقیق، در گام اول به­ دنبال ارائه الگوی مدیریت جهادی در صنعت دفاعی بوده و در گام دوم به بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر اقتصاد مقاومتی پرداخته است. بنابراین، هدف اصلی تحقیق، ارائه الگوی مدیریت جهادی درراستای اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی ج.ا.ایران می­‌باشد. این تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی می‌‌باشد. جامعه آماری تحقیق، کارکنان صنعت دفاعی ج.ا.ایران می­‌باشند. نمونه­‌گیری به­ صورت هدفمند برای انتخاب خبرگان صورت پذیرفت. مدیریت جهادی در این تحقیق، شامل ابعاد نگرش جهادی، رفتار جهادی و دانش جهادی شناسایی شد و اقتصاد مقاومتی شامل ابعاد تأمین نیازهای مشتری، حداکثر تعامل و همکاری، مدیریت بهبود و مخاطره­‌ها، تقویت نیروی انسانی و دانش درنظر گرفته شده است. نتایج تحقیق، نشان­‌دهنده این است که مدیریت جهادی بر اقتصاد مقاومتی دارای تأثیر مثبت و معناداری می­‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Jihadist Management Pattern in the Defense Industry of the Islamic Republic of Iran with an Approach of Resistance Economy

نویسندگان [English]

 • Younes Nazari 1
 • Manouchehr Manteghi 2
 • Qasem Taghizadeh 3
 • Gholamreza Tavakoli 4
1 Ph.D. Graduate in Human Resource Management, Malek Ashtar University of Technology
2 Professor of Malek Ashtar University of Technology
3 Assistant Professor Malek Ashtar University of Technology
4 Associate Professor of Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

Jihadist management and resistive economy in the defense industry provide defensive deterrence through the internal construction of power under the patronage of the Supreme Leader. In the present research, the authors were seeking to present a pattern of Jihadist management in the defense industry and then examined the impact of Jihadist management on the resilient economy. Therefore, the main aim of this research is to provide a model of Jihadist management in terms of resilient economy in the defense industry of Islamic Republic of Iran. This research is an applied research. The statistical population included the defense industry staff. Sampling was done decisively to select experts. The results of the research showed that Jihadist management has a positive and significant impact on resistive economy. Finally, the applied suggestions resulting from the research were provided in order to implement Jihadist management and resistive economy in the defense industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Jihadist management
 • Resistive Economy
 • Jihadi attitude
 • Jihadist behavior
 • Jihadist knowledge
 1. الف. منابع فارسی

  1. امام خامنه‌ای(مدظله‌‌العالی)، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در: www.khamenei.ir

  2. ابراهیم­‌زاده، عیسی، محمد اسکندری­ ثانی و صغری رمضان‌پور، (1395)، راهبرد تعدیل فقر با رویکرد اقتصاد مقاومتی، مطالعه موردی: شهر تهران، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 44.

  3. احمدیان، امیری، (1394)، الگوسازی مدیریت جهادی، نامه دفاع: ویژه­‌نامه مدیریت جهادی، ﺷﻤﺎره 1.

  4. اختری، ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ، (1395)، اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ: زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ- راﻫﮑﺎرها، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.

  5. انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه، (1393)، اقتصاد مقاومتی از منظر دین: مفاهیم، مبانی، الزامات و سیاست­‌ها، مجله مبلغان، شماره 179.

  6. بنیادی، علی و محمدحسن کام فیروزی، (1394)، بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر استقرار اقتصاد مقاومتی با روش ویکور فازی، فصلنامه مدیریت فردا، سال چهاردهم، شماره 44.

  7. پورصادق، ناصر و زهرا ذاکری، (1394)، تأثیر مدیریت جهادی بر اثربخشی سازمان در سه بعد رهبر، پیرو و زمینه، فصلنامه پژوهش‌های منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال هفتم، شماره 4.

  8. جامی، علیرضا، حمیدرضا ایمانی­‌مقدم و مجتبی تنها، (1394)، راهبردهای افق روشن با رویکردی بر اقتصاد مقاومتی، تهران: انتشارات سخن گشتر.

  9. حاتمی، امیر، (1394)، ویژگی­‌های مدیریت جهادی، نامه دفاع: ویژه‌نامه مدیریت جهادی، ﺷﻤﺎره 1.

  10. حجازی، سیدرضا، (1395) الگوی مدیریت جهادی (مبتنی بر فعالیت­‌های سردار شهید طهرانی­‌مقدم در صنایع موشکی)، ویژه‌نامه مدیریت جهادی، ﺷﻤﺎره 2.

  11. حجازی، سیدرضا، (1395)، مبانی و اصول کارآفرینی جهادی آن در اقتصاد مقاومتی، نامه دفاع: ویژه‌نامه مدیریت جهادی، ﺷﻤﺎره 2.

  12. حسین­‌پور، داود، بهروز رضایی­‌منش و حمیدرضا محمدی سیاه بومی، (1395)، رابطه مدیریت جهادی و استراتژی­‌های اقتصاد مقاومتی، فصلنامه پژوهش­‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 79.

  13. ﺣﺴﯿﻦ­زاده ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ، (1392)، اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎومتی راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ، مجله ﻣﺸﮑﻮه، ﺷﻤﺎره 118.

  14. حسینی­‌تاش، سیدعلی، (1395)، مفهوم و تبیین نظریه مدیریت جهادی، نامه دفاع: ویژه‌نامه مدیریت جهادی، ﺷﻤﺎره 2.

  15. دهقان­‌پور، بابک، آزاده شفیعی و مهران محمدی، (1394) اقتصاد مقاومتی؛ مطالعه مروری ابعاد و ویژگی­‌ها، ماهنامة اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، ﺷﻤﺎره 186.

  16. رضایی­ دوانی، مجید و مرتضی رضایی، (1393) اقتصاد مقاومتی و صرفه­‌جویی در هزینه­‌های عمومی کشور (بند 16 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی)، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، ﺷﻤﺎره 6.

  17. زمانی، حسین، (1395)، مدیریت جهادی مدلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، دومین همایش ملی پژوهش‌­های علوم مدیریت ایران، تهران، گروه پژوهشی بوعلی.

  18. زهدی­‌نسب، یعقوب، (1394) ویژگی­‌های مدیریت جهادی (فرماندهان دفاع مقدس)، نامه دفاع: ویژه­‌نامه مدیریت جهادی، ﺷﻤﺎره 1.

  19. سمیعی­‌نسب، مصطفی، یاسر سلیمانی و سعید‌ عبدی، (1395)، مدل مفهومی مطلوب امنیت غذایی ج.ا.ایران در منظومه اقتصاد مقاومتی، فصلنامه آفاق و امنیت، سال نهم، شماره 30.

  20. عباس‌آباد عربی، احسان، مرضیه بابائیان­ پور و رکسانا فکری، (1393) مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر الگوی چابکی سازمان­‌ها، راهبرد، سال بیست­‌و­سوم، شماره 71.

  21. علی­‌آبادی، عباس، (1395)، مدیریت جهادی در صنعت برق کشور، نامه دفاع: ویژه­ نامة مدیریت جهادی، ﺷﻤﺎره 2.

  22. غریب، عباس، علی علی­‌طالب، ستاره عباسی و اردشیر شیری، (1395)، بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر آموزش کارآفرینی در دانشگاه­‌ها، دوفصلنامه علمی پژوهشی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، دوره چهارم، شماره 8.

  23. ﻣﯿﺮمعزی، ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ، (1391)، اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت آن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی(مدظله­‌العالی)، اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ، ﺷﻤﺎره 47.

  24. ﻫﺰاویی، ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ و علی زﯾﺮﮐﯽ ﺣﯿﺪری، (1393)، اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ؛ ﻧﻤﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎدی در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، ﺳﺎل یازدهم، ﺷﻤﺎره 3.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Briguglio, L.&Cordina, G.&Farrugia, N. and S. Vella, (2006), Conceptualizing and Measuring Economic Resilience, Building the Economic Resilience of Small States, Malta: Islands and Small States Institute of the University of Malta and London: Commonwealth Secretariat.
  2. HajiBeigloo,H.&Nazari,Y&hoseinpur,P&Goudarzi,M.andBakhshandeh, G, (2013), Corporate governance: strategic role of board of directors and its effect of financial performance case study: auto companies listed in Tehran stock exchange, Journal of American Science, Vol 9, Issue 7.
  3. Johnston, D. C, (2005), Richest Are Leaving Even the Rich Behind, New York times.
  4. Nazari, Y &Gholami Mehrabadi, M&Sheikhi, Mi and Mirzaei, M, (2013), Personality traits versus management performance case study : middle school superintendents in Kermanshah province iran, Journal of American Science, Vol 9, Issue 6.
  5. Ovans, Andrea, (2015), What Resilience Means, and Why It Matters, Harvard Business Review.
  6. Sánchez, A. A.&Marín, G. S.& Morales, A. M, (2015), The mediating effect of strategic human resource practices on knowledge management and firm performance, Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, Vol 24, No 3.
  7. Siri Palasht, M. and H. Khanifar, (2015), Studying Managers’ Performance Based on Jihadi Management Features, The International Journal of Humanities, Vol 22, No 3.
  8. Skandarpour. B&Manteghi .M&Nazari. Y and Ahadi. R, (2016), The Mediating Role of Job Engagement in the Relationship Between the Employer Brand and Citizenship Behavior, International Business Management, Vol 10.