مقاله پژوهشی: معرفی الگوی سازمان دانش‌بنیان برای ارتش ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش عملیاتی – دانشگاه علامة طباطبائی

2 استاد پژوهش عملیاتی – دانشگاه علامة طباطبائی

3 دانشیار مهندسی صنایع – دانشگاه علامة طباطبائی

4 دانشجوی دکترای پژوهش عملیاتی – دانشگاه علامة طباطبائی

چکیده

این تحقیق در راستای پاسخگویی به این سؤال اساسی است که الگوی دانش‌بنیان نمودن ارتش ج.ا.ایران کدام است؟ پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه، ابعاد و مؤلفه‌ها شناسایی و داده‌ها و یافته‌ها تجزیه‌‌وتحلیل شدند. این تحقیق بر مبنای دستاوردها از نوع کاربردی و بر مبنای اهداف از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و با روش پیمایشی داده‌ها گرد‌آوری شده است. جامعه آماری تحقیق نیز مشتمل بر خبرگان دانشگاهی و فرماندهان ارتش ج.ا.ایران بوده و از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و نمونه‌گیری قضاوتی استفاده شده و داده‌ها به روش میدانی و کتابخانه‌ای و با استفاده از ابزار پرسشنامه گرد‌آوری شده­‌اند. اهمیت موضوع تحقیق به جایگاه گذار از سازمان منبع­‌محور به سازمان دانش­‌محور در راستای سیاست­‌های کلان و اسناد بالادستی مربوط می‌شود. نتیجه حکایت از آن دارد که تمرکز بیشتر بر ساختار ویژه می‌تواند راه رسیدن ارتش ج.ا.ایران را به سمت دانش‌بنیان شدن هموارتر سازد. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی مفهوم‌‌سازی‌ دانش‌بنیان ارتش ج.ا.ایران شامل «ابعاد زیرساختی سازمان دانش‌بنیان» و «ابعاد فرایندی سازمان دانش‌بنیان» به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی و «جوامع  دانشی»، «سرمایه فکری»، «ساختار ویژه موقت» و «راهبردهای دانشی» به‌عنوان متغیرهای میانجی و «سازمان دانش‌بنیان» به‌عنوان متغیر وابسته می­‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing the Model of Knowledge-Oriented Organization for the Army of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Jahanyar Bamdad Sufi 1
 • Jamshid Salehi Sedghiani 2
 • Seyed Mohammad Khatami Firouzabadi 3
 • Hossein Fathabadi 4
1 Associate Professor, Operational Research - Allameh Tabataba'i University
2 Professor, Operational Research - Allameh Tabataba'i University
3 Associate Professor, Industrial Engineering - Allameh Tabataba'i University
4 Ph.D. student, Operational Research - Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

This research is in line with the essential question: What is the knowledge-based model of the army of the Islamic Republic of Iran? After studying theoretical and historical foundations, dimensions and components, identification, the data and the findings were analyzed. The research regarding its achievements was an applied and regarding its aim it was a descriptive-analytical, and the data were collected using a survey method. The statistical population of the study included the academic experts and military commanders of the Islamic Republic of Iran. Data were collected by simple random sampling and judgmental sampling. Data were collected by field and library method and using a questionnaire tool. The significance of this issue as a transition from a resource-based organization to a knowledge-based approach to macro policies in upstream documents, the research findings suggest that focusing more on a special structure can make the Islamic Republic of Iran's army more accessible to becoming a knowledge-based entity. The results indicated that the conceptualization model of the knowledge-based of the Army of the Islamic Republic of Iran include the "infrastructural dimensions of the knowledge organization" and "process dimensions of the knowledge organization" as the main independent variables and "knowledge societies", "intellectual capital", "temporary special structure" and "knowledge strategies" as the mediator variables in this model. Finally, the "Knowledge-based Organization" is considered as a dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge-based Organization
 • knowledge communities
 • Knowledge Strategy
 • Army of the Islamic Republic of Iran
 1. الف. منابع فارسی

  1. انتظاری هرسینی، علی، (1385)، مقایسه فرهنگ دانایی بین مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشکده صداوسیما و دانشکده صنعت هواپیمایی کشور، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌‌ریزی وابسته به سازمان مدیریت و برنامه­‌ریزی کشور.

  2. الوانی، سیدمهدی و حسن دانایی‌فرد، (1380)، گفتارهایی در فلسفه تئوری‌های سازمان‌های دولتی، تهران، انتشارات صفار.

  3. آقامحمدی، داود و نبی­‌الله دهقان، (1390)، راهبردهای استقرار مدیریت دانش در آجا، تهران، انتشارات دافوس آجا.

  4. پاپیان، ناهید، (1393)، طراحی و تبیین مدل سازمان دانش‌‌بنیان در رسانه ملی (سازمان صداوسیما)، پایان‌‌نامه دکترای مدیریت دولتی (منتشرنشده) دانشگاه پیام نور.

  5. تافلر، آلوین، (1366)، موج سوم، ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران، نشر نو.

  6. تافلر، آلوین، (1374)، جابجایی قدرت، ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران، نشر سیمرغ.

  7. حنفی­‌زاده، پیام، و احد زارع رواسان، (1391)، روش تحلیل ساختار­های چندسطحی با استفاده از نرم افزار SmartPLS، تهران، نشر ترمه.

  8. خیاطیان، محمدصادق، سیدحبیب­‌الله طباطبائیان، مقصود امیری و مهدی الیاسی، (1394)، تحلیل محتوای ویژگی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال پنجم، شماره 2.

  9. دفت، ریچارد. ال، (1395)، نظریه و طراحی سازمان، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

  10. رابینز، استیفن، (1376)، تئوری سازمان: ساختار، طراحی، کاربردها، ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، تهران، نشر صفار.

  11. رسولی، رضا، عادل آذر و ناهید پاپیان، (1395) مفاهیم مؤثر بر دانش‌بنیان شدن رسانه ملی، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 4، شماره 2، بهار.

  12. طرهانی، فرزاد، (1393)، انتقال دانش در فرآیند نوآوری سازمان‌ها، تهران، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.

  13. فرهنگی، علی‌اکبر، حسین صفرزاده و مهدی خادمی، (1383)، نظریه‌های ارتباطات سازمانی، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

  14. قاضی­‌زاده فرد، سیدضیاءالدین و محمدسعید اتابکی، (1391)، معرفی الگوی برون­‌سپاری در سازمان­‌های نظامی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دهم، شماره 39.

  15. کمیسیون تدوین استراتژی امنیت ملی آمریکا، (1383)، استراتژی‌های امنیت ملی آمریکا در قرن21، ترجمه جلال دهمشگی، بابک فرهنگی و ابوالقاسم فرهنگی، تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.

  16. ماه‌پیشانیان، مهسا، (1390)، فضای سایبر و شیوه‌های نوین درگیری ایالات‌متحده با ج.ا.ایران، پژوهش فرهنگی، شماره 45.

  17. معدنی، جواد، داود حسین­‌پور و معصومه یاری، (1395)، طراحی مدل فرهنگ جهادی مبتنی بر مبانی دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی در دانشگاه اسلامی، مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال پنجم، شماره 1.

  18. منوریان، عباس و ناصر عسگری، (1383)، خط‌مشی‌ گذاری در اقتصادهای دانش‌محور، تهران، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت.

  19. منوریان، عباس و ناصر عسگری، (1388)، سازمان در عصر صنعت، اطلاعات و دانایی، تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

  20. موسوی، سیدعباس، سیدیعقوب حسینی، عبدالمجید مصلح و پروانه بهرامی، (1392)، تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت‌های دانش‌‌بنیان، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، دوره 22، شماره 70.

  21. مهدی­‌نژاد نوری، محمد و فرزاد طرهانی، (1393)، تبیین ویژگی‌های سازمان دانش‌بنیان براساس الگوی سازمان‌های یادگیرنده، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، دوره 12، شماره 55.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Bang, Martin, (2017), Military intelligence analysis: institutional influence, Doctoral dissertation for degree of doctor of military sciences, National defence university, Helsinki.
  2. Elkjare B, (2009), The school as community of engaged learners, Palo Alto, CA: LRI, Working Paper.
  3. Hatch, M.J, (1999), Exploring the Empty Spaces of Organizing: How Improvisational Jazz Helps Redescribe Organizational Structure, Organization Studies, Volume 20, Issue 1.
  4. Hurley, T. A.&Green, C. W. (2005), Creating a knowledge management culture: The role of task, structure, technology and people in encouraging knowledge creation and transfer. Retrieved July, 21, 2009. Retrieved from: <http://www.midwestacademy.org/>
  5. Liebowitz J, (2001), Building organizational intelligence: A knowledge management primer, CRC Press, Boca Raton FL.
  6. Lave J.&Wegner E, (1991), Situated learning, Cambridge University Press, Cambridge, and Ma.
  7. Miles, R. E. Snow, C. C. (2003), Organizational strategy, structure, and process, Stanford University Press.
  8. Omar SharifuddinSyed-Ikhsan,S.&Rowland,F,(2004), Knowledge management in a public organization: a study on the relationship between organizational elements and the performance of knowledge transfer, Journal of knowledge management, 8 (2).
  9. Wang, Catherine. L&Ahmed, Perveiz. K, (2003), structure&structural dimensions for knowledge-based organizations, measuring business excellence, Vol. 17, issue 1.
  10. Wang, W. Y.& Chang, C, (2005), Intellectual capital and performance in causal models: Evidence from the information technology industry in Taiwan, Journal of intellectual capital, 6(2).
  11. Zack Mishaeil H, (1999), Developing a knowledge strategy; California Management Review, Vol. 41, No.3.