مقاله پژوهشی: ارائه الگوی مدیریت راهبردی تربیت و آموزش در دانشگاه‌های نیروهای مسلح کشور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امام حسین(ع)

2 استاد دانشگاه امام حسین(ع)

3 دانشجوی دوره دکترای مدیریت سیستم‌ها دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

این تحقیق که با هدف طراحی الگوی مدیریت راهبردی امور تربیتی و آموزشی دانشگاه‌های نیروهای مسلح کشور ارائه شده، یک پژوهش توسعه‌ای-کاربردی است. با استفاده از روش‌های پژوهش آمیخته و از جامعه آماری، تعریف ‌شده در پژوهش، تعداد 104 پرسشنامه توسط واجدین شرایط تکمیل و گردآوری شد که نتایج نشان ‌داد سؤال‌ها نیازمند تأیید در الگوی ساختاری لیزرل هستند که مقادیر آزمون T و زیرمجموعه‌‌ها با درصد بالاتر از 73 موردتأیید ساختاری لیزرل قرارگرفتند. این الگو با سطح معنی‌داری بالا و برآورد واریانس خطای بسیار ضعیف موردتأیید قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که در بخش اول پرسشنامه، شش گام‌ اساسی برنامه‌ریزی راهبردی، در بخش دوم پرسشنامه، فرایند اصلی طراحی الگوی مدیریت راهبردی امور تربیتی و آموزشی دانشگاه، در بخش سوم مؤلفه‌های توان امور تربیتی و آموزشی دانشگاه‌ها و در بخش پایانی، فرایندهای ضروری الگوی مدیریت راهبردی نظام تربیتی و آموزشی تحلیل شد. درنهایت پاسخ به سؤال اصلی تحقیق و الگوی طراحی‌شده ارائه گردید و در الگوی طراحی‌شده 19 گام تحقیق توضیح داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Strategic Management Model of Training and Education in the Iran`s Armed Forces Universities

نویسندگان [English]

 • Seyed Ziaeddin Ghazizadeh fard 1
 • Ali Reza Naderi Khorshidi 1
 • Ali Mohammad Ahmadvand 2
 • Feyzollah Jalali Kutnaie 3
1 Associate Professor of Imam Hossein University
2 Professor of Imam Hossein University
3 Ph.D. in Systems Management - Imam Hossein University
چکیده [English]

The research aims to design a model for strategic management of Armed Forces educational institutions. Using mixed research methods and statistical population, defined in the study, 104 completed questionnaires were collected that showed eligibility questions that are needed to confirm the structural model LISREL test values ​​T and sub ​​percentage higher than 73% LISREL structural confirmed the same. The model was confirmed with the significant high level and low variance estimation error, so that; in the first part of the questionnaire were analyzed the six major step strategic planning and in the second part of the questionnaire were analyzed the process of designing a model of strategic management of Training and Education, in the third part were analyzed the components of the universities’ educational affairs and in the final part, we were analyzed necessary processes of strategic management model educational system. Finally, it responded to the question of research and designed pattern and described the 19-step of study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Management
 • Education and Training
 • Armed Forces’ Universities
 • Strategic Planning
 1. الف. منابع فارسی

  1. آشتیانی، محمدرضا (1390)،‌ تبیین مؤلفه‌های نظری عوامل غیر فیزیکی تأثیرگذار بر توان رزمی نیروهای نظامی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال نهم، شماره 32.

  2. آرمسترانگ، مایکل (1381)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ترجمه سیدمحمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

  3. آقاجانی، احمد، عسگری، محمود (1390)، نقش‌آفرینی اتاق‌های فکر در سیاست‌گذاری دفاعی- امنیتی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال نهم، شماره 32.

  4. پورعزت، علی‌اصغر و همکاران (1387)،‌ الگوی مطلوب طراحی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران در عصر جهانی‌شدن»، مجله دانشگاه اسلامی، شماره 40.

  5. پیرس، جان و رابینسون، ریچارد (1385)، برنامه‌‌ریزی و مدیریت استراتژیک، ترجمه سهراب خلیلی،‌ تهران، یادواره کتاب.

  6. توفیقی، جعفر، نور شاهی، نسرین، فراست‌خواه، مقصود (1391)، واکاوی رابطه دو نظام دفاعی و آموزش عالی از دیدگاه خبرگان دو حوزه، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دهم، شماره 36.

  7. جمعی از نویسندگان (بی‌تا)،‌ فرهنگ فلسفه و علوم اجتماعی، تهران،‌ انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی.

  8. خلیلی شورینی، سهراب (1392)، روش‌های تحقیق در علوم انسانی، چاپ هشتم، تهران، یادوارة کتاب.

  9. خورشیدی، عباس (1381)،‌ برنامه‌ریزی بلندمدت برای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش نظامی، ره‌آورد مدیریت نظامی، سال سوم، شماره 5.

  10. راولی، دانیل، لوهان، هرمن و دولنس، مایکل (1382)، تغییر راهبردی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، ترجمه حمیدرضا آراسته، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).

  11. رزاقی، افشین (1381)،‌ نظریه‌های ارتباطات اجتماعی، تهران، انتشارات پیکان.

  12. روشه، گی (1379)،‌ کنش اجتماعی، ترجمه هما زنجانی‌زاده، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

  13. ساروخانی، باقر (1370)،‌ دائره‌المعارف علوم اجتماعی، تهران، انتشارات کیهان.

  14. ساعد، نادر (1390)، چارچوب تدوین الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی و جنبه‌های دفاعی آن: رهیافتی حقوقی»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال نهم، شماره 32.

  15. سنجقی، محمدابراهیم، فرهی، برزو، حسینی سرخوش، سیدمهدی (1390)،‌ تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر فرهنگ‌ سازمانی و تعهد سازمانی در یک سازمان دفاعی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال نهم، شماره 32.

  16. سنجقی، محمدابراهیم، فرهی، برزو، شمس، مهران (1390)، آسیب‌شناسی منابع انسانی با رویکرد راهبردی و ارائه الگوی مناسب (مطالعه موردی در یک سازمان دفاعی)»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال نهم، شماره 34.

  17. سورین، ورنر. تانکارد، جیمز (1386)،‌ نظریه‌های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

  18. شهلایی، ناصر (1386)، مدیریت استراتژیک در نیروهای مسلح، مجله مدیریت نظامی، شماره 28.

  19. عین‌الله‌ زاده، الینا، دامادی، علی (1389)، مدیریت راهبردی پرورش خلاقیت در سربازان وظیفه نیروهای مسلح، ارائه‌شده در: دومین همایش داخلی سرباز، تهران، سازمان وظیفه عمومی ناجا.

  20. فضائلی، احمد، سلمانی، محسن (1391)، مدل مدیریت آموزش عالی مبتنی بر فرهنگ سپاه، دو فصلنامه علمی – پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، سال دوم، شماره 5.

  21. فیروزآبادی، سیدحسن، خورشیدی، عباس، آقامحمدی، داوود (1388)، راهبرد تربیتی- آموزشی دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح، فصلنامه مطالعات دفاعی- استراتژیک، سال دهم، شماره 38.

  22. قاضی‌زاده‌ فرد، سیدضیاءالدین (1389)، الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و نقش نیروهای مسلح، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 31.

  23. کثیری‌نژاد، تقی (1383)، مؤلفه‌های افزایش بهره‌‌وری در نظام آموزش کارکنان نیروهای مسلح، ره‌آورد مدیریت نظامی، شماره 15 و 16.

  24. محمد‌فر، ناصر (1383)،‌ استراتژی آموزش نظامی، مجله مدیریت نظامی، شماره 15 و 16.

  25. نظری‌زاده، فرهاد، میرشاه‌ ولایتی، فرزانه، احمدوند، علی‌محمد، عبدالملکی، یوسف (1390)،‌ آینده‌پژوهی خدمت سربازی در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال نهم، شماره 34.

  26. هانگر، دیوید، تامس، ویلن (1381)، مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه داود ایزدی و سیدمحمد اعرابی، چاپ اول، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Australian Defence College Strategic Plan 213-2017.
  2. China Natioal Defence Academiy- Strategic Plan.
  3. Gunnigle, P. and Moore, S (1994), “Linking Business Strategy and Human Resource Management: Issues and Implications”, Personnel Review, 23 (1): 63-84.
  4. Natioal Defence of Malaysia-Kuala Lampur- Strategic Plan.
  5. United States Air Force Academiy West Point- Strategic Plan 2010-2014.
  6. United States Military Academiy West Point- Strategic Plan 2013-2018.
  7. United States Naval Academiy - Strategic Plan.