بررسی ابعاد و ویژگی‌های اجتماع‌های کاری در صنایع سازمان هوافضا (براساس مطالعه تطبیقی در پنج حوزه بالستیک، پدافند بُرد متوسط، ضد زره، کروز و پدافند بُردبلند)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استادیار دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشیار مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری‌های نرم- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

4 دانشجوی دکترای مهندسی صنایع- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

 اجتماع‌های کاری یکی از ابزارهای مهم و تأثیرگذار در استقرار مدیریت دانش است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی متغیرهای سازمانی اثرگذار بر اجتماع‌های کاری و بررسی اثر آن‌ها بر ابعاد ساختاری اجتماع‌های کاری است، به‌همین منظور ضمن ارائه یک الگوی نظری در مورد رابطه متغیرهای سازمانی و مؤلفه‌های اجتماع کاری، از الگوی معادله‌های ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی به‌منظور تبیین این رابطه استفاده شده است. در این پژوهش 84 اجتماع کاری از پنج صنعت کروز، پدافند بُردمتوسط، ضد زره، بالستیک و پدافند بُردبلند بررسی شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که اجتماع‌های کاری و متغیرهای سازمانی به‌ترتیب هرکدام دارای چهار بُعد اصلی «هدایت اجتماع‌ها، ویژگی اعضا، ساختار اجتماع و هدف» و «زیرساخت فناوری، ویژگی و ساختار سازمان، ویژگی‌های اعضای سازمان و هدف‌های کلان سازمان» هستند و نوع ساختار اجتماع‌های کاری در پنج حوزه بررسی‌شده از صنایع سازمان هوافضا با توجه به اثر متغیرهای سازمانی آن‌ها متفاوت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

1. جعفری، نیلوفر و منتظر، غلامعلی (1387)، استفاده از روش دلفی فازی برای تعیین سیاست‌های مالی کشور، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال هشتم، شماره اول.

 

ب. منابع انگلیسی

 1. Andriessen, Jhe (2002), Working with Groupware: Understanding and Evaluating Collaboration Technology, London, Springer Verlag.
 2. Andriessen, Jhe, and Babette Fahlbruch (2004), How to Manage Experience Sharing: from Organisational Surprises to Organisational Knowledge, London, Elsevier.
 3. Blackmore, C (2009), Learning Systems and Communities of Practice for Environmental Decision making PhD thesis Milton Keynes, London, The Open University.
 4. Dube, L, Bouhris, A, Jacob, R (2005), “The Impact of Structuring Characteristics on the Launching of Virtual Communities of Practice”, Journal of Organizational Change Management, 18 (2).
 5. Dubé, L, Bourhis, A and Jacob, R (2006), “Towards a Typology of Virtual Communities of Practice”, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, 1.
 6. Duguid, P (2008), ‘‘Prologue: Community of Practice: Then and Now’’, in: Amin, A. and Roberts, J. (Eds), Community, Economic Creativity and Organization, New York, Oxford University Press.
 7. Fang, Y. H and Chiu, C.M (2010), “In Justice We Trust: Exploring Knowledge-sharing Continuance Intentions in Virtual Communities of Practice”, Computers in Human Behavior, 26.
 8. Fornell, Claes, and David F. Larcker (1981), “Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error”, Journal of Marketing Research.
 9. Garavan, T.N, Carbery, R and Murphy, E (2007), “Managing Intentionally Created Communities of Practices for Knowledge Sourcing Across Organizational Boundaries”, The Learning Organization, Vol. 14, No. 1.
 10. Hara, N (2008), Communities of Practice: Fostering peer-to-peer Learning and Informal Knowledge Sharing in the Work Place, Berlin, Springer.
 11. Hara, N and Kling, R (2002), “Communities of Practice with and Without Information Technology”, Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 39 (1).
 12. Hara, N, Shachaf, P, Stoerger, S (2009), “Online Communities of Practice Typology Revisited”, Journal of Information Science, 35 (6).
 13. Hong, D, Suh, E, & Koo, C (2011), “Developing Strategies for Overcoming Barriers to Knowledge Sharing Based on Conversational Knowledge Management: A Case Study of a Financial Company”, Expert Systems with Applications, 38 (12).
 14. Iaquinto, B, Ison, R and Faggian, R, (2011), “Creating Communities of Practice: Scoping Purposeful Design”, Journal of Knowledge Management, Vol. 15 Iss, 1.
 15. Jafari, M, Fathian, M, Jahani, A, Akhavan, P (2008), “Exploring the Contextual Dimensions of Organization from Knowledge Management Perspective”, Journal of Knowledge Management, Emerald, vol, 38, No 1.
 16. Jeon, S. H, Kim, Y. G and Koh, J (2011), “Individual, Social, and Organizational Contexts for Active Knowledge Sharing in Communities of Practice”, Expert Systems with Applications, 38.
 17. Kim, H. W, Zheng, J. R and Gupta, S (2011), “Examining Knowledge Contribution from the Perspective of an Online Identity in Blogging Communities”, Computers in Human Behavior, 27.
 18. Klir G.J and Yuan, B (1995), Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications, NJ, Prentice Hall.
 19. Koch, M, Fusco, J (2008), “Designing for Growth: Enabling Communities of Practice to Develop and Extend Their Work Online”, In: Kimble, C., Hildreth, P (eds.), Communities of Practice: Creating Learning Environments for Educators, vol. 2, Information Age Publishing.
 20. Lave, J and Wenger, E.C (1991), Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation, Cambridge, Cambridge University Press.
 21. Li, Y.H, Huang, J.W & Tsai, M.T (2009), “Entrepreneurial Orientation and Firm Performance: The Role of Knowledge Creation Process”, Industrial Marketing Management, 38.
 22. Pavlin, S (2006), “Community of Practice in a Small Research Institute”. Journal of Knowledge Management, 10.
 23. Saint-Onge, H and Wallace, D (2003), Leveraging Communities of Practice for Strategic Advantage, London and New York, Butterworth Heinemann.
 24. Scarso, E, Bolisani, E, & Salvador, L (2009), “A Systematic Framework for Analysing the Critical Success Factors of Communities of Practice”, Journal of Knowledge Management, 13(6).
 25. Storck, J and Hill, P.A (2000), “Knowledge Diffusion through Strategic Communities”, SloanManagement Review, Vol. 41.
 26. Verburg, R & Andrissen, J (2006), “The Assessment of Communities of Practice”. Knowledge and Process Management, 13(1).
 27. Wenger, E, McDermott, R, & Snyder, W. M (2002), Cultivating Communities ofPractice: A Guide to Managing Knowledge, MA, Harvard Business School Press.
 28. Wenger, E. C, & Snyder, W. M (2000), “Communities of Practice. The Organizational Frontier”, Harvard Business Review, 78.
 29. Wey, W.M and Wu, K.Y (2007), “Using ANP Priorities with Goal Programming in Resource Allocation in Transportation”, Mathematical and Computer Modelling, 46.