مقاله پژوهشی: تأثیر رهبری تحول‌گرا و تبادل‌گرا بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه سازمان آموزشی- نظامی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

4 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی و پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی روابط بین ویژگی‌های‌ رهبری تحول‌گرا و تبادل‌گرا با مفهوم تعهد سازمانی چندبُعدی انجام شده است. در این تحقیق تلاش شده است که تأثیر ابعاد متفاوت رهبری تحول‌گرا و تبادل‌گرا روی مفهوم تعهد سازمانی مورد ارزیابی قرار گیرد. به رهبری تحول‌گرا با ابعاد؛ فرهمندی (کاریزما)، تشویق ذهنی و توجه فردی، و به رهبری تبادل‌گرا با ابعاد؛ پاداش شرطی، مدیریت مبتنی بر استثنای فعال، مدیریت مبتنی بر استثناء غیرفعال و رهبری عدم‌مداخله یا آزاد، پرداخته شده است. کارکنان تحت آموزش یک سازمان نظامی، جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهد که از بین جامعه یادشده تعداد 201 نفر به روش تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با ابزار پرسشنامه از سطح جامعه موردمطالعه گردآوری و با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون‌های رگرسیون ارزیابی شده است. یافته‌های تحقیق حاکیست که میزان تعهد سازمانی کارکنان جامعه موردتحقیق بیشتر از طریق سبک رهبری تحول‌گرا توجیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Transformational & Oriented Exchange Leadership on Organizational Commitment

نویسندگان [English]

 • Ali Reza Amirkabiri 1
 • Nabiyollah Dehghan 2
 • Ali Reza Sheikh 3
 • Samad Fathi 4
1 Assistant Professor, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Assistant Professor, Faculty of Strategic Management, National Defense University
3 Student of Military Strategic Management at the National Defense University
4 Master of Human Resource Management and researcher at the National Defense University
چکیده [English]

This study done with aimed to investigate the relationship between transformational and oriented exchange leadership qualities with the concept of multi-dimensional organizational commitment. In this study, we investigated the effects of different dimensions of transformational and oriented exchange leadership on organizational commitment. It has investigated to transformational leadership dimensions such as; charisma, encourage intellectual and personal attention, and for oriented exchange dimensions such as; conditional bonuses, active exception-based management, non-active exception-based management, leadership laissez-faire or free. Staff trained in a military organization was the statistical population for this study that among them was randomly selected the population of 201 people as sample. Data gathered with questionnaires from the population studied and used the Spearman correlation coefficient and regression testing for evaluating. The results suggest that the organizational commitment of research community is justified further through transformational leadership style.

کلیدواژه‌ها [English]

 • :Transformational & Oriented Exchange Leadership
 • Organizational Commitment
 • Command Style
 • military organization
 1. الف. منابع فارسی

  1. امیرکبیری، علیرضا (1384)، مفهوم و بالندگی رهبری تحول‌گرا و تبادل‌گرا و نقش رهبری تحول‌گرا در درون سازمان و مدیریت، تهران، جزوه منتشر نشده دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.

  2. امیرکبیری، علیرضا (1385)، رویکردهای سازمان و مدیریت: چشم‌انداز پست مدرن، چاپ اول، تهران، نشر نگاه دانش.

  3. خدایاری، ابراهیم (1385)، رابطه بین سبک رهبری تحول‌گرا و تبادل‌گرا با تعهد سازمانی کارکنان: مورد مطالعه شرکت‌های شهرک صنعتی زنجان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

  4. رابینز، استیفن (1374)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

  5. سکاران، اوما (1380)، روش‌های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود حسین شیرازی، چاپ دوم، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش و برنامه‌ریزی.

  6. سنجقی، محمدابراهیم (1390)، تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در یک سازمان دفاعی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال نهم، شماره سی و دوم.

  7. علیزاده، محمد (1389)، رابطه بین سبک رهبری تحول‌گرا و تبادل‌گرا با تعهد سازمانی کارکنان: مورد مطالعه اعضای هیئت علمی ‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشتة مدیریت دولتی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

  8. گزنفون (1390)، مدیریت کورش بزرگ، ترجمه ابراهیم محجوب، چاپ هشتم، تهران، انتشارات فرا.

  9. موغلی، علیرضا (1382)، طراحی الگوی رهبری تحول‌آفرین در سازمان‌های اداری ایران، دانش مدیریت، شماره 62.

  10. مهرگان، محمدرضا و زالی، محمدرضا (1385)، در جست‌وجوی فنون تعیین روایی در پژوهش‌های مدیریتی، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 4، شماره 4.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Allen, N, Meyer, J (1991), “The Measurment and Antecedents of Affective, Normative and Continuance Commitment to the Organization”, Journal of Occupational Psychology, Vol. 63.
  2. Avolio, B, Bass, M (1999), “Re-examining the Components of Transformational and Transactional Leadership Using the Multifactor’s Leadership Questionnaire”, Journal of Occupational & Organization Psychology, Vol. 72, No. 4.
  3. Base, B.M (1985), Leadership and Performance beyond Expectations, New York, Free Press.
  4. Bass, B.M (1995), “Comment: Transformational Leadership”, Journal of Management Inquiry, Vol. 4.
  5. Base, B.M. Avolio, B.J (1997), Full Range of Leadership Questionnaire, CA, Mind Garden.
  6. Bdruch, Yehuda (1998), “The Rise and Fall of Organizational Commitment”, Human Systems Management, vol.17, No.2.
  7. Bono, E and Judge A (2004), “Personality and Transformational and Transformational Leadership: A Meta Analysis”, Journal of Applied Psychology, Vol. 89, No. 5.
  8. Ceylan, Adnan (1997), “Institutional Approaches of Leadership”, Istanbul, Leadership Symposium.
  9. Chiun M. L, Ramayah T and Min, H W (2009), “Leadership Styles and Organizational Commitment: A Test on Malaysia Manufacturing Industry”, African Journal of Marketing Management, vol 1.No.6.
  10. Decotis. T. A, Summers T.P, (1998), “A Path Analysis of Model of the Antecedent and Consequences of Organizational Commitment”, Human Relations, Vo1.46, No.7.
  11. Detzer, B, Shilliff, K., Julius, M. (1979), Contemporary Management Concepts, New York, Grid publishing Inc.
  12. Eby, L.T, Freeman, D.M (1999), “Motivational Bases of Affective Organizational Commitment: A Partial Test of an Integrative Theoretical Model”, Journal of Occupational & Organizational Psychology, vol.72, No.4.
  13. Eren, Erol (2001), Organizational & Management, 5th Ed, New York, Beta pub.
  14. Greguras, G.J. & Ford, J.M (2006), “An Examination of the Multidimensionality of Supervisor and Subordinate Perceptions of Leader-member Exchange”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol. 79.
  15. Hartog, D.N, Mien, J.J (March, 1997), “Transactional Versus Transformational Leadership: An Analysis of the MLQ”, Journal of Occupational & Organizational Psychology, vol.70, No.1.
  16. Hay, A. and Hodgkinson, A (2005), “Rethinking Leadership: A Way Forward for Teaching Leadership?”, Leadership & Organizational Development Journal, Vol. 27, No. 2.
  17. Herscovitch, L (2001), “Commitment in Workplace, toward a General Model”, Human Resource Management Review, Vol. 11.
  18. Humphreys, J. and Einstein, W (2003), “Nothing New under the Sun: Transformational Leadership from a Historical Perspective”, Management Decision, Vol. 41, No. 1.
  19. Joiner, T.A. & Bakalis, S (2006), “The Antecedents of Organizational Commitment: The Case of Australian Casual Academics”, International Journal of Educational Management, Vol. 20.
  20. Ketchand, A.A, Straws, J.R (2001), “Multiple Dimensions of Organizational Commitment: Implications for Future Accounting Research”, Behavioral Research in Accounting, vol.13
  21. Transformational and Transactional Leadership of Athletic Directors and their Impact on Organizational Outcomes Perceived by Head Coaches at NCAA Division II Intercollegiate Institutions, Presented in: Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University.
  22. Lee, J (2005), Effects of Leadership and Leader-member Exchange on Commitment, Leadership & Organization Evelopment Journal, 26.
  23. Luthans, Fred (1995), Organizational Behavior, New York, Mc Grow-Hill.
  24. Mac Gregor, D (1960), The Human Side of Enterprise, New York, Mc Grow-Hill.
  25. Mative J. E, Zajac, D (1990), “A Review and Meta Analysis of Antecedents, Correlations and Consequences of Organizations Commitment”, Psychological Bulletin, Vol. 108.
  26. Mert, S, Keskin, N and Bas, T (2010), “Leadership Style and Organizational Commitment: Test of A Theory in Turkish Banking Sector”, Journal of Academic Research in Economics, 2.
  27. Mowday R.T (1998), “Reflections on the Study and Relevance of Organizational Commitment”, Human Resource Management Review, vol. 8, No.4.
  28. Mowday, R, Steers, R, Porter, L (1979), “The Measurement of Organizational Commitment”, Journal of Vocational Behavior, vol.14.
  29. Meyer, J, Herscovitch, L (2001), “Commitment in Workplace, Toward a General Model”, Human Resource Management Review, vol. 11.
  30. North Craft, G, Neale, M (1990), Organizational Behavior, New York, Dryden Press.
  31. Pawar, Badrinarayan, Shankar, F, Kenneth, Eastman (2003), “The Wature and Implication of Contextual Influences on Transformational Leadership: A Conceptual Examination”, Academy of Management Review, 22.
  32. Pounder, J (2002), “Employing Transformational Leadership to Enhance the Quality of Management Development Instruction”, Journal of Management Development, Vol. 22, No. 1.
  33. Pillai, R, Schriesheim, C, Williams, E (1999), “Fairness Perceptions and Trust as Mediators for Transformational and Transactional Leadership: A Two-Sample Study”, Journal of Management, vol. 25, No.6.
  34. Pillai, R, Williams, E, Lowe, K, Jung, D (2003), “Personality, Transformational Leadership, Trust and the 2000 U.S. Presidental Vore”, The Leadership Quarterly, Vol.14.
  35. Robbins, Stephen (1994), Management, 4th Ed., New Jersey, Prentice-Hall.
  36. Rothmann, S, Stander, M (2001), “The Realationship between Leadership, Job Satisfaction and Organizational Commitment” Empirical Research”, Journal of Human Resource Management, vol.7, No.3.
  37. Sarros, J and Santora, J (2001), “The Transformational - Transactional Leadership Model in Practice”, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 22. No. 8.
  38. Sosik, J. Godshalk, V (2000), “Leadership Styles, Mentoring, Functions Received and Job-Related Stress: A Conceptual Model and Preliminary Study”, Journal of Organizational Behavior, vol.21.
  39. Sparks, J, Schenk, J (2001), “Explaining the Effects of Transformational Leadership: An Investigation of the Effects of Higher Order, Motives in Multilevel Marketing Organizations”, Journal of Organizational Behavior, vol. 22.
  40. Tseng, H, Kang, L (2008), “How Does Regulatory Focus affect Organizational Commitment? Transformational Leadership as a Mediator”, AIMS International Conference on Management.
  41. Wallach, A & Mueller, C (2006), “Job Characteristics and Organisational Predictors of Psychological Empowerment among Paraprofessional within Human Service Organisations: An Exploratory Study”, Administration of Social Work, vol 30. No, 10.