مقاله پژوهشی: بررسی رابطه میان مؤلفه‌های فیزیکی قدرت با قدرت نظامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان مؤلفه­‌های فیزیکی قدرت با قدرت نظامی پرداخته است. مؤلفه­‌های فیزیکی قدرت در این پژوهش مشتمل بر نیروی انسانی، تجهیزات نظامی و منابع مالی تخصیص داده‌شده به سازمان­‌های نظامی می­‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل استادانی است که در ارتش ج.ا.ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مشغول به­ خدمت می‌باشند. نظر به اینکه حجم جامعه آماری با اعمال ضریبی به جهت طبقه­‌بندی برابر با 500 نفر می­‌باشد، بنابراین با استفاده از فرمول کوکران، حجم جامعه نمونه تعداد 133 نفر محاسبه گردید. نوع پژوهش، کاربردی است و به روش همبستگی انجام شده و از تجزیه‌وتحلیل آماری به صورت توصیفی و استنباطی بهره­‌گیری به­‌عمل آمده است. برای گردآوری داده­‌ها از پرسشنامه خودساخته استفاده گردیده و اعتبار سؤال‌های پرسشنامه با استفاده از روش تنصیف (دونیمه کردن)، عدد 89% محاسبه شد. آزمون فرض پژوهش در سطح (0/05=α) نشان داد که بین تک­ تک مؤلفه­‌های فیزیکی قدرت (نیروی انسانی، تجهیزات نظامی و منابع مالی) با قدرت نظامی، رابطه مستقیم و معنی‌‌داری وجود دارد که بر اساس این رابطه، مؤثرترین مؤلفه­‌های فیزیکی قدرت در قدرت نظامی به­‌ترتیب منابع انسانی، تجهیزات نظامی و منابع مالی تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the physical components of power with military power

نویسندگان [English]

 • Majid Rajabpour
 • Ali Reza Narimani
Member of the faculty of AJA Command and Staff
چکیده [English]

This study examines the relationship between the physical components of power and military power. The physical components of power in this research are manpower, equipment and financial resources allocated to military organizations. The population consisted of teachers who are serving in the Iran`s army and Iranian Revolutionary Guards Islamic Revolution. The size of population that classified by a coefficient is equal to 500, and by using Cochran formula, the size of sample was calculated 133 people. The type of research is an applied research and it is performed with correlation method and we used from the descriptive and inferential for statistical analysis. For data collection was used a customized questionnaire and the reliability of questionnaires was calculated the number 89% by using the split-half (break down) method. Hypothesis testing in the level of (05/0 = α) showed that there is a significant correlation between the individual components of physical strength (manpower, equipment and resources) with military power so based on this relationship, the most effective of power`s physical components in military power are human resources, equipment and financial resources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Power
 • Military Power
 • Human Resources
 • military equipment
 • funds
 1. الف. منابع فارسی

  1. آذر، عادل و مؤمنی، منصور (1392)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلدهای اول و دوم، تهران، انتشارات سمت.

  2. اغصان، علی رحیق (1384)، دانش­نامه­ سیاست، تهران، انتشارات فرهنگی صبا.

  3. الوانی، سیدمهدی (1382)، مدیریت عمومی، تهران، انتشارات نی.

  4. الوانی، سیدمهدی (1389)، تصمیم­ گیری و تعیین خط‌‌مشی دولتی، تهران، انتشارات سمت.

  5. ایجابی، ابراهیم (1392)، آمار و کاربرد آن در مدیریت (با رویکرد نظامی)، تهران، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا. در متن نیست.

  6. بیگی، مهدی (1388)، قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

  7. تسلیمی، محمدسعید (1388)، تحلیل فرایندی خط ­مشی‌گذاری و تصمیم­ گیری، تهران، انتشارات سمت.

  8. تیلیس، اشلی و همکاران (1383)، سنجش قدرت ­ملی در عصر فراصنعتی، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­‌المللی ابرار معاصر تهران.

  9. حافظ­نیا، محمد­رضا (1391)، مقدمه­‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت.

  10. رستمی، محمود (1386)، فرهنگ واژه‌های نظامی، تهران، انتشارات ایران سبز.

  11. رضائیان، علی (1391)، مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان، تهران، انتشارات سمت.

  12. رنجبران، هادی (1392)، آمار و احتمال (کاربرد آن در مدیریت و حسابداری)، تهران، انتشارات اثبات.

  13. زرقانی، سیدهادی (1388)، مقدمه­‌ای بر قدرت ملی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  14. شعبان­پور، موسی (1386)، جامعه‌شناسی قدرت و امنیت، تهران، انتشارات آجا.

  15. شهلایی، ناصر، مهرنیا، احمد و ولیوند ­­زمانی، حسین (1388)، نظریه­‌های راهبردی، تهران، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.

  16. قربی، سیدمحمدجواد (1390)، تیپولوژی قدرت در روابط بین‌‎‌الملل با ابعاد نظریه‌پردازی از قدرت سخت تا قدرت گیج، ماهنامه اطلاعات راهبردی، شماره 99.

  17. گیدنز، آنتونی (1379)، جامعه­‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.

  18. مرادیان، محسن (1387)، شاخص‌های اصلی سنجش قدرت نظامی کشورها، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 23.

  19. مرادیان، محسن (1387)، ملاحظاتی پیرامون قدرت نظامی ترکیه، ماهنامه اطلاعات راهبردی، شماره 61.

  20. معین، محمد (1384)، فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات میکائیل.

  21. مک‌ لین، ایان (1381)، فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، ترجمه محمد احمدی، تهران، نشر میزان.

  22. نای، جوزف (1392)، آینده قدرت، ترجمه رضا قربانی و جواد شیرمحمدی، تهران، انتشارات دافوس آجا.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Gentry, John (2006), “Dimensions Of Military Power”, Prepared For Delivery at: The Annual Meeting of The American Political Science Association, August 31 – September 3, 2006