دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 50، تیر 1394، صفحه 1-174