بررسی و رتبه‌بندی توانمندسازهای مدیریت دانش مطالعه موردی: سامانه فرماندهی و واپایش یک سازمان دفاعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گرایش مدیریت سیستم و بهره‌وری، دانشگاه مالک اشتر

2 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

به‌منظور دستیابی به شایستگی‌های محوری، سازمان‌ها نیازمند ایجاد ظرفیت‌های لازم از جمله مدیریت دانش می‌باشند. در تحقیق حاضر که از نوع کاربردی و توسعه‌ای است، با بهره‌گیری از آمار توصیفی و استنباطی، تحلیل کمی و کیفی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی، توانمندسازهای مدیریت دانش سامانه فرماندهی و واپایش یک سازمان دفاعی رزمی، بررسی و رتبه‌بندی گردیدند. نمونه آماری تحقیق، 110 نفر در سه طیف «مدیریتی عالی»، «مدیریتی اجرایی»، و «کارکنان عملیاتی و فنی» است که به‌صورت طبقه‌ای تصادفی انتخاب شده‌اند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. از طریق آزمون مقایسه میانگین «تی»، مؤلفه‌های مؤثر، شناسایی و از طریق آزمون «فریدمن»، میزان اهمیت آن‌ها رتبه‌بندی گردید. نتایج نشان می‌دهد کارکنان، فناوری اطلاعات، راهبرد، ساختار،  فرهنگ، فرایندها و رهبری، به‌عنوان توانمندسازهای مدیریت دانش در سامانه پیش‌گفته می‌باشند. همچنین فرهنگ سازمانی، بیشترین و راهبرد، کمترین عامل تأثیرگذار است. در ادامه، تأثیر عوامل توانمندساز در هریک از مراحل چهارگانه الگوی مرسوم سامانه فرماندهی و واپایش بررسی شد.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

1. آقامحمدی، داوود، دهقان، نبی‌اله (1391)، راهبردهای استقرار مدیریت دانش در سازمان‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال یازدهم، شماره 46.

2. اخوان، پیمان، کشتکار، مهران (1393)، بررسی تأثیر عوامل الگوی سه‌شاخگی بر مدیریت دانش، فصلنامه راهبرد دفاعی، تهران، سال دوازدهم، شماره 47.

3. حسنوی، رضا، اخوان، پیمان، سنجقی، محمدابراهیم (1391)، عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش، تهران، انتشارات آتی‌نگر.

4. حمیدی‌زاده، محمدرضا (1389)، مدیریت دانش و دانایی، ساختار، فرایند و راهکارها، چاپ اول، قم، انتشارات یاقوت.

5. خلیلی شورینی، سیامک (1391)، روش‌های پژوهش آمیخته، با تأکید بر بومی‌سازی، چاپ دوم، تهران، انتشارات یادواره کتاب.

6. سرلک، محمدعلی، مقدسان، محمدحسین، روستایی، محمد (1389)، فناوری اطلاعات تسهیل‌کننده‌ای برای ارتقای مهارت‌های پویای سازمان با به‌کارگیری مدیریت دانش، ارائه‌شده در: هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، قابل دسترسی در وبگاه http://www.civilica.com

7. فیروزشاهی، محسن و همکاران (1391)، ارائه الگویی فرایندی عملیاتی به‌منظور اجرای نظام مدیریت دانش در سازمان‌ها، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دهم، شماره 36.

8. مهدی‌نژاد نوری، محمد، ولوی، محمدرضا، محمودزاده، ابراهیم، خلیلی شورینی، سیاوش، طرهانی، فرزاد (1392)، طراحی الگوی انتقال دانش در بهبود فرایند نوآوری محصولات سازمان‌های صنعتی دفاعی، دانش راهبردی، شماره 11.

9. ناظمی، جمشید و همکاران (1390)، الگوهای کارایی مدیریت دانش در زنجیره تأمین، پژوهش‌های مدیریت، شماره 89.

 

ب. منابع انگلیسی

 1. Akhavan, P et al (2009), “Identification of Knowledge Management Critical Success Factors in Iranian Academic Research Centers”, Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, Vol. 2, No. 4.
 2. Asgari, Ali et el (2012), “The Investigation of Key Success Factors on Knowledge Management in Malaysian Firms”, Advanced in Modern Management Journal, Vol. 1, No.1.
 3. Barquin, Ramon (2011), “The U.S. Army Knowledge Management Principles and their Relevance to Other Organizations”, avalaible on http://www.b-eye-network.com /view / 14826
 4. Bennett, R,Gabriel, H (2007), “Organizational Factors and Knowledge Management within Large Marketing Department: an Empirial Study”, Journal of Knowledge Management, 3 (3).
 5. Browning, M (2002), ‘‘Army Knowledge Management: The Army’s Information Revolution’’, ArmyCommunicator: Voice of the Signal Regiment, Vol. 27 No. 1.
 6. Casey, George, Morrow, Joyce (2008), Information Management Army Knowledge Management and Information Technology, Army regulation, AR 25-1, Washington, Headquarters Department of  the Army.
 7. Ergenli, Aziz, Saglam, Guler and Metin, Selin (2007), “Psychological Empowerment and its Relationship to Trust in Immediate Managers”, Journal of Business Research, Vol. 60.
 8. Hasanali, Farida (2012), Critical Success Factors of Knowledge Management, available at: www.infotoday.com
 9. Lamont, Judith (2011), “Knowledge Sharing Supports the Military's Mission”, Trend-Setting Products,Vol. 20, Issue 8.
 10. Lepak, J.J (2009), Creating a Knowledge Management Strategy, ReportDocumentation Page, USAWC Strategy Research Project, Online: http://www.dtic.mil/cgi-bin / GetTRDoc.
 11. Maccuish, M (2012),“Orientation: Key to the OODA loop- the Culture Factor”, abailable on http://journal.dresmara.ro/issues/volume3_issue2/05_maccuish_vol3_issue2.pdf
 12. Mathi, Kavindra (2004), Key Success Factors for Knowledge Management, Master Thesis, Internationals Hochschulinstitut Lindau, Universty of Appleid Science / FH Kempten, Germany.
 13. Nikolaos, A et al (2011), “Knowledge Management Enabler Factors and Firm Performance : An Empirical Research of Greek Medium and Large Firms”, European Research Studies Journal, Vol. 14 Iss:2, pp. 97-134
 14. Neilson, Robert (2008), Army Knowledge Management, a Principles Based Approach, U.S. Army. Available at: http://usacac.army.mil/cac2/AOKM.
 15. Odierno, Raymond, Morrow, Joyce, E (2012), Knowledge Management Operations, Field Manual, NO.6-01.1,  Headquarters Department of the Army, Washington, DC, available at Army Knowledge Online https://armypubs.us.army.mil /doctrine/index.html.
 16. Roy, Yong, Lyenger, Sheena (2005), “Empowerment Through Choice? A Critical Analysis of the Effects of Choice in Organizations”, Research in Organizational Behaviors, Vol. 27.
 17. Smith, Sterilla (2008), “Army Knowledge Management: People and Processes enabled by Technology”, Military Intelligence, Vol 34, No. 1
 18. Ho, Chin Tsang (2009), “The Relationship between Knowledge Management Enablers and Performance”, Industrial Management and Data Systems, Vol.109, No.1.
 19. Wong, Kuan Yen (2009), “Critical Success Factors for Implementing Knowledge Management in Small and Medium Enterprises”, Industrial Management and Data Systems, Vol.105, No.3.
 20. Young, Ronald (2010), Knowledge Management Tools and Techniques Manual, Tokyo, The Asian Productivity Organization.