مقاله پژوهشی: شناسایی و اولویت‌بندی محرک‌ها و عوامل مؤثر در تعیین قابلیت برون‌سپاری طرح‌های تحقیق و توسعه دفاعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه امیر کبیر

2 دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای مهندسی صنایع پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده

تعیین قابلیت برون‌سپاری طرح‌های تحقیق و توسعه باعث می‌شود که از بین طرح‌های مختلف، طرح‌های قابل برون‌سپاری را انتخاب نموده و در سیر مراحل بعدی تصمیم‌ گیری قرار داد. هدف این تحقیق پاسخگویی به این پرسش است که محرک‌ها و عوامل مؤثر در تعیین قابلیت برون‌سپاری طرح‌های تحقیق و توسعه دفاعی کدام است؟ این تحقیق از نوع تحقیق کاربردی- توسعه‌ای بوده و جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارشناسان خبره مدیریت و اجرای طرح‌های تحقیقات صنعتی سپاه پاسداران تشکیل می‌دهند. نمونه آماری 36 نفر از اعضای جامعه یادشده می‌باشند که به روش ترکیبی خوشه‌ای و تصادفی انتخاب شدند. داده‌های تحقیق با استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شده و در تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده‌های تحقیق، با به‌کارگیری نرم‌افزار SPSS، از آزمون ناپارامتری (دوجمله‌ای) برای رد یا تأیید محرک‌ها و عوامل مؤثردر تعیین قابلیت برون‌سپاری طرح‌ها استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در تعیین قابلیت برون‌سپاری طرح‌های تحقیق و توسعه دفاعی، 4 محرک «ماهیت طرح، شرایط محیطی، شرایط پیمانکاران و توانمندی داخلی» و 11 عامل مؤثر می‌باشد. این عوامل به تفکیک محرک‌ها دسته‌بندی شده و اولویت آن‌ها نیز تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and Prioritize the Actuators and the Effective Factors in Determining the Ability of Outsourcing the Defense R & D Projects

نویسندگان [English]

 • Ali Asghar Toufigh 1
 • Seyyed Ziaedin Ghazizadeh Fard 2
 • hassan Rajabi masrour 3
1 Faculty member of Amir Kabir University
2 Associate Professor of Industrial Engineering, Imam Hossein University of Technology, Tehran, Iran
3 PhD Student in Materials Engineering, Institute of Materials and Energy Research
چکیده [English]

 
Determining the ability of outsourcing the defense R & D projects make possible the select available project for outsourcing among different projects, and then layout and choice of outsourcing decisions ​​in the course of the next steps. The aim of this study is to respond to these factors in determining the question of incentives and outsourcing the defense R & D projects. This research is an applied – development research and its population studies are expert managers and expert management and industrial research projects constitute Iranian Revolutionary Guards. The sample consisted of 36 members of the community that were above the combined approach cluster and selected randomly. The data were collected by means of interviews and questionnaires and used in determining the reliability of Cronbach’s alpha. For the analysis of research data, we used SPSS software, and nonparametric test (binomial) applied to approve or reject the actuators and determine the factors related outsourcing plan. The results show that in the determination of the ability of outsourcing the defense R & D projects were affected four stimulus including; "plan nature, circumstances, conditions, contractors and internal capabilities" and 11 factors. These factors stimulated by differentiation of categories and priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Outsourcing
 • Research & Development
 • Defense Research Organizations
 • Defense Needs
 1. الف. منابع فارسی

  1. اکرمی، هادی و کریمی، بهروز (1385)، برون‌سپاری؛ بررسی مطالعات منتخب در زمینه‌های مختلف و ارائه چارچوب نظری و روش نظام مند و یک مطالعه موردی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی صنایع.

  2. الوانی، سیدمهدی و اشرف‌زاده، فرزاد (1387)، مدیریت برون‌سپاری راهی به سوی توسعه، چاپ اول، تهران، انتشارات مبتکران.

  3. رجبی مسرور، حسن، توفیق، علی‌اصغر، قاضی‌زاده‌فرد، سیدضیاءالدین (1393)، معرفی الگوی تصمیم‌ گیری برون‌سپاری طرح‌های تحقیق و توسعه دفاعی، ارائه‌شده در: اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد، توسعه و تعالی کسب و کار، تهران.

  4. سیدجوادین، رضا، حسنقلی‌پور، طهمورث، پورولی، بهروز (1390)، فرایند برون‌سپاری، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه دانش نوین.

  5. فولادی، قاسم (1390)، ارزیابی و استفاده از سطوح آمادگی فناوری، چاپ اول، تهران، مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی.

  6. نظری‌زاده، فرهاد (1384)، بررسی شیوه‌های برون‌سپاری تحقیق و توسعه، ارائه‌شده در: سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Balanchandra, R (2003), Outsourcing R&D, Working Paper, No 05-004.
  2. Becheikh, N, Landry, R and Amara, N (2006), “Lessons from Innovation Empirical 148 Studies in the Manufacturing Sector: A Systematic Review of the Literature from 149 1993–2003”, Journal of Technovation, vol 26.
  3. BradačHojnik, Barbara, Miroslav Rebernik (2012), “Outsourcing of R&D and Innovation Activities in SMEs: Evidence from Slovenia”, Journal of Economics and Business, vol. X, Issue 2.
  4. Choi, Jeong-Hwan, Lee, Jeong-Dong, Ko, Seong-Pil (2012), Research on Make or Buy Decision making Strategy Using System Dynamics: Focused on Korea’s Military Improvement Project, 30th International Conference of System Dynamics Society, Switzerland, 22-26 July.
  5. Cui, Zhijian and Christoph, Loch (2011), “A Strategic Decision Framework for Innovation Outsourcing”, International Journal of Innovation Management, vol 15, Issue 5.
  6. Howells, J, Gagliardi and Malik, K (2008), “The Growth and Management of R&D 201 Outsourcing: Evidence from UK Pharmaceuticals” R&D Management, 38 (2).
  7. Keremic, T (2006), “Outsourcing Decision Support: A Survey of Benefits, Risks, and Decision Factors”, International Journal of Supply Chain Management, vol 11, No 6.
  8. Kicová, Katarína Kramárová (2013), “Innovation Outsourcing”, The 7th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 19-21.
  9. Luigi Cantone, Pierpaolotesta (2009), “The Outsourcing of Innovation Activities in Supply Chains with High –Intensity of Research and Development”, Esperienze D’impresa.
  10. Martinez-Noya, Andrea, Esteban Garcia-Canal (2011), “Technological Capabilities and the Decision to Outsource/Outsource Offshore R&D Services”, Journal of International Business Review, vol .20.
  11. Miyamoto, Dai (2007), “Determinants of R&D Outsourcing at Japanese Firms: Transaction Cost and Strategic Management Perspectives”, International Journal of Human and Social Sciences, vol 2, No 5.
  12. Narula, R (2001), “Choosing between Internal and Non-internal R&D Activities: Some Technological and Economic Factors”, International Journal of Technology Analysis and Strategic Management, 13 (3).
  13. Pascucci, Stefano, Annie Royer and Jos Bijman (2012), To Make or to Buy”, is this the Question? Testing Making or Buying Decisions to Explain Innovation-sourcing Strategies in the Food Sector, Canada, Quebec, Management Studies Group.
  14. Rundquist, J (2007), Outsourcing of New Product Development-A decision Framework,   Licentiave Thesis, Lulea University of Technology, Department of Business Administration and Social Sciences.
  15. Sang YunHan, SungJooBae (2014), “Internalization of R&D Outsourcing: An Empirical Study”, International Journal Production Economics, vol 150.
  16. Teirlinck, Peter, Michel Dumont and Andre´ Spithoven (2010), “Corporate Decision-making in R&D Outsourcing and the Impact on Internal R&D Employment Intensity”, Industrial and Corporate Change, volume 19, Number 6.
  17. Thakur, Pooja (2010), Offshoring and Outsourcing of Core Corporative Activities: the Global Relocation of Pharmaceutical Industry Clinical Trials, Ph.D thesis, New Jersey, The State University of New Jersey.
  18. Ucar, Erkan (2012), A Qualitative Model of the Critical Success Factor for the Effectiveness of Information System Outsourcing, Ph.D Thesis, Department of Information Systems.
  19. Youxu Tjader, Jennifer S. Shang, Luis G. Vargas (2010), “Offshore Outsourcing Decision making: A Policy-maker’s Perspective”, European Journal of Operational Research, vol. 207.
  20. YouxuTjader, Jerrold H.May, Jennifer Shang, Luis G.Vargas, Ning Gao (2014), “Firm-Level Outsourcing Decision making: A Balanced Scorecard-based Analytic Network Process Model”, Journal of Production Economics, vol 147.