مقاله پژوهشی: الگوی چابک‌سازی سازمان‌های دولتی با رویکردی به سازمان‌های دفاعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت، عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر

2 کارشناس ارشد، مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر

چکیده

یکی از ضرورت‌های سازمان‌های دفاعی کنونی، ایجاد سازمانی چابک به همراه کارکنانی چابک برای پرورش نیروی متخصص توأم با ویژگی چابکی است که در محیط فعالیت به همراه مخاطره‌های گسترده و یا به‌عبارت دیگر، عدم‌اطمینان بالا، بتواند به سرعت به نیازها و تغییرها پاسخگو باشد. موضوع تحقیق حاضر، الگوی چابک‌‌سازی سازمان‌ها با رویکردی به سازمان‌های دفاعی است. مسئله اصلی این تحقیق این است که الگوی مطلوب چابک‌سازی در سازمان‌ها کدام است؟ چابک‌سازی در سازمان‌ها با رویکردی به سازمان دفاعی چگونه است؟ برای گردآوری ادبیات موضوعی تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شد و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌‌ساخته بوده است. جامعه آماری شامل 15 نفر خبره می‌باشد که به روش رفت و برگشت دلفی انجام شده است. جهت تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی و همچنین از نرم‌افزارهای SPSS  و Expert Choice استفاده شد. ابعاد و شاخص‌ها به کمک روش دلفی انتخاب و به کمک تحلیل سلسله‌مراتبی وزن و معیار آن‌ها معلوم شد و سپس الگوی طراحی شده به کمک خبرگان مورد بحث قرار گرفت. یافته کلی تحقیق حاضر، ارائه الگوی مناسب چابک‌سازی در سازمان‌ها با رویکردی به سازمان‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Agile-building Pattern of Governmental Organizations by an Approach to the Defense Organizations

نویسندگان [English]

 • Ghanbar Amirnejad 1
 • Elham Khosravipour 2
1 Ph.D. in Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Shooshtar Branch
2 Master of Science in Public Administration, Islamic Azad University, Shooshtar Branch
چکیده [English]

One of the requirements of pattern defense organizations is the creation an agile organization and nimble staff to develop expertise, along with agility characteristics that they could be responsive to the needs and changes in an operating environment with a wide risk and, in other words, the lack of confidence. The theme of this research is the agile-building pattern for organizations by an approach to defense organizations. The problem of this study is that what is the desired agile-building pattern for organizations? How is the agile-building in the organizations by an approach to a defense organization? We used the library method for gathering research literature and tools for data collection are the questionnaire. The population is composed of 15 experts and used the Delphi method. To analyze the data used descriptive and inferential statistics and SPSS and Expert soft wares. The dimensions and indicators using selected by the Delphi method and were chosen by AHP, their criteria and weight, and then designed model was discussed by experts. Finding of this study is to present a pattern of the agile-building organizations by an approach to the defense organizations of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • agility
 • Agile-building
 • Agile Organization
 • defense
 • Defense Organizations
 1. الف. منابع فارسی

  1. افشانی، علیرضا (1388)، آموزش کاربردی SPSSدر علوم اجتماعی و رفتاری، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه یزد.

  2. امینی، آرمین و انعامی علمداری، سهراب (1386)، «مدیریت دانش و راهبرد نوآوری در سازمان‌های دفاعی»، فصلنامه علوم سیاسی، سال دهم.

  3. آراسته، حمیدرضا و حسین‌پور، رضا (1388)، تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی دفاعی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال اول، شماره 4.

  4. آقامحمدی، داود (1390)، عوامل مؤثر بر چابک‌سازی سازمان‌های دفاعی کشور با نگرش به تهدیدات آینده، فصلنامه مطالعات دفاعی- استراتژیک، سال یازدهم، شماره 44.

  5. آقایی، میلاد و آقایی، رضا (1393)، ارائه الگوی مفهومی چابکی سازمانی، فصلنامه رشد فناوری، سال دهم، شماره 39.

  6. باقرزاده، محمدرضا و همکاران (1388)، بررسی وضعیت قابلیت‌های چابکی در سازمان‌های دولتی(مطالعه موردی اداره کل پست مازندران)، فصلنامه مدیریت، سال هفتم، شماره 18.

  7. ترابی، مهرنوش و همکاران (1392)، بررسی الگو فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) برای ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان، ارائه‌شده در: اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، چالش‌ها و راهکارها، شیراز.

  8. جعفرنژاد، احمد و شهائی، بهنام (1386)، مقدمه‌ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک، تهران، انتشارات مؤسسه کتاب مهربان.

  9. حافظ‌نیا، محمدرضا و همکاران (1386)، الگوی نظری طراحی راهبرد رفاعی مبتنی بر عوامل ژئوپلیتیکی، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال سوم، شماره دوم.

  10. خوش‌سیما، غلامرضا (1382)، مقدمه‌ای بر سیستم تولیدی چابک، مجله تدبیر، شماره 136.

  11. دانش‌آشتیانی، محمدباقر (1390)، الگویی برای مدیریت راهبرد دفاعی- امنیتی، فصلنامه رهنامه سیاستگذاری، سال سوم، شماره دوم.

  12. درویشی، فرهاد و فردی تازه‌کند، محمد (1393)، بررسی اندیشه دفاعی حضرت امام خمینی(ره)، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دوازدهم، شماره 46.

  13. رجب‌زاده، علی و شهائی، بهنام (1385)، ارائة الگو ارزیابی چابکی در سازمان‌های دولتی و نیم‌نگاهی به تأثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی، ارائه‌شده در: دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات. تهران.  

  14. رضایی، عباس (1389)، تبیین الگو دستیابی به تحول الکترونیکی چابکی فرایندهای سازمان، مورد پژوهش شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ماهنامه تدبیر، شماره هفدهم، شماره 175.

  15. زاهدی، شمس‌السادات و همکاران (1392)، بررسی ابعاد و شاخص‌های قابلیت‌های چابکی نیروی انسانی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال اول، شماره 4.

  16. سنجقی، محمدابراهیم و همکاران (1389)، تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در یک سازمان دفاعی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال نهم، شماره 32.

  17. شمس، فریدون و راضی، علی (1390)، ضرورت به‌کارگیری ایده چابکی در معماری سازمانی،ارائه‌شده در:چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران.

  18. شهایی، بهنام (1385بُعد انسانی چابکی سازمان، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره 175.

  19. عسگری، محمود (1385)، ارکان و الزامات دفاع شهری، فصلنامه بسیج، سال نهم، شماره 31.

  20. عیسایی، حسین و بیطرف، احمد (1392)، ارائه الگوی واپایش راهبردی آماد وپشتیبانی سازمان‌های دفاعی در شرایط صلح و بحران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال یازدهم، شماره 43.

  21. فرتوک‌زاده، حمیدرضا و وزیری، جواد (1387)، مطالعه تجربه صنایع دفاعی در پایش و ارزیابی تعالی با رویکرد پژوهش در عمل، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال سوم، شماره 10.

  22. فرتوک‌زاده، حمیدرضا و وزیری، جواد (1388)، شایستگی دستیابی به سامانه‌های دفاعی؛ یک نظریه داده‌بنیان، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال دوم.

  23. قاضی‌زاده فرد، سید‌ضیاء‌الدین و اتابکی، محمدسعید (1391)، معرفی الگوی برون سپاری در سازمان‌های دفاعی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دهم، شماره 39.

  24. قدسی‌پور، حسن (1384)، تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)، تهران، دانشکده فنی دانشگاه امیرکبیر.

  25. قربانی‌‌زاده، وجه‌الله و همکاران (1390)، نقش فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش در چابکی سازمانی، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، سال بیست و یکم، شماره 65.

  26. کزازی، ابوالفضل و سهرابی، روح‌الله (1389)، ارائه مؤلفه‌ها و شاخص‌های ارزیابی چابکی زنجیره تأمین شرکت ملی نفت ایران (مورد مطالعه: شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب)، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال دوم، شماره 4.

  27. کلانتری، خلیل (1382)، پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی با استفاده از نرم‌افزار SPSS»، چاپ اول، تهران، نشر شریف.

  28. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (1384)، عوامل مؤثر بر منزلت سازمانی نظامیان، مجله حصون، شماره 5.

  29. مرکز مطالعات و پژوهش‌های ارتش بیست میلیونی (1372)، مبانی و اصول استراتژی دفاعی»، مجله مطالعات بسیج، شماره صفر.

  30. مصطفوی، سیدرضا و آشتیانی، محمدرضا (1392)، راهبردهای بهره‌گیری از نیروهای مردمی ‌در تأمین نیازمندی‌های انسانی بخش دفاع، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال یازدهم، شماره 42.

  31. مولوی، بهنام و همکاران (1392)، ارائه رویکردی به‌منظور بهبود چابکی سازمان با به‌کارگیری فن گسترش کارکرد کیفیت فازی (مطالعه موردی یک صنعت قطعه‌ساز در بخش صنایع هوایی کشور)، نشریه بهبود مدیریت، سال هفتم، شماره 22.

  32. مهرگان، محمدرضا (1383)، پژوهش عملیاتی پیشرفته، تهران، انتشارات کتاب دانشگاهی.

  33. واعظی، رضا و صداقت‌پور، فرزانه (1391)، «مطالعه دولت الکترونیک و چابکی در سازمان ثبت احوال استان تهران»،فصلنامه  مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و دوم، شماره 67.

  34. یعقوبی، نورمحمد و همکاران (1391)، بررسی تأثیر استقرار دولت الکترونیک در چابکی سازمانی (مطالعه موردی: وزارت علوم و تحقیقات و فناوری)، ارائه‌شده در: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری، تهران، بنیاد پژوهشی علوم خلاقیت‌‌شناسی.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Agarwal, A, Shankar, R, Tiwari, M (2007), “Modeling Agility of Supply Chain”, Industrial Marketing Management, 36.
  2. Atkinson, Simon Reay and Moffat, Jaims (2008), The Agil Organization, Washington, CCRP.
  3. Christopher, M and Towill, D (2002), “Developing Market Specific Supply Chain Strategies”, International Journal of Logistics Management, vol. 13, No. 1.
  4. Goldman, R.N. & Nagel R.A (1995), Agile Competitors and Virtual Organizations: Strategies for Enriching the Customer, New York, John Wiley.
  5. Gong, Y & Janssen, M (2012), “Agility”, Government Information Quarterly Journal, vol 23.
  6. Gunasekaran, A, Mcgaughey, R and Wolstencraft, V (2001), Agile Mannufaturing: Concepts and Framework, Agile Mannufaturing, New York, Massachusetts University Pess.
  7. Hormozi, A. (2010), “Agile Mannufaturing, The Next Logical Step”, Benchmarking An International Journal, Vol. 8, No. 2.
  8. Keeney, S, Hassan, A & Mckenna, H (2011), “A Critical Review of The Delphi Technique As A Research Methodology for Nursing”, International Journal Nurs Stud, 38.
  9. Lawerance neuman, W (1999), Social Research Method: Qualitative And Quantitative Approaches Paperback, 83 pages. Published January 1st 2000 by Allyn & Bacon.
  10. Sharifi, H & Zhang, Z (1999), “A Methodology for achieving Agility in Manufacturing Organisations: An Introduction”, International Journal of Production Economics, vol 62, No 1-2.
  11. Sharifi, H. and Zhang, Z (2000), “A Methodology for achieving Agility in Manufacturing Organizations”, International Journal of Operations Production Management, vol 20, No 4.
  12. Sharifi, H. and Zhang, Z (2001), “Agile Manufacturingin Practice: Application of a Methodology”, International Journal of Operations & Production Management, vol 21, No 5–6.
  13. Suba, Rao and Nohm, A (2001), Information Systems for Agile Manufacturing Environment in the Post-industrial Stage, New York, John Wiley.
  14. Torng, Lin, Chiu, H, Tseng, Y (2005), “Agility Evaluation Using Fuzzy Logic”, International Journal of Production Economics, vol 36.
  15. Yeganegi, K & Zahiri, Azar (3 – 6 July 2012), “The Effect of IT on Organizational Agility”, Proceedings of the 2012 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Istanbul, Turkey.
  16. Yusuf, Y, Sarhadi, M & Gunasekaran, H (1999), “An Agile Manufacturing: The Drivers, Concepts and Attributes”, International Journal of Production Economics, vol 34.