مقاله پژوهشی: تحلیل ریسک مدیریت منابع انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، تحلیل ریسک مدیریت منابع انسانی در آجاست. تحقیق حاضر، کاربردی- توسعه‌­ای و موردی–زمینه ­ای می­‌باشد که به روش خبرگی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، فرماندهان، رؤسا و خبرگان مرتبط با حوزه مدیریت منابع انسانی می­‌باشد که در آجا حدود 80 نفر می­‌شدند. 14 نفر از جامعه آماری به‌طور قضاوتی انتخاب و برای مصاحبه عمیق به جلسه‌های خبرگی دعوت شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه‌ای و مصاحبه بود. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از آمارهای توصیفی و از فنون طوفان مغزی و تحلیل روند استفاده شد. در جلسه‌های خبرگی، 13 عامل محیطی مؤثر بر مدیریت منابع انسانی آجا شناسایی گردید. 61 راه­‌حل­ واپایش و مدیریت بر عوامل محیطی احصا شد و در پایان 68 عنوان ریسک برای اجرای راه‌‌حل‌های یادشده شناسایی، تحلیل و اولویت­‌بندی شد. نتایج نشان داد که سه مورد از بااهمیت‌‌ترین ریسک در مدیریت منابع انسانی آجا، «اجرانشدن فرایند خاص جذب نخبگان، دشواری جذب و نگهداری کارکنان متخصص و با مهارت بالا و نگاه متفاوت مسؤلان به احتیاط و ذخیره» هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Risk Analysis for Human Resource Management in I.R. Iran’s Army Iran

نویسنده [English]

 • Naser Shahlayi
Associate Professor of AJA Command and Staff
چکیده [English]

The main objective of this research is the risk analysis for human resource management in I. R. Iran`s army Iran. This research is applied-developed and a case study and the underlying approach are elites. The populations of this research are commanders, chiefs and experts in the field of human resource management that they are associated with about 80 people in the Army. 14 of the population to judge chosen for in-depth interviews expertise and they were invited to the meetings. Tools for data collection are library and interview. For data analysis, it was used from descriptive statistics and analysis process brainstorming techniques. In practice sessions, we were identified thirteen environmental factors affecting human resource management. 61 monitoring and management solutions were estimated on environmental factors, and at the end of 68 as a risk analyzed and prioritized for the implementation of the aforementioned solutions to identify. The results showed that three of the most important risk in human resource management, are "the lack of running a certain process to attract elite, difficult to attract and retain highly skilled and specialized staff and different look of Army leaders to military reserve"..

کلیدواژه‌ها [English]

 • Risk
 • Risk Analysis
 • Environmental Factors
 • Trend Analysis
 • human resource management
 1. الف. منابع فارسی

  1. آرمسترانگ، مایکل (1384)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، راهنمای عملی، ترجمه سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، چاپ دوم، تهران، دفتر پژوهش‌­های فرهنگی.

  2. آقایی، تیمور (1391)، مدیر، تهران، انتشارات کتاب طلایی جامع.

  3. بابایی، محمدعلی و وزیرزنجانی، حمیدرضا (1385)، مدیریت ریسک، رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمان‌ها، ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره 170.

  4. بوشهری، علیرضا و نظری­‌زاده، فرهاد (1388)، روﻧﺪﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ دﻓﺎع و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ، تهران، ﻣﺮﮐﺰ آﯾﻨﺪه‌ﭘﮋوﻫﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺆسسه آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ.

  5. بی­‌نام (1391)، ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮑﭙﺎرچه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ، تهران، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران.

  6. بی‌‌نام (1386)، روﻧﺪﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ دﻓﺎع و اﻣﻨﻴﺖ در اﻓﻖ زﻣﺎﻧﻲ 2007 ﺗﺎ 2036 ﻣﻴﻼدی، ترجمه ﻛﻴﻮان ﻣﻨﺰوی، ﻓﺮﻫﺎد ﻧﻈﺮی‌زاده، تهران، ﻣﺮﮐﺰ آﯾﻨﺪه‌ﭘﮋوﻫﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺆسسه آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ.

  7. بی­‌نام (1388الف)، روﻧﺪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ 2015، ترجمه اﻣﯿﺮ ﻧﺎﻇﻤﯽ اﺷﻨﯽ، تهران، ﻣﺮﮐﺰ آﯾﻨﺪه‌ﭘﮋوﻫﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺆسسه آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ.

  8. بی­‌نام (1388ب)، روﻧﺪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ 2025: ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺤﻮل‌‌ﯾﺎﻓﺘـﻪ، ترجمه مسعود منزوی، تهران، ﻣﺮﮐﺰ آﯾﻨﺪه‌ﭘﮋوﻫﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺆسسه آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ.

  9. بی­‌‎نام (1388ج)، روﻧﺪﻫﺎی راهبردی ایران، ترجمه مسعود منزوی، تهران، ﻣﺮﮐﺰ آﯾﻨﺪه‌‌ﭘﮋوﻫﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺆسسه آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ.

  10. بی­ نام (1390)، مدیریت ریسک چیست؟، ماهنامه خبری آموزشی تازه ­های جهان بیمه، شماره 186.

  11. ﭘﻮرﺻﺎدق، ﻧﺎﺻﺮ و ﻓﺮﺷﭽﻲ، ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ و ﻣﻮﺣﺪی ﺻﻔﺖ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ (1392)، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﻲ و ارائه ﻳﻚ اﻟﮕﻮی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳه ﺑﺎزیﻫﺎ، ﻓﺼﻠﻨﺎمه ﻋﻠﻤﻲ - ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﺳﺎل ﺳﻴﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 51.

  12. ثروتی، محسن و مظلوم، علی و باقری، مسعود و خسروی، خسرو و ثروتی، عباس و بنی­طبا، سیدعلیرضا و بصیرت‌فرد، محمد و عزیزی، علی (1391)، راهنمای آموزشی تدوین دکترین، تهران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

  13. ثروتی، محسن و مظلوم، علی (1389)، راهنمای تدوین دکترین، تهران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

  14. دسلر، گری (1384)، مبانی مدیریت منابع انسانی، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش­‌های فرهنگی.

  15. دینگ، اف. کورت و همکاران (1391)، حسابرسی داخلی، ترجمه علی کمال زارع و حسین کثیری و بهمن زندیه، تهران، انتشارات پویه مهر اشراق.

  16. زرقانی، سیدهادی و  رضوی‌نژاد، مرتضی (1392)، تحلیل ریسک اهمیت مراکز حیاتی، حساس و مهم کلان­شهر مشهد، فصلنامه مطالعات برنامه­‌ریزی شهری، دوره 1، شماره 1.

  17. سعادت، اسفندیار (1386)، مدیریت منابع انسانی، چاپ دوازدهم، تهران، سمت.

  18. شهلائی، ناصر (1393)، تحلیل محیط و ارکان جهت‌ساز نقشه جامع علمی آجا، طرح تحقیقاتی، تهران، معاونت طرح و برنامه و بودجه ارتش جمهوری اسلامی ایران.

  19. شهلائی، ناصر (1391)، راهبردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی، تهران، دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.

  20. شهلائی، ناصر (1385)، مدیریت استراتژیک در نیروهای مسلح، تهران، دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.

  21. مدیریت ریسک  (7/6/1394)، قابل دستیابی در: https://fa.wikipedia.org/wiki/

  22. محمودی، جعفر و حسین‌زاده، علیرضا (1390)، ارائة الگویی جهت شناسایی و مدیریت ریسک­ های پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه زنجیره تأمین، فصلنامه علمی ترویجی اندیشه آماد، شماره 36.

  23. میرکمالی، سیدمحمد (1383)، مبانی مدیریت منابع انسانی، تهران، نشر پطرون.

  24. هانگر، جی. دیوید و ویلن، توماس ال (1392)، مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه سیدمحمد اعرابی و حمیدرضا رضوانی، چاپ چهارم، تهران، دفتر پژوهش‌­های فرهنگی.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Biringer, Betty E. and Mataluci Sharon Oconnor, Rudolph, V (2007), Security Risk Assessment and Management, New York, John Wiley & Sons, Lnc.
  2. Cervone, H. Frank (2006), “Project Risk Management, OCLC Systems & Services”, International Digital Library Perspectives, Vol. 22, No. 4.