تحلیل ریسک مدیریت منابع انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، تحلیل ریسک مدیریت منابع انسانی در آجاست. تحقیق حاضر، کاربردی- توسعه‌­ای و موردی–زمینه ­ای می­‌باشد که به روش خبرگی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، فرماندهان، رؤسا و خبرگان مرتبط با حوزه مدیریت منابع انسانی می­‌باشد که در آجا حدود 80 نفر می­‌شدند. 14 نفر از جامعه آماری به‌طور قضاوتی انتخاب و برای مصاحبه عمیق به جلسه‌های خبرگی دعوت شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه‌ای و مصاحبه بود. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از آمارهای توصیفی و از فنون طوفان مغزی و تحلیل روند استفاده شد. در جلسه‌های خبرگی، 13 عامل محیطی مؤثر بر مدیریت منابع انسانی آجا شناسایی گردید. 61 راه­‌حل­ واپایش و مدیریت بر عوامل محیطی احصا شد و در پایان 68 عنوان ریسک برای اجرای راه‌‌حل‌های یادشده شناسایی، تحلیل و اولویت­‌بندی شد. نتایج نشان داد که سه مورد از بااهمیت‌‌ترین ریسک در مدیریت منابع انسانی آجا، «اجرانشدن فرایند خاص جذب نخبگان، دشواری جذب و نگهداری کارکنان متخصص و با مهارت بالا و نگاه متفاوت مسؤلان به احتیاط و ذخیره» هستند.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

1. آرمسترانگ، مایکل (1384)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، راهنمای عملی، ترجمه سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، چاپ دوم، تهران، دفتر پژوهش‌­های فرهنگی.

2. آقایی، تیمور (1391)، مدیر، تهران، انتشارات کتاب طلایی جامع.

3. بابایی، محمدعلی و وزیرزنجانی، حمیدرضا (1385)، مدیریت ریسک، رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمان‌ها، ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره 170.

4. بوشهری، علیرضا و نظری­‌زاده، فرهاد (1388)، روﻧﺪﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ دﻓﺎع و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ، تهران، ﻣﺮﮐﺰ آﯾﻨﺪه‌ﭘﮋوﻫﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺆسسه آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ.

5. بی­‌نام (1391)، ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮑﭙﺎرچه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ، تهران، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران.

6. بی‌‌نام (1386)، روﻧﺪﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ دﻓﺎع و اﻣﻨﻴﺖ در اﻓﻖ زﻣﺎﻧﻲ 2007 ﺗﺎ 2036 ﻣﻴﻼدی، ترجمه ﻛﻴﻮان ﻣﻨﺰوی، ﻓﺮﻫﺎد ﻧﻈﺮی‌زاده، تهران، ﻣﺮﮐﺰ آﯾﻨﺪه‌ﭘﮋوﻫﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺆسسه آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ.

7. بی­‌نام (1388الف)، روﻧﺪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ 2015، ترجمه اﻣﯿﺮ ﻧﺎﻇﻤﯽ اﺷﻨﯽ، تهران، ﻣﺮﮐﺰ آﯾﻨﺪه‌ﭘﮋوﻫﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺆسسه آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ.

8. بی­‌نام (1388ب)، روﻧﺪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ 2025: ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺤﻮل‌‌ﯾﺎﻓﺘـﻪ، ترجمه مسعود منزوی، تهران، ﻣﺮﮐﺰ آﯾﻨﺪه‌ﭘﮋوﻫﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺆسسه آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ.

9. بی­‌‎نام (1388ج)، روﻧﺪﻫﺎی راهبردی ایران، ترجمه مسعود منزوی، تهران، ﻣﺮﮐﺰ آﯾﻨﺪه‌‌ﭘﮋوﻫﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺆسسه آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ.

10. بی­ نام (1390)، مدیریت ریسک چیست؟، ماهنامه خبری آموزشی تازه ­های جهان بیمه، شماره 186.

11. ﭘﻮرﺻﺎدق، ﻧﺎﺻﺮ و ﻓﺮﺷﭽﻲ، ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ و ﻣﻮﺣﺪی ﺻﻔﺖ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ (1392)، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﻲ و ارائه ﻳﻚ اﻟﮕﻮی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳه ﺑﺎزیﻫﺎ، ﻓﺼﻠﻨﺎمه ﻋﻠﻤﻲ - ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﺳﺎل ﺳﻴﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 51.

12. ثروتی، محسن و مظلوم، علی و باقری، مسعود و خسروی، خسرو و ثروتی، عباس و بنی­طبا، سیدعلیرضا و بصیرت‌فرد، محمد و عزیزی، علی (1391)، راهنمای آموزشی تدوین دکترین، تهران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

13. ثروتی، محسن و مظلوم، علی (1389)، راهنمای تدوین دکترین، تهران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

14. دسلر، گری (1384)، مبانی مدیریت منابع انسانی، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش­‌های فرهنگی.

15. دینگ، اف. کورت و همکاران (1391)، حسابرسی داخلی، ترجمه علی کمال زارع و حسین کثیری و بهمن زندیه، تهران، انتشارات پویه مهر اشراق.

16. زرقانی، سیدهادی و  رضوی‌نژاد، مرتضی (1392)، تحلیل ریسک اهمیت مراکز حیاتی، حساس و مهم کلان­شهر مشهد، فصلنامه مطالعات برنامه­‌ریزی شهری، دوره 1، شماره 1.

17. سعادت، اسفندیار (1386)، مدیریت منابع انسانی، چاپ دوازدهم، تهران، سمت.

18. شهلائی، ناصر (1393)، تحلیل محیط و ارکان جهت‌ساز نقشه جامع علمی آجا، طرح تحقیقاتی، تهران، معاونت طرح و برنامه و بودجه ارتش جمهوری اسلامی ایران.

19. شهلائی، ناصر (1391)، راهبردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی، تهران، دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.

20. شهلائی، ناصر (1385)، مدیریت استراتژیک در نیروهای مسلح، تهران، دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.

21. مدیریت ریسک  (7/6/1394)، قابل دستیابی در: https://fa.wikipedia.org/wiki/

22. محمودی، جعفر و حسین‌زاده، علیرضا (1390)، ارائة الگویی جهت شناسایی و مدیریت ریسک­ های پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه زنجیره تأمین، فصلنامه علمی ترویجی اندیشه آماد، شماره 36.

23. میرکمالی، سیدمحمد (1383)، مبانی مدیریت منابع انسانی، تهران، نشر پطرون.

24. هانگر، جی. دیوید و ویلن، توماس ال (1392)، مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه سیدمحمد اعرابی و حمیدرضا رضوانی، چاپ چهارم، تهران، دفتر پژوهش‌­های فرهنگی.

 

ب. منابع انگلیسی

  1. Biringer, Betty E. and Mataluci Sharon Oconnor, Rudolph, V (2007), Security Risk Assessment and Management, New York, John Wiley & Sons, Lnc.
  2. Cervone, H. Frank (2006), “Project Risk Management, OCLC Systems & Services”, International Digital Library Perspectives, Vol. 22, No. 4.