مقاله پژوهشی: معرفی چارچوب تصمیم‌گیری برون‌سپاری طرح‌های تحقیق و توسعه دفاعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه امیر کبیر

2 دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای مهندسی صنایع پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده

در شرایط امروزی، بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های نوآور به منابع داخلی خود متکی نبوده و درحال توسعه قابلیت‌ها و توانایی‌های نوآورانه خود برای دستیابی به دانش بیرونی می‌باشند. سازمان‌های تحقیقاتی نیروهای مسلح که مأموریت اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه دفاعی را بر عهده دارند، از این قاعده مستثنی نیستند. هدف اصلی این تحقیق، پاسخگویی به این پرسش است که چارچوب تصمیم‌‌گیری برون‌‌سپاری طرح‌های تحقیق و توسعه دفاعی کدام است؟ داده‌های تحقیق با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شده و مقدار پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، 0/846 محاسبه گردید. در این تحقیق از آزمون کولموگروف-اسمیرنف تک‌نمونه‌ای برای سنجش نرمال‌بودن داده‌ها و از آزمون ناپارامتری (دوجمله‌ای) برای رد یا تأیید عوامل و معیارهای مؤثر در تصمیم‌‌گیری استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که چارچوب تصمیم‌‌گیری برون‌‌سپاری طرح‌های تحقیق و توسعه دفاعی شامل دو مرحله اصلی است: مرحله اول «تعیین قابلیت برون‌‌سپاری طرح» و مرحله دوم «اولویت‌بندی مراحل و فعالیت‌های قابل برون‌سپاری و انواع پیمانکاران».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Framework for Decision about Outsourcing Defense R & D Projects

نویسندگان [English]

 • Ali Asghar Toufigh 1
 • Seyyed Ziaedin Ghazizadeh Fard 2
 • hassan Rajabi masrour 3
1 Associate Professor and Faculty Member of Amir Kabir University
2 Associate Professor of Industrial Engineering, Imam Hossein University of Technology, Tehran, Iran
3 PhD student in Engineering of Materials and Energy Research Institute
چکیده [English]

Under modern conditions, many organizations and innovative companies not only rely on their internal resources and developing their innovative abilities to achieve their external knowledge. The research organizations of armed forces, that they are the responsible for defense R & D projects, are not exception. The main objective of this research is to answer the questions that what is the framework for decision about outsourcing defense R & D projects? Data were collected with using interviews and questionnaires and the reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha and it was calculated 0/846. In this study, we used one-sample Kolmogorov-Smirnov test for normality sensing data and nonparametric test (binomial) to approve or reject the factors influencing the decision-making criteria. The findings indicate that the framework for decision about outsourcing defense R & D projects consists of two main stages: the first stage is "determine whether the outsourcing plan" and the second stage is " outsourcing and prioritize the steps and activities of contractors".

کلیدواژه‌ها [English]

 • Outsourcing
 • Defense Research and Development
 • Research Organizations
 • Outsourcing Decision-making
 1. الف. منابع فارسی

  1. الوانی، سیدمهدی و اشرف‌ زاده، فرزاد (1387)، مدیریت برون‌سپاری راهی به سوی توسعه، چاپ اول، تهران، انتشارات مبتکران.

  2. رزمی، جعفر، فقیه‌روحی، شهرزاد (1389)، تصمیم‌گیری جهت برون‌سپاری سیستم‌های اطلاعات با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌‌مراتبی فازی، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 13.

  3. زالی، محمدرضا (1382)، طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی صنعتی کشور، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

  4. سهرابی، بابک، طهماسبی‌پور، کاوه، رئیسی وانانی، ایمان (1390)، طراحی سیستم خبره فازی برای انتخاب سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان‌، مدیریت صنعتی، دوره 3، شماره 6.

  5. سیدجوادین، سیدرضا، حسنقلی‌پور، طهمورث، پورولی، بهروز (1390)، فرایند برون‌سپاری، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه دانش نوین.

  6. شاه‌محمدی، فرامرز و معصومی، مریم (1385)، متدلوژی سازمان مدیریت صنعتی برای برون‌سپاری استراتژیک، ارائه‌شده در: اولین کنفرانس بین‌المللی سازمان‌های پیشرو و حضور در فضای تجارت جهانی، تهران.

  7. شهانقی، کامران (1388)، طراحی الگوی تصمیم‌‌گیری بر اساس MODM جهت برون‌سپاری عملیات نگهداری و تعمیرات، فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین، سال یازدهم، شماره 28.

  8. معاونت تحقیقات صنعتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (1390)، ابلاغ آزمایشی چرخه تحقیقات، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

  9. معتدل، محمدرضا، افشارکاظمی، محمدعلی، دست‌باز، سارا (1390)، ارائه الگو‌ی جهت پشتیبانی تصمیمات برون‌سپاری طرح‌های فناوری اطلاعات با استفاده از متد تصمیم‌گیری گروهی، مجله پژوهش‌های مدیریت، شماره 89.

  10. نظری‌زاده، فرهاد (1384)، بررسی شیوه‌های برون‌سپاری تحقیق و توسعه، ارائه‌شده در: سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران.

  11. هیئت فنی تدوین استاندارد مرکز استاندارد دفاعی ایران (1391)، معماری فرایند تحقق ایده (از ایده تا ساخت نمونه)؛ الزامات عمومی، تهران، مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Balanchandra, R, Friar, J.H (1997), “Factors for Success in R&D Projects and New Product Innovation, A Contextual Framework”, Engineering Management & IEEE, vol. 44, Issue 3.
  2. BradačHojnik, Barbara, Miroslav Rebernik (2012), “Ousourcing of R&D and Innovation Activities in SMEs: Evidence from Slovenia”, Journal of Economics and Business, vol. X, Issue 2.
  3. CaiTjader, Youxu, Jerrold H. May, Jennifer Shang, Luis G.Vargas, Ning Gao (2014), “Firm-level Outsourcing Decision-making: A Balanced Scorecard-based Analytic Network Process Model”, Journal of Production Economics, vol. 147.
  4. CaiTjader, Youxu, Shang, Jennifer S, Vargas, Luis (2010), “Offshore Outsourcing Decision-making: A Policy-maker’s Perspective”, European Journal of Operational Research, vol. 207.
  5. Choi, Jeong-Hwan, Lee, Jeong-Dong, Ko, Seong-Pil (2012), “Research on Make or Buy Decision-making Strategy Using System Dynamics: Focused on Korea’s Military Improvement Project”, in: 30th International Conference of the System Dynamics Society, Switzerland, 22-26 July.
  6. Contone, Luigi, Testa, Pierpaolo (2009), “The Outsourcing of Innovation Activities in Supply Chains with High–intensity of Research and Development”, Esperienze D’impresa.
  7. Cui, Zhijian and Loch, Christoph (2011), “A Strategic Decision Framework for Innovation Outsourcing”, International Journal of Innovation Management, vol. 15, Issue. 5.
  8. Keremic, T (2006), “Outsourcing Decision Support: A Survey of Benefits, Risks, and Decision Factors”, International Journal of Supply Chain Management.
  9. Martinez-Noya, Andrea, Esteban Garcia- Canal (2011), “Technological Capabilities and the Decision to Outsource/outsource Offshore R&D Services”, Journal of International Business Review, vol .20.
  10. McIvor, R.T, Humphreys, P.K. and McAleer, W.E (1997), “A Strategic Model for the Formulation of an Effective Make-or-buy Decision”, Management Decision, vol. 32.
  11. Miyamoto, Dai (2007), “Determinants of R&D Outsourcing at Japanese Firms: Transaction Cost and Strategic Management Perspectives”, International Journal of Human and Social Sciences, 2, No 5.
  12. Pandy, V, Bansal, V (2003), A Decision Framework for IT Outsourcing using Analytic Hierarchy Process, New Delhi, Indian Institute of Technology Kanpu.
  13. Pascucci, Stefano, Annie Royer and Jos Bijman (2012), To Make or to Buy”, is this the Question? Testing Making or Buying Decisions to Explain Innovation-sourcing Strategies in the Food Sector, Canada, Quebec, Management Studies Group.
  14. Rundquist, J (2007), Outsourcing of New Product Development-A Decision Framework, Lulea University of Technology, Licentiate Thesis, Department of Business Administration and Social Sciences.
  15. Teirlinck, Peter, Michel Dumont and Andre´ Spithoven (2010), “Corporate Decision-making in R&D Outsourcing and the Impact on Internal R&D Employment Intensity”, Industrial and Corporate Change, vol. 19.
  16. Thakur, Pooja (2010), Offshoring and Outsourcing of Core Corporative Activites: The Global Relocation of Pharmaceutical Industry Clinical Trials, Ph.D thesis, The State University of New Jersey in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Ph.D. in Management.
  17. Tribe, Raglan and David, Allen (2003), Implementing Business Strategy with Virtual R&D Teams, Mindsheet White Paper, available at: htpp://www.mindsheet.com
  18. Vidal, Ludovic-Alexandre, Marle, Franck, Bocquet, Jean-Claude (2011), “Using a Delphi Process and the Analytic Hierarchy Process (AHP) to Evaluate the Complexity of Projects”, Journal of Expert Systems With Applications, vol. 28.