معرفی الگویی برای سنجش اقتصادی بودن یا نبودن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در نیروهای مسلح

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ورود یا عدم ورود نیروهای مسلح در حوزه­‌های اقتصادی و سنجش میزان موفقیت این نیروها یکی از مباحث روز مدیریت کلان کشور است. در مطالعه حاضر با ارائه دلایل موافقان و مخالفان ورود نیروهای مسلح به حوزه اقتصاد، طرح مسئله شده و سپس با ارزیابی الگو­های مختلف تصمیم­‌گیری سبد کسب­‌و­کار اقتصادی، الگوی نهایی برای اقتصادی بودن یا نبودن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح ارائه گردیده است. این نوشته باهدف ارائه الگوی مناسب برای ارزیابی فعالیت­ بنگاه­‌های اقتصادی نیروهای مسلح کشور صورت پذیرفته است. در راستای گردآوری اطلاعات موردنیاز، از روش نمونه‌‌گیری در دسترس استفاده شد. ابزار گرد­آوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد. با توجه به رایزنی­‌های انجام‌شده، تعداد 100 پرسشنامه از اعضای در دسترس جامعه گرد­آوری شد. در راستای تجزیه­‌وتحلیل اطلاعات گرد­آوری­ شده از روش‌‌های تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون فریدمن و روش تحلیل سلسله ­مراتبی AHP و نرم­‌افزار SPSS 22 استفاده شد. بعد از استخراج الگو، روش آزمون T تک‌نمونه­‌ای برای سنجش درستی الگو مورداستفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که 24 درصد از شرکت­‌های موجود در سازمان موردمطالعه مجاز به ادامه فعالیت می­‌باشند. بقیه شرکت­‌ها باید منحل شده (56 درصد)، و یا جهت ادامه فعالیت، مجوز­های لازم را از نهادهای صاحب صلاحیت دریافت نمایند (20درصد). چهار عامل به­‌عنوان مهم­‌ترین عوامل اثرگذار بر عدم­ موفقیت کامل نیروهای نظامی در فعالیت­ بنگاه­‌های اقتصادی شناخته شدند که عبارتنداز: 1. وجود برخی سامانه­‌های نامناسب در انتخاب مدیران (هیئت‌ مدیره و مدیرعامل)؛ 2. وجود برخی شتاب‌زدگی‌ها در انتخاب برخی از حوزه‌های فعالیت؛ 3. تسری برخی از قوانین نظامی به حوزه اقتصادی و 4. ارزیابی و پایش عملکرد ناکافی برخی از مدیران عامل.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

1. امام خمینی(ره)، روح‌الله، (1368)، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

2. قانون اساسی ج.ا.ایران، (1396)، اصل 147، انتشارات دوران.

3. فرد.آر، دیوید، (1395) مدیریت راهبردی، ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش­‌های فرهنگی.

4. هانگر، جی. دیوید و تامس ویلن، (1386)، مبانی مدیریت راهبردی، ترجمه داود ایزدی و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌­های فرهنگی.

 

ب. منابع انگلیسی

 1. Akça, İ. (2010), Military-economic structure in Turkey: present situation, problems, and solutions, Tesev Publications.
 2. Buzzell, R.D., & Gale, B.T. (1987), The PIMS principles, New York, NY: Free Press.
 3. Dibb, S. (1998), Market segmentation: strategies for success, Marketing Intelligence &Planning, 16 (7).
 4. Glassman, J., & Choi, Y. J. (2014), The Chaebol and the US Military—Industrial Complex: Cold War Geopolitical Economy and South Korean Industrialization, Environment and Planning A, 46 (5).
 5. Hax, Arnold C,&Majluf, Nicolas S. (1984), Strategic Management: an Integrative Perspective, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
 6. Hichens, R.E., Robinson,S.J.Q., and Wade, D.P, (1978), The directional policy Matrix: tool for strategic planning, Long Range Planning, Vol.H (June).
 7. Hill, C.W.L., & Jones, G.R, (1992), Strategic management, 2nd ed. Boston, MA: Houghton Mifflin.
 8. Hofer, C.W. and Schendel, D, (1978), Strategy Formulation: Analytical Concepts, St. Paul, MN: West Publishing Company.
 9. Hussey, David E, (1978), Portfolio Analysis: Practical Experience With The Directional Policy Matrix, Long Range Planning, Vol.11 (August).
 10. Johnson, Gerry& Scholes, Kevan, (1993), Exploring Corporate strategy: Tex and Cases (third edition), New York: prentice-Hall.
 11. Sarabia, Fj. (1996), Model for market segments evaluation and selection, European Journal of Marketing, 30 (4).
 12. Schnaubelt, Christopher M., Craig A. Bond, Frank Camm, Joshua Klimas, Beth E. Lachman, Laurie L. McDonald, Judith D. Mele, Paul Ng, Meagan Smith,Cole Sutera, Christopher Skeels, (2015), The Army/s Local Economic Effect, RAND Corporation. Available at: www.rand.org/t/rr1119
 13. Siddiqa, A, (2017), Military Inc.: inside Pakistan’s military economy, Penguin Random House India.
 14. Nolan, P., & Xiaoqiang, W, (1998), The Chinese Army's Firm in Business: The Sanjiu Group, The Developing Economies, 36 (1).
 15. Keegan, W.J. (1984), Multinational scanning: a study of the information source utilized by headquarters executives in multinational companies. Administrative Science Quarterly, 40 (2).
 16. Khalili, L. (2018), The infrastructural power of the military: The geoeconomic role of the US Army Corps of Engineers in the Arabian Peninsula, European Journal of International Relations, 24 (4).
 17. Lektzian, D., & Regan, P. M, (2016), Economic sanctions, military interventions, and civil conflict outcomes, Journal of Peace Research, 53 (4).
 18. Shin, G. W, (1990), The military, state involvement in the economy, and economic growth (1960–1975): A cross-national analysis, Sociological Perspectives, 33 (2).
 19. Wind, Yoarm & Mahajan, Vijay, (1981), Designing Product and Business Portfolio, Harvard Business Review, Vol. 59 (January-February).