مقاله پژوهشی: معرفی الگویی برای سنجش اقتصادی بودن یا نبودن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در نیروهای مسلح

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده


ورود یا عدم ورود نیروهای مسلح در حوزه­‌های اقتصادی و سنجش میزان موفقیت این نیروها یکی از مباحث روز مدیریت کلان کشور است. در مطالعه حاضر با ارائه دلایل موافقان و مخالفان ورود نیروهای مسلح به حوزه اقتصاد، طرح مسئله شده و سپس با ارزیابی الگو­های مختلف تصمیم­‌گیری سبد کسب­‌و­کار اقتصادی، الگوی نهایی برای اقتصادی بودن یا نبودن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح ارائه گردیده است. این نوشته باهدف ارائه الگوی مناسب برای ارزیابی فعالیت­ بنگاه­‌های اقتصادی نیروهای مسلح کشور صورت پذیرفته است. در راستای گردآوری اطلاعات موردنیاز، از روش نمونه‌‌گیری در دسترس استفاده شد. ابزار گرد­آوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد. با توجه به رایزنی­‌های انجام‌شده، تعداد 100 پرسشنامه از اعضای در دسترس جامعه گرد­آوری شد. در راستای تجزیه­‌وتحلیل اطلاعات گرد­آوری­ شده از روش‌‌های تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون فریدمن و روش تحلیل سلسله ­مراتبی AHP و نرم­‌افزار SPSS 22 استفاده شد. بعد از استخراج الگو، روش آزمون T تک‌نمونه­‌ای برای سنجش درستی الگو مورداستفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که 24 درصد از شرکت­‌های موجود در سازمان موردمطالعه مجاز به ادامه فعالیت می­‌باشند. بقیه شرکت­‌ها باید منحل شده (56 درصد)، و یا جهت ادامه فعالیت، مجوز­های لازم را از نهادهای صاحب صلاحیت دریافت نمایند (20درصد). چهار عامل به­‌عنوان مهم­‌ترین عوامل اثرگذار بر عدم­ موفقیت کامل نیروهای نظامی در فعالیت­ بنگاه­‌های اقتصادی شناخته شدند که عبارتنداز: 1. وجود برخی سامانه­‌های نامناسب در انتخاب مدیران (هیئت‌ مدیره و مدیرعامل)؛ 2. وجود برخی شتاب‌زدگی‌ها در انتخاب برخی از حوزه‌های فعالیت؛ 3. تسری برخی از قوانین نظامی به حوزه اقتصادی و 4. ارزیابی و پایش عملکرد ناکافی برخی از مدیران عامل.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of a Model for Measuring Cost Effectiveness of Economic Firms Operating in the Armed Forces

نویسندگان [English]

 • Naser Shahlayi 1
 • Abbas Montazeri 2
 • Hossein Mirzaei Azandriani 3
 • Komeil Mahjouri Karmozdi 4
1 Professor of Aja University of Command and Staff
2 PhD in Public Administration, University of Tehran
3 PhD Student in Technology Management, Allameh Tabatabaee
4 PhD student of Economics, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The presence or absence of armed forces in the economic fields and measuring the success of these forces is one of the topmost management issues of the country. In the present study, by presenting the arguments for and against the introduction of the armed forces into the field of economics, the problem has been presented and then by evaluating different models of economic portfolio decision making, the final model for cost effectiveness or lack of it regarding the activity of the economic firms of the armed forces has been deployed. This paper aims to provide a suitable model for evaluating the activities of the firms of the armed forces of the country. The convenience sampling method was used to collect the required data. The data collection instrument was questionnaire. Based on the discussions, 100 questionnaires were collected from available community members. In order to analyze the collected data, exploratory factor analysis, Friedman test, and AHP hierarchical analysis methods and SPSS 22 software were used. After the extraction of model, one-sample T-test method was used for model validation. The results showed that 24% of the companies in the case under study are allowed to continue their operation. The rest of the companies must be liquidated (56%), or have to obtain the required authorizations from the relevant sources (20%) to continue operating. Four factors were identified as significant factors affecting some of the complete failure of military forces in the activities of firms: a) Presence of some inappropriate systems for selecting managers (board of directors and CEO), b) presence of precipitance in selecting some areas of activity, c) extension of some military laws into the economic field, and d) assessing and monitoring of insufficient performance of some CEOs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Armed forces organizations
 • economic firms' activity
 • evaluation model of economic firms' activity
 • challenges of economic firms' activity of the armed forces
 1. الف. منابع فارسی

  1. امام خمینی(ره)، روح‌الله، (1368)، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

  2. قانون اساسی ج.ا.ایران، (1396)، اصل 147، انتشارات دوران.

  3. فرد.آر، دیوید، (1395) مدیریت راهبردی، ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش­‌های فرهنگی.

  4. هانگر، جی. دیوید و تامس ویلن، (1386)، مبانی مدیریت راهبردی، ترجمه داود ایزدی و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌­های فرهنگی.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Akça, İ. (2010), Military-economic structure in Turkey: present situation, problems, and solutions, Tesev Publications.
  2. Buzzell, R.D., & Gale, B.T. (1987), The PIMS principles, New York, NY: Free Press.
  3. Dibb, S. (1998), Market segmentation: strategies for success, Marketing Intelligence &Planning, 16 (7).
  4. Glassman, J., & Choi, Y. J. (2014), The Chaebol and the US Military—Industrial Complex: Cold War Geopolitical Economy and South Korean Industrialization, Environment and Planning A, 46 (5).
  5. Hax, Arnold C,&Majluf, Nicolas S. (1984), Strategic Management: an Integrative Perspective, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
  6. Hichens, R.E., Robinson,S.J.Q., and Wade, D.P, (1978), The directional policy Matrix: tool for strategic planning, Long Range Planning, Vol.H (June).
  7. Hill, C.W.L., & Jones, G.R, (1992), Strategic management, 2nd ed. Boston, MA: Houghton Mifflin.
  8. Hofer, C.W. and Schendel, D, (1978), Strategy Formulation: Analytical Concepts, St. Paul, MN: West Publishing Company.
  9. Hussey, David E, (1978), Portfolio Analysis: Practical Experience With The Directional Policy Matrix, Long Range Planning, Vol.11 (August).
  10. Johnson, Gerry& Scholes, Kevan, (1993), Exploring Corporate strategy: Tex and Cases (third edition), New York: prentice-Hall.
  11. Sarabia, Fj. (1996), Model for market segments evaluation and selection, European Journal of Marketing, 30 (4).
  12. Schnaubelt, Christopher M., Craig A. Bond, Frank Camm, Joshua Klimas, Beth E. Lachman, Laurie L. McDonald, Judith D. Mele, Paul Ng, Meagan Smith,Cole Sutera, Christopher Skeels, (2015), The Army/s Local Economic Effect, RAND Corporation. Available at: www.rand.org/t/rr1119
  13. Siddiqa, A, (2017), Military Inc.: inside Pakistan’s military economy, Penguin Random House India.
  14. Nolan, P., & Xiaoqiang, W, (1998), The Chinese Army's Firm in Business: The Sanjiu Group, The Developing Economies, 36 (1).
  15. Keegan, W.J. (1984), Multinational scanning: a study of the information source utilized by headquarters executives in multinational companies. Administrative Science Quarterly, 40 (2).
  16. Khalili, L. (2018), The infrastructural power of the military: The geoeconomic role of the US Army Corps of Engineers in the Arabian Peninsula, European Journal of International Relations, 24 (4).
  17. Lektzian, D., & Regan, P. M, (2016), Economic sanctions, military interventions, and civil conflict outcomes, Journal of Peace Research, 53 (4).
  18. Shin, G. W, (1990), The military, state involvement in the economy, and economic growth (1960–1975): A cross-national analysis, Sociological Perspectives, 33 (2).
  19. Wind, Yoarm & Mahajan, Vijay, (1981), Designing Product and Business Portfolio, Harvard Business Review, Vol. 59 (January-February).