مقاله پژوهشی: الگوی توسعه نقش‌های نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت راهبردی (نظامی)، استادیار دانشگاه دریایی امام خمینی(ره)

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد سمنان

چکیده


پیش از استقرار نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران در سواحل مکران، این نیرو نقش‌هایی را که ویژه نیروی دریایی آب‌های ساحلی بود را بر عهده داشت؛ اما پس از استقرار در سواحل مکران، محیط جدیدی (در هر دو حوزه داخلی و خارجی) پیش ­روی نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران قرار گرفت. به‌گونه‌ای­ که فرصت‌ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف در محیط جدید تغییر یافته و نقش‌هایی که این نیرو پیش‌تر برعهده داشت، نیازهای محیط جدید را تأمین نمی‌کرد؛ بنابراین پژوهشگران بر آن شدند تا با انجام پژوهشی، الگوی مناسب توسعه نقش‌های نیروی دریایی راهبردی ارتش ج.ا.ایران را تدوین نمایند. در این پژوهش که با بهره‌ گیری از روش موردی و زمینه‌ای انجام شد، گرد‌آوری داده‌ها با استفاده از روش‎های کتابخانه‎ای و میدانی انجام و در ابتدا خروجی ابزارهای مطالعه منابع، مصاحبه و مشاهده، منجر به تعیین الگوی مفهومی اولیه توسعه نقش‌های نیروی دریایی شد. در گام بعدی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های انتخاب‌ شده برای توسعه نقش‌های نیروی دریایی در قالب پرسشنامه میان خبرگان منتخب از جامعه نمونه توزیع و پس از استانداردشدن پرسشنامه، پرسشنامه استاندارد در جامعه نمونه به تعداد 80 نفر توزیع و داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از ابزارهای کمی و کیفی و بهره‌گیری از آمار توصیفی و استنباطی و نرم‌افزار SPSS، KMO و بارتلت مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت و تعداد 4 مؤلفه برای توسعه نقش‌های نیروی دریایی در سواحل مکران و دریاهای مجاور آن با عنوان­ نقش‌های نظامی، انتظامی (پلیسی)،‌ دیپلماتیک (سیاسی) و بشردوستانه و مردم ­یاری انتخاب شد. همچنین برای هر مؤلفه نیز شاخص‌هایی معین‌شده که مجموعه مؤلفه‌ها و شاخص‌ها، الگوی توسعه نقش‌های نیروی دریایی را به ­دست داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development Model of Roles of I.R. of Iran Navy

نویسندگان [English]

 • Hossein Khanzadi 1
 • Mohammad Reza Taleipour 2
1 PhD in Strategic Management (Military), Assistant Professor of Imam Khomeini Naval University (RA)
2 PhD student in Business Administration, Semnan Azad University
چکیده [English]

Prior to the deployment of Nedaja on the Makran coast, it had roles assigned to the coastal navy. But after deploying on the Makran coast, a new environment (in both domestic and foreign arena) was introduced to the I.R. of Iran navy forces. Therefore, opportunities, threats, strengths and weaknesses changed into a new environment, and the roles that NEDAJA played before did not meet the needs of the new environment. Thus, the researchers sought to develop a proper model for the development of the strategic roles of the I.R. of Iran Navy by conducting research. In this research, using a case study method, data collection was done using library and field methods, and initially outputs of resource study, interview and observation outputs led to determination of basic conceptual model of developing roles of Navy Forces. In the next step, the selected dimensions, components and indices for developing Navy roles were distributed among a sample of experts selected from the sample population. After normalizing the questionnaire, the standard questionnaire was distributed to a sample population of 80 individuals. Using qualitative and quantitative analysis tools and descriptive and inferential statistics and SPSS, KMO and Bartlett software, the collected data were analyzed. Four elements for developing roles of navy force on Macron coasts and its adjacent seas were selected under titles of military roles, police roles, diplomatic (political) roles and humanitarian roles. Also, for each component, indicators have been identified that the set of components and indices has provided the model for the development of Navy force roles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Model
 • Development
 • roles of navy force
 • Strategic Navy Force
 1. الف. منابع فارسی

  1. امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در: www.khamenei.ir

  2. بیلیس، جان، الیوت کوهن، کالین گری و جیمز. جی. ویرتز، (1383)، استراتژی در جهان معاصر مقدمه‌ای بر مطالعات استراتژیک، ترجمه کابک خبیری، تهران: ابرار معاصر تهران.

  3. دفتر آمایش و برنامه‌ریزی منطقه‎ای، (1383)، مقایسه دو نیمه شمال‌غربی و جنوب شرقی ایران، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.

  4. دیوید، فرد. آر، (1398)، مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارساییان، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

  5. لطفی، حیدر، هاشم منفرد، فرامرز نصری و بازرگان امیری، (1395)، نقش مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) در ارتقای امنیت ملی ج.ا.ایران، فصلنامه جغرافیا (برنامه­‌ریزی منطقه­‌ای)، سال هفتم، شماره 1.

  6. معینی، صغری، (1370)، فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات مدیریت و سازمان، تهران، دفتر تشکیلات و طبقه‌بندی مشاغل وزارت کشاورزی.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. BR 1806, (2006), British Maritime Doctrine, 3rd Edition.
  2. Mahan, Alfred. T, (2004), The Influence of Sea Power upon History, Dover Publications. Available at: www.gutenberg.org- September 26, -[eBook #13529].