مقاله پژوهشی: شناسایی، ارزیابی و تحلیل مخاطره عدم اجرای راهبردهای منابع انسانی در سازمان‌های نظامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استاد و عضو هیئت ‌علمی دافوس آجا

چکیده


هدف این تحقیق، شناسایی و ارزیابی مخاطره‌های (ریسک‌های) حاصل از عدم اجرای راهبردهای منابع انسانی در یکی از سازمان‌های نظامی و اولویت‌بندی این راهبردها بر اساس روش تجزیه‌وتحلیل شکست می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی – تحلیلی با رویکرد آمیخته و حرکت از کیفی به کمی است. برای گردآوری داده‌ها از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده‌ شده است. به‌این‌ترتیب که ابتدا از راه مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با مدیران ارشد و همچنین با استفاده از ساختار شکست مخاطره، مخاطره‌های مرتبط با هر راهبرد تعیین‌شده‌اند. سپس بر اساس شاخص‌های استخراج‌شده از مصاحبه، پرسشنامه تهیه و تدوین شد و پس از تأیید روایی و پایایی آن، پرسشنامه بین 60 نفر از متخصصان و خبرگان توزیع شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های به­ دست آمده از پرسشنامه در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. سپس این کاربرگ‌ها در یک جلسه گروهی میان مدیران ارشد سازمان توزیع و عدد اولویت هر مخاطره مشخص گردید. درپایان، مخاطره ناشی از عدم اجرای راهبردهای منابع انسانی سازمان با استفاده از عدد اولویت مخاطره اولویت‌بندی شدند. طبق نتایج به­ دست آمده از داده‌های پرسشنامه، در میان 54 مخاطره شناسایی‌شده، 28 مخاطره به‌عنوان مهم‌ترین مخاطره‌ها برای ارزیابی در کاربرگ تجزیه‌وتحلیل شکست و آثار آن مبنای کار قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification, Evaluation, and Analysis of Risk of Non-implementation of Human Resources Strategies in Military Organizations

نویسنده [English]

 • Davoud Aghamohammadi
Professor of Aja University of Command and Staff
چکیده [English]

The aim of this research was to identify and evaluate the risks (hazards) of not implementing human resources strategies in one of the military organizations and to prioritize them based on the failure mode and effect analysis. This research was a descriptive-analytical applied study with a mixed approach and the movement was from qualitative to quantitative end. Library and field methods have been used to collect data. First, by studying the theoretical foundations and interviewing senior executives and also by using risk failure structure, the risks associated with each strategy are determined. Then based on the extracted indices from the interview, a questionnaire was prepared and after proving its validity and reliability, the questionnaire was distributed among 60 specialists and experts. The collected data were analyzed at two levels of descriptive and inferential statistics. These worksheets were then distributed to a group of senior executives during a group meeting and the priority number of each risk was identified. Finally, the risk due to non-implementation of human resources strategies of the organization was prioritized using risk priority number. According to the results of the questionnaire data among 54 identified hazards, 28 risks were identified as the most important risk regarding evaluation in the failure analysis worksheet and its effects were considered as the basis of the work.

کلیدواژه‌ها [English]

 • strategy
 • Human Resources
 • Risk
 • evaluation
 • failure mode and effect analysis
 1. الف. منابع فارسی

  1. ابراهیمی، الهام و آرین قلی­پور، (1395)، گونه‌شناسی ریسک­‌های منابع انسانی براساس نقاط مرجع استراتژیک: کاربرد رویکرد کیفی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 6، شماره 2.

  2. امیدوار، محسن و فرشته نیرومند، (1396)، ارزیابی ریسک با استفاده از روش تجزیه‌وتحلیل شکست و آثار آن مبتنی بر اصول تصمیم­‌گیری چندمعیاره، منطق فازی و تئوری خاکستری (مطالعه موردی جرثقیل‌های سقفی)، فصلنامه بهداشت و ایمنی کار، دوره 7. شماره 1.

  3. بی­ نا، (1366)، قانون ارتش ج.ا.ایران، مصوب 15/7/1366.

  4. پارسایی، سعید، (1392)، عوامل محتوایی مؤثر در بهینه‌سازی سازمان­‌های نظامی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال نهم، شماره 22،

  5. دسلر، گری، (1395)، مبانی مدیریت منابع انسانی، ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.

  6. خاشعی، وحید، حسین حیدری و عطاالله پورعباسی، (1396)، طراحی الگویی جهت شناسایی و ارزیابی ریسک‌های استراتژیک اجرای استراتژی بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، فصلنامه علمی- پژوهشی طب و تزکیه، دوره 26، شماره 1.

  7. شهلائی، ناصر، (1394)، تحلیل ریسک مدیریت منابع انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال سیزدهم، شماره 52.

  8. صالحی کردآبادی، سجاد، علیرضا رسا و سیدمصطفی شاداب گورابزرمیخی، (1394)، اولویت‌بندی ابعاد ریسک منابع انسانی در صنعت بیمه، تهران: مجموعه مقاله بیست‌وچهارمین همایش ملی بیمه و توسعه.

  9. قاضی‌زاده ­فرد، سید ضیاءالدین و محمدسعید اتابکی، (1391)، معرفی الگوی برون‌سپاری در سازمان­‌های دفاعی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دهم، شماره 39.

  10. قراچورلو، نجف، (1384)، ارزیابی و مدیریت ریسک، تهران، نشر علوم وفنون.

  11. کین، جی، دیوید، (1396)، مدیریت ریسک، ترجمه یونس مظلومی و نادیا حسینعلی‌زاده، تهران: پژوهشکده بیمه مرکزی ج.ا.ایران.

  12. محمدی­ مقدم، یوسف، زهرا سلگی و آذین دادفر، (1395)، اولویت­‌بندی ابعاد ریسک منابع انسانی با رویکرد مدل­‌سازی ساختاری تفسیری، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 8، شماره 4، شماره پیاپی 26.

  13. ویلیامز، چسترآرتور و ریچارد هاینز، (1382)، مدیریت ریسک، ترجمه داور ونوس و حجت‌ الله گودرزی، تهران: نگاه دانش.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Cascio,w, (2012), Be a Ringmaster of Risk, HR magazine.
  2. Chen, Ping-shun, (2013), A modified failure mode and effects analysis method for supplier selection problems in the supply chain risk environment: A case study, Computers & Industrial Engineering, Volume 66, Issue 4.
  3. Gidel, Thierry and Zonghero, William, (2006), Management de Projet-Introduction et Fondamentaux, Paris: Lavoisier.
  4. Graham, J.&Weiner, J.(Eds), (1995), Risk versus Risk: Tradeoffs in Protecting Health and The Environment, Cambridge: Harvard University Press.
  5. Hillson, David, (2009), Managing risk in project, England: Gower publishing limited.
  6. Merna,T& Al-Thani, F, (2005), Corporate Risk Management: An Organisational Prespective, England.John Wiley & sons.
  7. Schuler,R.S&Jackson,S.E, (1999), Strategic Human Resource Management:a reader, London: Blackwell.
  8. Segismundo, A.&Augusto Cauchick Miguel, P, (2008), Failure mode and effects analysis (FMEA) in the context of risk management in new product development, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 25, No. 9.
  9. Ulrich, Dave, (2005), The Future of Human Resource Management, Posted at 09:56h in HR Strategy. Available at: <https://www.hrmanagementapp.com/dave-ulrich-on-the-future-of-human-resources>
  10. Wright, Patrick M.&Gary C. McMahan, (1992), Theoretical perspectives for strategic human resource management, Journal of Management, 18 (2).