شناسایی، ارزیابی و تحلیل مخاطره عدم اجرای راهبردهای منابع انسانی در سازمان‌های نظامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد و عضو هیئت ‌علمی دافوس آجا

چکیده

هدف این تحقیق، شناسایی و ارزیابی مخاطره‌های (ریسک‌های) حاصل از عدم اجرای راهبردهای منابع انسانی در یکی از سازمان‌های نظامی و اولویت‌بندی این راهبردها بر اساس روش تجزیه‌وتحلیل شکست می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی – تحلیلی با رویکرد آمیخته و حرکت از کیفی به کمی است. برای گردآوری داده‌ها از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده‌ شده است. به‌این‌ترتیب که ابتدا از راه مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با مدیران ارشد و همچنین با استفاده از ساختار شکست مخاطره، مخاطره‌های مرتبط با هر راهبرد تعیین‌شده‌اند. سپس بر اساس شاخص‌های استخراج‌شده از مصاحبه، پرسشنامه تهیه و تدوین شد و پس از تأیید روایی و پایایی آن، پرسشنامه بین 60 نفر از متخصصان و خبرگان توزیع شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های به­ دست آمده از پرسشنامه در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. سپس این کاربرگ‌ها در یک جلسه گروهی میان مدیران ارشد سازمان توزیع و عدد اولویت هر مخاطره مشخص گردید. درپایان، مخاطره ناشی از عدم اجرای راهبردهای منابع انسانی سازمان با استفاده از عدد اولویت مخاطره اولویت‌بندی شدند. طبق نتایج به­ دست آمده از داده‌های پرسشنامه، در میان 54 مخاطره شناسایی‌شده، 28 مخاطره به‌عنوان مهم‌ترین مخاطره‌ها برای ارزیابی در کاربرگ تجزیه‌وتحلیل شکست و آثار آن مبنای کار قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

1. ابراهیمی، الهام و آرین قلی­پور، (1395)، گونه‌شناسی ریسک­‌های منابع انسانی براساس نقاط مرجع استراتژیک: کاربرد رویکرد کیفی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 6، شماره 2.

2. امیدوار، محسن و فرشته نیرومند، (1396)، ارزیابی ریسک با استفاده از روش تجزیه‌وتحلیل شکست و آثار آن مبتنی بر اصول تصمیم­‌گیری چندمعیاره، منطق فازی و تئوری خاکستری (مطالعه موردی جرثقیل‌های سقفی)، فصلنامه بهداشت و ایمنی کار، دوره 7. شماره 1.

3. بی­ نا، (1366)، قانون ارتش ج.ا.ایران، مصوب 15/7/1366.

4. پارسایی، سعید، (1392)، عوامل محتوایی مؤثر در بهینه‌سازی سازمان­‌های نظامی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال نهم، شماره 22،

5. دسلر، گری، (1395)، مبانی مدیریت منابع انسانی، ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.

6. خاشعی، وحید، حسین حیدری و عطاالله پورعباسی، (1396)، طراحی الگویی جهت شناسایی و ارزیابی ریسک‌های استراتژیک اجرای استراتژی بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، فصلنامه علمی- پژوهشی طب و تزکیه، دوره 26، شماره 1.

7. شهلائی، ناصر، (1394)، تحلیل ریسک مدیریت منابع انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال سیزدهم، شماره 52.

8. صالحی کردآبادی، سجاد، علیرضا رسا و سیدمصطفی شاداب گورابزرمیخی، (1394)، اولویت‌بندی ابعاد ریسک منابع انسانی در صنعت بیمه، تهران: مجموعه مقاله بیست‌وچهارمین همایش ملی بیمه و توسعه.

9. قاضی‌زاده ­فرد، سید ضیاءالدین و محمدسعید اتابکی، (1391)، معرفی الگوی برون‌سپاری در سازمان­‌های دفاعی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دهم، شماره 39.

10. قراچورلو، نجف، (1384)، ارزیابی و مدیریت ریسک، تهران، نشر علوم وفنون.

11. کین، جی، دیوید، (1396)، مدیریت ریسک، ترجمه یونس مظلومی و نادیا حسینعلی‌زاده، تهران: پژوهشکده بیمه مرکزی ج.ا.ایران.

12. محمدی­ مقدم، یوسف، زهرا سلگی و آذین دادفر، (1395)، اولویت­‌بندی ابعاد ریسک منابع انسانی با رویکرد مدل­‌سازی ساختاری تفسیری، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 8، شماره 4، شماره پیاپی 26.

13. ویلیامز، چسترآرتور و ریچارد هاینز، (1382)، مدیریت ریسک، ترجمه داور ونوس و حجت‌ الله گودرزی، تهران: نگاه دانش.

 

ب. منابع انگلیسی

  1. Cascio,w, (2012), Be a Ringmaster of Risk, HR magazine.
  2. Chen, Ping-shun, (2013), A modified failure mode and effects analysis method for supplier selection problems in the supply chain risk environment: A case study, Computers & Industrial Engineering, Volume 66, Issue 4.
  3. Gidel, Thierry and Zonghero, William, (2006), Management de Projet-Introduction et Fondamentaux, Paris: Lavoisier.
  4. Graham, J.&Weiner, J.(Eds), (1995), Risk versus Risk: Tradeoffs in Protecting Health and The Environment, Cambridge: Harvard University Press.
  5. Hillson, David, (2009), Managing risk in project, England: Gower publishing limited.
  6. Merna,T& Al-Thani, F, (2005), Corporate Risk Management: An Organisational Prespective, England.John Wiley & sons.
  7. Schuler,R.S&Jackson,S.E, (1999), Strategic Human Resource Management:a reader, London: Blackwell.
  8. Segismundo, A.&Augusto Cauchick Miguel, P, (2008), Failure mode and effects analysis (FMEA) in the context of risk management in new product development, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 25, No. 9.
  9. Ulrich, Dave, (2005), The Future of Human Resource Management, Posted at 09:56h in HR Strategy. Available at: <https://www.hrmanagementapp.com/dave-ulrich-on-the-future-of-human-resources>
  10. Wright, Patrick M.&Gary C. McMahan, (1992), Theoretical perspectives for strategic human resource management, Journal of Management, 18 (2).