مقاله پژوهشی: معرفی الگویی برای مدیریت عملکرد کارکنان در مراکز تحقیقاتی نظامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علم و صنعت

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

3 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

چکیده

DOR:20.1001.1.17351723.1398.17.66.4.7
مدیریت عملکرد کارکنان برای سازمان، دستاوردهای آشکار و پنهان بسیاری دارد، زیرا اجرای صحیح آن موجب بهبود عملکرد کارکنان و در‌نتیجه ارتقای بهره‌وری سازمان می‌گردد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و توسعه‌ای؛ از نظر روش، توصیفی؛ از نظر ماهیت داده‌ها، کیفی و از نظر زمان گردآوری داده‌ها، مقطعی است. روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه‌ای و هدف این تحقیق ارائه الگوی مدیریت عملکرد کارکنان در مراکز تحقیقاتی نظامی با استفاده از پیشینه تحقیق و مطالعه موردی می‌باشد. در این مقاله پس‌از بیان مسئله، هدف‌ها و سؤال‌های تحقیق، ضرورت واکاوی مدیریت عملکرد تشریح گردیده و مبانی نظری و مفاهیم مدیریت عملکرد تعریف شده‌ است. سپس مزیت‌های اجرای مدیریت عملکرد و شاخص‌های مدیریت عملکرد شناسایی و انتخاب شده است. در ادامه پس ‌از پاسخ به سؤال‌های پژوهش، الگوی پژوهش تشکیل شده و ارتباط میان مولفه‌های اصلی الگو تبیین شده ‌است. در این پژوهش به‌منظور سنجش روایی الگو از تجربه‌ها و نظرهای خبرگان سازمانی و دانشگاهی استفاده شده و در یک دوره دوماهه در پرسشنامه‌ای، کلیه ابعاد روایی از‌جمله روایی محتوایی و شاخص‌های مرتبط با پایایی الگوی پیشنهادی در یک مرکز تحقیقاتی نظامی محاسبه گردیده است. آلفای کرونباخ 0/90 به‌دست آمده که نشان‌دهنده پایایی بالای پرسشنامه و نتایج آزمون t نشان‌دهنده تثبیت الگو و شاخص‌های معرفی‌شده در آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing a Model for Managing Personnel Performance in Military Research Centers

نویسندگان [English]

 • seyyed mohsen mirbagheri 1
 • Ataollah Rafiyi Artani 2
 • Reza Dashti 3
1 Ph.D. student in Technology Management, University of Science and Technology
2 Associate Professor and Faculty Member of Science and Technology University
3 Assistant Professor, Faculty of University of Science and Technology
چکیده [English]

Managing staff performance for an organization has many obvious and hidden advantages, because its proper implementation improves their performance and thereby enhances the organization productivity. This research is an applied and developmental, descriptive, qualitative and cross-sectional study regarding its purpose, method, nature of data, and time of data collection, respectively. The method of data collection was a library one, and the aim of this study is to present a model of staff performance management in military research centers using literature review and case study. In this paper, after explaining the research problem, the aims and questions of the research, the necessity of analyzing performance management are described and the theoretical foundations and concepts of performance management are defined. Then the advantages of implementing performance management and performance management indicators are identified and selected. After answering the research questions, the research model is formed and the relationship between its main components is explained. In this research, in order to assess the validity of the model, the experiences and opinions of organizational and academic experts were used and in a two-month period, a questionnaire was used to assess all validity dimensions including content validity and indicators related to the proposed model's reliability in a military research center. Cronbach's alpha was 0.90, which indicates a higher reliability of this instrument, and the results of the t-test indicate the consistency of the model and the indicators introduced in it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Staff performance evaluation
 • performance management
 • human resource management
 • military research centers
 1. الف. منابع فارسی

  1. آسفی، حسین، (1388)، ارائه یک الگوی تلفیقی مدیریت خطر و الگو تعالی سازمان (EFQM) در راستای افزایش عملکرد سازمانی، مجلة صنعت هوشمند، شماره 96.

  2. ابوالعلایی، بهزاد، (1389)، مدیریت عملکرد، راهنمای مدیران برای ارزیابی و بهبود عملکرد کارکنان، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

  3. احمدی دانیالی، آرزو، (1382)، مطالعه تطبیقی مدیریت عملکرد در بیمارستان‌های منتخب تهران و ارائه الگو برای ایران سال 1381، فصلنامه بیمارستان، سال چهارم، شماره 5.

  4. بساوند، فرخنده و محمدحسین یاراحمدزهی، (1392)، بررسی موانع ارزیابی مدیریت عملکرد کارکنان سازمان‌ها و شهرداری‌ها، تهران: ‌اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت.

  5. بیاضی طهرابند، علی، حسن عقیلی و فقیهه معین نجف‌آبادی، (1388)، الگوی جامع مدیریت عملکرد سازمان‌ها، ماهنامه تدبیر، شماره 211.

  6. توکلی، غلامرضا، مهدی باقرزاده نیری و مهدی شعبانی سیچانی، (1390)، طراحی و پیاده‌سازی یک مدل ارزیابی عملکرد مراکز تحقیق و توسعه، تلفیق رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن، مجله پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 15، شماره 1.

  7. حاجیان، امیر، علی‌محمد احمدوند و مسعود موحدی، (1392)، مدل ارزیابی عملکرد سازمان‌های تحقیقات غیرصنعتی، دوفصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال پنجم، شماره 2.

  8. رفیع‌زاده، علاءالدین، (1388)، الگوی مناسب مدیریت عملکرد در بخش دولتی، ماهنامه تدبیر، شماره 205.

  9. رعنایی کردشولی، حبیب‌اله و آسیه سقاپور، (1390)، طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر الگوهای های مدیریت عملکرد سازمانی، مجله چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 6.

  10. سعیدی مهرآباد، محمد و رحیم احسانی، (1383)، طراحی یک مدل ارزیابی عملکرد یکپارچه برای مراکز تحقیقاتی، تهران، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.

  11. شیخ‌زاده، رجبعلی، (1388)، الگوی مفهومی مدیریت عملکرد در سازمان‌های مأموریت‌محور، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 1، شماره 2.

  12. صابونی، عبدالرضا، (1384)، ارائه الگوی مدیریت عملکرد جامع بر مبنای نظام تعالی سازمانی، تهران، دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

  13. فرهادی، سیدمحمد، محمدمهدی رشیدی و غلامرضا اصیلی، (1383)، الگوی مدیریت عملکرد در سازمان‌های تحقیق و توسعه ایران و چالش‌های نوین فراروی آن، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال 10، شماره 4، پیاپی 34.

  14. غلام‌زاده، داریوش، سمانه درویش و حسن علیزاده خانقاه، (1387)، فرایند مدیریت عملکرد کارکنان شرکت مدیریت پروژه‌هاى نیروگاهى ایران- مپنا، تهران: چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی.

  15. قاضی‌زاده فرد، سیدضیاالدین و محمدسعید اتابکی، (1391)، معرفی الگوی برون‌سپاری در سازمان‌های نظامی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دهم، شماره 39.

  16. قربانزاده، منصور، (1392)، مدیریت عملکرد کارکنان، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، شماره 160.

  17. کاظمی کفرانی، ابراهیم و حسن پدران، (1391)، ارائه الگوی عملیاتی طراحی و پیاده‌سازی فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)، تهران، هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی.

  18. کاندولا، سرینی واس آر.، (1389)، بررسی ضرورت مدیریت عملکرد و مبانی نظری آن، ترجمه غلام جاپلقیان، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره 29.

  19. مجیا، لویس. آر، گومز (1391)، ارزشیابی و مدیریت عملکرد، ترجمه غلامعلی سرمد، فصلنامه همیار، سال چهاردهم، شماره 53.

  20. ملایی، مهدی، حسن جهانشاهی و سیدعلی حسینی، (1390)، ارزیابی کارایی مراکز تحقیق و توسعه (R&D) با رویکرد تحلیل پنجره‌ای داده‌ها، تهران، سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده‌ها.

  21. ملک‌حسینی، حسین، (1392)، بررسی رابطه بین مدیریت عملکرد و افزایش سطح بهره‌وری کارکنان مطالعه موردی: بانک صادرات ایران سرپرستی شمال تهران، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت،.

  22. یاوری، وحید و شمس‌السادات زاهدی، (1392)، طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی، دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، دوره 7، شماره 1.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Audenaert, Mieke, Adelien Decramer, Bert George, Bram Verschuere& Thomas Van Waeyenberg, (2019), When employee performance management affects individual innovation in public organizations: the role of consistency and LMX, The International Journal of Human Resource Management, Volume 30, Issue 5.
  2. Berman, E. M.& Kearney, R. C, (1999), Public sector performance: management, motivation, and measurement, ASPA classics; Boulder, Colo: Westview Press.
  3. Broadbent, Jane&Richard Laughlin, (2009), Performance management systems: A conceptual model, Management Accounting Research, Vol. 20, No. 4.
  4. Boyne, George A., Kenneth, J., Meier, L. J., O’Toole, Jr. & Walker, R. M. (2006), Public service performance: perspectives on measurement and management, New York: Cambridge University Press.
  5. Bouckaert, G. & Halligan, J. (2006), performance and performance management, in B. Guy Peters and jon Pierre (eds.), Handbook of public policy (pp. 443-460), Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications.
  6. Caporuscio, Mauro, Antinisca Di Marco and Paola Inverardi, (2007), Model-based system reconfiguration for dynamic performance management, The Journal of Systems and Software, Vol 80,  Issue 4.
  7. Deanne, N., D. Hartog, P. Boselie and J. Paauwe, (2004), Performance Management: A model and research agenda, Erasmus Research Institute of Management (ERIM).
  8. Decramer, A. Carine S. Vanderstraeten, A and Christiaens, J. (2012), The Impact of Institutional Pressures on Employee Performance Management Systems in Higher Education in the Low Countries, British Journal of Management, Vol. 23, S88–S103.
  9. Dransfield, R. (2000), Human Resource Management, Heinemann Educational Publisher.
  10. Fryer, K, Antony, J. and Ogden, S. (2009), Performance management inthe public sector, International Journal of Public Sector Management, Vol. 22, No. 6.
  11. Gliddon, David G. (2004), Effective Performance Management Systems, Performance Improvement, Vol. 43, No. 9.
  12. Gruman, Jamie A&Alan M. Saks, (2011), Performance management and employee engagement, Human Resource Management Review,  Vol. 21, No. 2.
  13. Hanisch, B., Hanisch, J, (2010) Athlete performance management: A model of strategic significance, Journal of Science and Medicine in Sport, Vol. 13, Supplement 1, e43.
  14. Hatami Manesh M. and S. M. Zanjirchi, (2013), Weighting indicators of employee performance evaluation using Taguchi experimental design approach, European Online Journal of Natural and Social Sciences, ISSN 1805-3602, vol. 2, No. 3.
  15. Krausert, A., (2008), Performance Management for Different Employee Groups, Dissertation, University of Mannheim, Library of Congress Control Number: 2009929166.
  16. Macke, Janaina&Denise Genari, (2019), Systematic literature review on sustainable human resource management, Journal of Cleaner Production, Vol. 208, 20 January.
  17. McAfee, R. B. and P. J. Champagne, (1993), Performance Management A Strategy For Improving Employee Performance And Productivity, Journal of Managerial Psychology, Vol, 8 No. 5.
  18. Michel, J. L. (1995), Performance measurement and performance management, Production Economics, Vol. 41,  issue 1-3.
  19. Modell, S. (2005), Performance management in the public sector: Pastexperiences, current practices and future challenges, Australian AccountingReview, Vol. 15, No. 37.
  20. Mone, Edward, Christina Eisinger, Kathryn Guggenheim, Bennett Price, Carolyn Stine, (2011), Performance Management at the Wheel: Driving Employee Engagement in Organizations, J Bus Psychol, Vol. 26, Issue 2.
  21. Moynihan, D .P. (2008), Th edynamics of Performance Management:Constructing information and Reform, Washington, D.C: Georgetown University Press.
  22. Otley, D., (1999), Performance management: a framework for management control systems research, Journal of Management Accounting Research, Volume 10, Issue 4.
  23. Pollitt, Christopher, (1999), Performance or compliance?: performance audit and public management in five countries, New York: Oxford University Press.
  24. Pulakos, Elaine D., (2004), Performance Management, SHRM Foundation Publications, Printed in the United States of America.
  25. Raymond, S. (2002), Human Resource Management, National library of Australia.Singapore.
  26. Siddiqi, Arshad and Faryal Malik, (2009), The impact of Performance Management System on the performance of the employees &theorganization, International Conference on Information and Communication Technologies.
  27. Siegel, j. & summermatter, L. (2008), Defining Performance inPublic Management: A Survey of Academic Journals, European Group ofPublic Administration Conference.
  28. Stanton, P& T. P. Hana, (2014), Managing employee performance in an emerging economy: perceptions of Vietnamese managers, Asia Pacific Business Review, Vol. 20, No. 2.
  29. Tabatabai, Seyed Akbar Nilipour and Seyed Mohsen Mirbagheri, (2014), Designing a Model for Operational Resistance Strategy, New Approach to Achieve National Self-Sufficiency (Case Study: South Pars Gas Company), Economics and Management Journal, Vol. 2, Issue 2.
  30. Talbot, C. (2007), "Performance management", in Ewan Ferlie, Laurence E. Lynn, and Christopher Pollitt (eds.), The Oxford handbook of public management, Oxford University Press.
  31. Thielen, TineVan, Robin Bauwens, Mieke Audenaert, ThomasVan Waeyenberg and Adelien Decramer, (2018), How to foster the well-being of police officers: The role of the employee performance management system, Evaluation and Program Planning Journal, Vol. 70, Pp. 90-98.