مقاله پژوهشی: طراحی و تولید تسلیحات و تجهیزات نظامی بدون کارخانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دکترای مدیریت دولتی

3 دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی

4 کارشناس ارشد مدیریت MBA و دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران

چکیده

از موارد کاهش‌دهنده هزینه­‌های بخش دفاعی که به رشد اقتصادی می‌انجامد، طراحی و تولید تسلیحات و تجهیزات نظامی بدون کارخانه است که در ادبیات جدید، برون­‌سپاری در بخش صنعت نامیده می‌شود. در این تحقیق، تلاش شده با استفاده از روش‌های‌ کمی و کیفی و به­‌ویژه ابزارهای مصاحبه عمیق و پرسشنامه باز، شیوه‌های کارآیی برون‌سپاری در بخش صنعت دفاعی کشور از نظر اولویت، دسته‌­بندی و تدوین گردد. در این پژوهش، دو گروه به­‌عنوان جامعه هدف در نظر گرفته شدند: گروه اول، 15 نفر از خبرگانی می­‌باشند که در زمان وقوع جنگ تحمیلی اقدام به تولید بدون کارخانه محصول‌های نظامی کردند. گروه دوم، 50 نفر از دست‌اندرکاران صنایع دفاعی پس از جنگ تحمیلی تا زمان حاضر هستند که در این زمینه فعالیت­‌های شاخصی انجام داده‌‌اند. در ادامه شش مؤلفه اصلی در برون‌سپاری موفق با اجرای روش دلفی شناسایی گردید و رتبه هر مؤلفه و نوع رابطه همبستگی در مؤلفه‌ها تحلیل شد و در انتها نیز الگوی مفهومی برون‌سپاری موفق در صنایع دفاعی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Manufacturing Military Weapons and Equipments without Factory

نویسندگان [English]

 • Manouchehr Manteghi 1
 • Amir Nikzad 2
 • Seyyed Kamal Tabaeian 3
 • Ali Manteghi 4
1 Associate Professor Malek Ashtar University of Technology
2 Doctor of Public Administration
3 PhD in Technology Management, Allameh Tabatabai University
4 Master of Management MBA and PhD Student of Technology Management, University of Tehran
چکیده [English]

One of the factors which decreases costs in defensive sector and results in economic growth is designing and manufacturing military weapons and equipment without factory that in modern literature is called outsourcing in industry section. In this research, it has been tried to classify and plan the methods of outsourcing efficiency in the country's defensive industry sector on the basis of their priorities by using quantitative and qualitative methods and especially using tools of in-depth interview and open questionnaires. In this study, two groups were considered as the target population: The first group involves15experts who began to produce military weapons without factory during the Holy war. The second group consists of 50 professionals of defense industries after the Holy war until the now who have done significant activities in this area. In the following, six key components in a successful outsourcing were identified by implementation of the Delphi method and the rank of each component and the type of solidarity between components were analyzed, and at the end the conceptual model of successful outsourcing in defense industry has been provided.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Outsourcing
 • Production without Factory
 • passive defense
 • Defensive Product
 • holy defense
 1. الف. منابع فارسی

  1. حبیب‌پور، کریم، صفری، رضا (1388)، راهنمای جامع اس پی اس اس در تحقیقات پیمایشی، تهران، نشر لویه.

  2. خداشناس، سیدامید (1389)، مدیریت زنجیره تأمین در سازمان صنایع هوایی، تهران، سازمان صنایع هوایی.

  3. صدرآبادی، محمدحسین، کاشمری، علی (1387)، تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی و اثر غیرمستقیم آن بر مصرف خصوصی ایران، پژوهش‌­های اقتصادی، سال هشتم، شماره 2.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Bughin, Chui, M. & Johonson, B (2008), The Next Step in Open Innovation, USA, McKinsey & Company.
  2. Chesbrough, H (2003), Open Innovation: Researching a New Paradigm, USA, Harvard Business School.
  3. Chesbrough, H, Vanhaverbeke, W, and West, J, (2006), Open Innovation: Researching a New Paradigm, London, Oxford University Press.
  4. Chopra, S, and Meindl, P, (2007), Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, 3rd Ed, New Jersey, Pearson.
  5. DCAF (2010), Building Integrity and Redusing Corruption in Defense: A Compendium of Best Practices, USA, Published by Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF).
  6.  Mc Donald, P (2010), Economics of Military Outsourcing, Submitted Thesis for the degree of Doctor of Philosophy, The University of York, Department of Economics.
  7. Slack, N, Chambers, S and Johnston, R, (2007), Operation Management, 5th Ed, Essex,Pearson Education Limited.