طراحی و تولید تسلیحات و تجهیزات نظامی بدون کارخانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دکترای مدیریت دولتی

3 دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی

4 کارشناس ارشد مدیریت MBA و دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران

چکیده

از موارد کاهش‌دهنده هزینه­‌های بخش دفاعی که به رشد اقتصادی می‌انجامد، طراحی و تولید تسلیحات و تجهیزات نظامی بدون کارخانه است که در ادبیات جدید، برون­‌سپاری در بخش صنعت نامیده می‌شود. در این تحقیق، تلاش شده با استفاده از روش‌های‌ کمی و کیفی و به­‌ویژه ابزارهای مصاحبه عمیق و پرسشنامه باز، شیوه‌های کارآیی برون‌سپاری در بخش صنعت دفاعی کشور از نظر اولویت، دسته‌­بندی و تدوین گردد. در این پژوهش، دو گروه به­‌عنوان جامعه هدف در نظر گرفته شدند: گروه اول، 15 نفر از خبرگانی می­‌باشند که در زمان وقوع جنگ تحمیلی اقدام به تولید بدون کارخانه محصول‌های نظامی کردند. گروه دوم، 50 نفر از دست‌اندرکاران صنایع دفاعی پس از جنگ تحمیلی تا زمان حاضر هستند که در این زمینه فعالیت­‌های شاخصی انجام داده‌‌اند. در ادامه شش مؤلفه اصلی در برون‌سپاری موفق با اجرای روش دلفی شناسایی گردید و رتبه هر مؤلفه و نوع رابطه همبستگی در مؤلفه‌ها تحلیل شد و در انتها نیز الگوی مفهومی برون‌سپاری موفق در صنایع دفاعی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

1. حبیب‌پور، کریم، صفری، رضا (1388)، راهنمای جامع اس پی اس اس در تحقیقات پیمایشی، تهران، نشر لویه.

2. خداشناس، سیدامید (1389)، مدیریت زنجیره تأمین در سازمان صنایع هوایی، تهران، سازمان صنایع هوایی.

3. صدرآبادی، محمدحسین، کاشمری، علی (1387)، تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی و اثر غیرمستقیم آن بر مصرف خصوصی ایران، پژوهش‌­های اقتصادی، سال هشتم، شماره 2.

 

ب. منابع انگلیسی

  1. Bughin, Chui, M. & Johonson, B (2008), The Next Step in Open Innovation, USA, McKinsey & Company.
  2. Chesbrough, H (2003), Open Innovation: Researching a New Paradigm, USA, Harvard Business School.
  3. Chesbrough, H, Vanhaverbeke, W, and West, J, (2006), Open Innovation: Researching a New Paradigm, London, Oxford University Press.
  4. Chopra, S, and Meindl, P, (2007), Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, 3rd Ed, New Jersey, Pearson.
  5. DCAF (2010), Building Integrity and Redusing Corruption in Defense: A Compendium of Best Practices, USA, Published by Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF).
  6.  Mc Donald, P (2010), Economics of Military Outsourcing, Submitted Thesis for the degree of Doctor of Philosophy, The University of York, Department of Economics.
  7. Slack, N, Chambers, S and Johnston, R, (2007), Operation Management, 5th Ed, Essex,Pearson Education Limited.