دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45، فروردین 1393، صفحه 1-194 
مقاله پژوهشی: طراحی و تولید تسلیحات و تجهیزات نظامی بدون کارخانه

صفحه 89-118

منوچهر منطقی؛ امیر نیکزاد؛ سیدکمال طبائیان؛ علی منطقی


مقاله پژوهشی: بررسی آسیب‌پذیری‌ها و نقاط ضعف راهبردی بازیگران نظام سلطه

صفحه 119-162

ابراهیم متقی؛ زهره پوستین‌چی؛ حسین دهقان؛ یعقوب زهدی؛ محمد اکرمی‌نیا