مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی-بومی ارزشیابی عملکرد کارکنان و مدیران نیروهای مسلح ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

هدف این مقاله، پاسخگویی به این پرسش اصلی است که الگوی راهبردی-بومی ارزشیابی عملکرد کارکنان و مدیران نیروهای مسلح کدام است؟ این تحقیق از نوع تحقیق‌های کاربردی-توسعه‌ای است. جامعه آماری تحقیق را فرماندهان، مدیران و خبرگان نیروهای مسلح و سازمان‌های دفاعی به تفکیک، ارتش ج.ا.ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی کشور تشکیل می‌دهند. نمونه آماری تحقیق 64 نفر از اعضای جامعه یادشده می‌باشند که با توجه به ویژگی‌ موضوع پژوهش به روش غیراحتمالی هدفمند انتخاب ‌شدند. داده‌های تحقیق با استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه گردآوری و با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوا و روش‌های کمی آماری و بهره‌گیری از آزمون‌های t استیودنت، تحلیل واریانس، دانکن، تحلیل عاملی و رتبه‌بندی فریدمن و به‌وسیله نرم‌افزارهای SPSSLisrel تحلیل شد. نتایج تحقیق براساس مؤلفه‌های الگوی راهبردی-بومی ارزشیابی عملکرد کارکنان و مدیران نیروهای مسلح، اعتباریابی شد و متشکل از چهارلایه یکپارچه‌ساز نظام‌های ارزشیابی عملکرد کارکنان ن.م، ارائه و موردتأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic-Indigenous Model for Evaluating Performance of Employees and Managers of I.R. IRAN'S Military Forces

نویسندگان [English]

 • Ahmad Reza Sanjari 1
 • Mohamad Reza Gharayi Ashtiani 2
1 Assistant Professor and Faculty Member of Shahid Sattari Air University
2 Assistant Professor of Supreme National Defense University
چکیده [English]

The purpose of this paper is to answer the question: What is the strategic –indigenous model to evaluate the performance of employees and managers of the armed forces? This research is one of the applied-developmental researches. The population of this research is composed of the leaders, managers and experts in the armed forces and defense organizations as Iran's Islamic Revolution, Iranian Revolutionary Guards, the Ministry of Defense and Armed Forces and the Police. The sample is composed of 64 members of the mentioned population that were selected by non-probable purposeful method with regard to the feature of this research’s subject to a convenient target. Research data were collected by means of interview and questionnaire and using qualitative method of content analysis and quantitative methods of statistical using Student t-tests, analysis of variance, Duncan, factor analysis and Friedman ranking and were analyzed through SPSS & Lisrel software. The results of this research were validated on the basis of components of the strategic-indigenous pattern of evaluating the performance of employees and executives of the armed forces, and four integrative layers for the systems of evaluation of N.M. employee’s performance were submitted and were approved.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic-indigenous Pattern
 • Evaluating Performance
 • Employees of the Armed Forces
 • Defense Power
 1. الف. منابع فارسی

  1. قرآن کریم.

  2. نهج‌البلاغه.

  3. الوانی، سیدمهدی (1379)، مدیریت عمومی، تهران، نشر نی.

  4. بامبرگر، پیتر و مشمولم، ایلن (1384)، استراتژی منابع انسانی؛ تدوین اجرا و آثار، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

  5. حاجی‌شریف، محمود (1371)، ارزیابی در مدیریت نیروی انسانی، مجتمع سیمان آبیک، نشر آموزش.

  6. دهخدا، علی (1328)، لغت‌نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

  7. زابلی، روح الله (1383)، ارزیابی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان در بیمارستان‌های عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران.

  8. سکاران، اوما (1380)، روش‌های تحقیق در مدیریت بازرگانی، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، نشر مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

  9. سنجری، احمدرضا (1388)، روش‌های تحقیق در مدیریت، تهران، انتشارات عابد و مهرگان قلم.

  10. سنجری، احمدرضا (1390- 1386)، پروژه طراحی و استقرار آزمایشی نظام ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان ودجا، تحقیقاتی، تهران، معاونت منابع انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

  11. صالحی، هوشنگ (1373)، بررسی و تجزیه‌و‌تحلیل سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان دولت (مورد دانشگاه اصفهان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، اصفهان، دانشگاه اصفهان.

  12. فتح‌آبادی، اسدالله (1372)، نقش ارزیابی عملکرد کارکنان در بهسازی نیروی انسانی شرکت نفت ایران مدیریت اکتشاف و تولید، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  13. فلاح‌زاده، عبدالرسول (1386)، بررسی دیدگاه کارکنان از وضعیت ارزشیابی عملکرد نیروی انسانی در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.

  14. معصومی‌فرد، جمال (1381)، بررسی روش‌های ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان غربی‌، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو.

  15. مهرعلیزاده، یدا... (1386)، ارزیابی اثربخشی نظام ارزشیابی عملکرد (روش مدیریت عملکرد) در دانشگاه شهید چمران، فصلنامه تحول اداری، شماره 50.

  16. ناصرزاده، هوشنگ (1374)، مجموعه قوانین نیروهای مسلح، تهران، انتشارات رسا.

  17. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (1388)، آینده‌پژوهی، تهران،مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Clutterbuck, D (2007), Coaching the Team at Work, London, Nicholas Brealey Publishing.
  2. Doty, D and Glick, W.H & Huber, G.P (1996), Fit, Equifinality, and Organizational Effectiveness: A Test of Two Configurational Theories, Academy of Management Journal, 36 (6).
  3. Lucas, R. W (1994), Performance Coaching: Now and for the Future, HR Focus, 71 (1).
  4. Murphy, K. R (2008), Explaining the Weak Relationship between Job Performance and Ratings of the Job Performance, Industrial and Organizational Psychology, 1 (2).
  5. Neal, J R. James, E (2001), The Guide to Performance Appraisals, U.S.A, Library of Congress.
  6. Stewart, G. L. & Brown, K. G (2009), Human Resource Management: Linking Strategy to Practice, New York, John Wiley & Sons, Inc.                  
  7. Valerie, F (1996), Older Workers Fend for Themselves, Personnel Journal, 75 (5)