الگوی راهبردی-بومی ارزشیابی عملکرد کارکنان و مدیران نیروهای مسلح ج.ا.ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

هدف این مقاله، پاسخگویی به این پرسش اصلی است که الگوی راهبردی-بومی ارزشیابی عملکرد کارکنان و مدیران نیروهای مسلح کدام است؟ این تحقیق از نوع تحقیق‌های کاربردی-توسعه‌ای است. جامعه آماری تحقیق را فرماندهان، مدیران و خبرگان نیروهای مسلح و سازمان‌های دفاعی به تفکیک، ارتش ج.ا.ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی کشور تشکیل می‌دهند. نمونه آماری تحقیق 64 نفر از اعضای جامعه یادشده می‌باشند که با توجه به ویژگی‌ موضوع پژوهش به روش غیراحتمالی هدفمند انتخاب ‌شدند. داده‌های تحقیق با استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه گردآوری و با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوا و روش‌های کمی آماری و بهره‌گیری از آزمون‌های t استیودنت، تحلیل واریانس، دانکن، تحلیل عاملی و رتبه‌بندی فریدمن و به‌وسیله نرم‌افزارهای SPSSLisrel تحلیل شد. نتایج تحقیق براساس مؤلفه‌های الگوی راهبردی-بومی ارزشیابی عملکرد کارکنان و مدیران نیروهای مسلح، اعتباریابی شد و متشکل از چهارلایه یکپارچه‌ساز نظام‌های ارزشیابی عملکرد کارکنان ن.م، ارائه و موردتأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

1. قرآن کریم.

2. نهج‌البلاغه.

3. الوانی، سیدمهدی (1379)، مدیریت عمومی، تهران، نشر نی.

4. بامبرگر، پیتر و مشمولم، ایلن (1384)، استراتژی منابع انسانی؛ تدوین اجرا و آثار، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

5. حاجی‌شریف، محمود (1371)، ارزیابی در مدیریت نیروی انسانی، مجتمع سیمان آبیک، نشر آموزش.

6. دهخدا، علی (1328)، لغت‌نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

7. زابلی، روح الله (1383)، ارزیابی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان در بیمارستان‌های عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران.

8. سکاران، اوما (1380)، روش‌های تحقیق در مدیریت بازرگانی، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، نشر مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

9. سنجری، احمدرضا (1388)، روش‌های تحقیق در مدیریت، تهران، انتشارات عابد و مهرگان قلم.

10. سنجری، احمدرضا (1390- 1386)، پروژه طراحی و استقرار آزمایشی نظام ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان ودجا، تحقیقاتی، تهران، معاونت منابع انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

11. صالحی، هوشنگ (1373)، بررسی و تجزیه‌و‌تحلیل سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان دولت (مورد دانشگاه اصفهان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، اصفهان، دانشگاه اصفهان.

12. فتح‌آبادی، اسدالله (1372)، نقش ارزیابی عملکرد کارکنان در بهسازی نیروی انسانی شرکت نفت ایران مدیریت اکتشاف و تولید، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

13. فلاح‌زاده، عبدالرسول (1386)، بررسی دیدگاه کارکنان از وضعیت ارزشیابی عملکرد نیروی انسانی در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.

14. معصومی‌فرد، جمال (1381)، بررسی روش‌های ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان غربی‌، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو.

15. مهرعلیزاده، یدا... (1386)، ارزیابی اثربخشی نظام ارزشیابی عملکرد (روش مدیریت عملکرد) در دانشگاه شهید چمران، فصلنامه تحول اداری، شماره 50.

16. ناصرزاده، هوشنگ (1374)، مجموعه قوانین نیروهای مسلح، تهران، انتشارات رسا.

17. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (1388)، آینده‌پژوهی، تهران،مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی.

 

ب. منابع انگلیسی

  1. Clutterbuck, D (2007), Coaching the Team at Work, London, Nicholas Brealey Publishing.
  2. Doty, D and Glick, W.H & Huber, G.P (1996), Fit, Equifinality, and Organizational Effectiveness: A Test of Two Configurational Theories, Academy of Management Journal, 36 (6).
  3. Lucas, R. W (1994), Performance Coaching: Now and for the Future, HR Focus, 71 (1).
  4. Murphy, K. R (2008), Explaining the Weak Relationship between Job Performance and Ratings of the Job Performance, Industrial and Organizational Psychology, 1 (2).
  5. Neal, J R. James, E (2001), The Guide to Performance Appraisals, U.S.A, Library of Congress.
  6. Stewart, G. L. & Brown, K. G (2009), Human Resource Management: Linking Strategy to Practice, New York, John Wiley & Sons, Inc.                  
  7. Valerie, F (1996), Older Workers Fend for Themselves, Personnel Journal, 75 (5)