مقاله پژوهشی: پیامدهای رهبری تحول‌آفرین از منظر حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در سازمان‌های تحقیقاتی نیروهای مسلح

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 دانشجوی دکترای گرایش سیاست دفاعی

چکیده

با توجه به پیچیدگی‌های عصر حاضر، رهبری تحول‌آفرین در سازمان‌های دانش‌محور بیش از سایر نظریه‌های مرسوم در ادبیات سازمان و مدیریت، مقبولیت و شهرت یافته است. این مقاله در پی آن است با استفاده از روش نظریه داده‌بنیاد به تجزیه‌و‌تحلیل گفتمان مقام معظم رهبری پرداخته و پیامدهای رهبری تحول‌آفرین را در سازمان‌های تحقیقاتی نیروهای مسلح ارائه نماید. در این تحقیق، منویات حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) به صورت تمام‌خوانی موردمطالعه قرار گرفت. در ادامه، با روش نمونه‌گیری باز تعداد 348 متن انتخاب و از طریق کُدگذاری باز، به شیوه تحلیل جزء به جزء، تعداد 735 کُد، 42 مفهوم و 6 مقوله شناسایی گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد رهبری تحول‌آفرین در سازمان موردمطالعه می‌تواند آثار و پیامدهای خوشایندی منطبق با ارزش‌های اسلامی و انقلابی در حوزه‌های؛ فردی، سازمانی و فراسازمانی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consequences of Developmental Leadership from Hazrat Imam Khamenei’s (His Excellency) View in Research Institutes of Armed Forces

نویسندگان [English]

 • Mohamad Ebrahim Sanjaghi 1
 • Ali Farahi 2
 • Majid Zeinoddini 3
1 Associate Professor Malek Ashtar University of Technology
2 Associate Professor Imam Hussein University of Technology
3 PhD student in defense policy
چکیده [English]

Regarding the complexities of the present era, developmental leadership in knowledge-based institutes has gained appreciation and fame more than other common theories in the literature of organization and management. This paper tries to analyze Imam Khamenei’s (His Excellency) discourse using the data-based theory and to delineate the results of developmental leadership in research institutes of the armed forces. In this research, Imam Khamenei’s (His Excellency) speeches were studied through whole reading. In the following, using an open sampling method, 348 texts were selected and through open coding with detailed analysis, 735 codes, 42 concepts and 6 categories were identified. The results show that developmental leadership in the studied organization can have optimal results and effects according to Islamic and revolutionary values at personal, organizational and supra-organizational domains.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Consequence
 • Researches and Self-sufficient Jihad
 • Developmental Leadership
 • Data-based Theory
 1. الف. منابع فارسی

  1. امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، سیدعلی (1390)، حدیث ولایت، لوح فشرده مجموعه رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی تهران، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.

  2. آغاز، عسل (1384)، بررسی رابطه متقابل رهبری تحول‌آفرین و فرهنگ سازمانی در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

  3. استراس، آنسلم و جولیت، کوربین (1390)، نظریه مبنایی، ترجمه بیوک محمدی، چاپ سوم، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  4. الواری، حسن (1389)، تدوین الگوی توسعه رهبری تحول‌آفرین در دانشگاه‌های کشور، پایان‌نامه دکتری، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

  5. پورصادق، ناصر و علوی‌وفا، سعید (1392)، بررسی رابطه هوش استراتژیک و رهبری تحول‌آفرین مدیران در رسانه ملی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال دوازدهم، شماره 51.

  6. دانایی‌فرد، حسن، کاظمی، سیدحسین (1390)، کاربرد استرتژی پژوهشی نظریه داده‌بنیاد در عمل - ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی، چاپ اول، تهران، دانشگاه امام صادق(ع).

  7. ذوالفقاریان، محمدرضا و لطفی، میثم (1390)، نظریه‌پردازی داده‌بنیاد با NVIVO8، چاپ اول، تهران، دانشگاه امام صادق(ع).

  8. رستمی، ساسان (1390)، بررسی رابطه بین رهبری تحول‌آفرین مدیران و خلاقیت معلمان مدارس راهنمایی ممسنی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

  9. سنجقی، محمدابراهیم (1380)، تحلیلی بر ماهیت و ابعاد نظریه رهبری تحول‌آفرین،  فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی، سال یازدهم، شماره 37 و 38.

  10. سنجقی، محمدابراهیم و سرخوش، حسین (1390)، تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در یک سازمان دفاعی،  فصلنامه راهبرد دفاعی، سال نهم، شماره 32.

  11. عابدی جعفری، حسن و مرادی، محمد (1384)، بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رهبری تحول‌آفرین، فصلنامه دانش مدیریت، شماره 70.

  12. فرهنگی، علی‌اکبر (1388)، هوش پیش‌بینی‌کننده رهبری تحول‌آفرین، فصلنامه مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 15.

  13. مرادی چالشتری، محمدرضا (1387)، مدل‌سازی و تحلیل رابطه بین رهبری تحول‌آفرین، عدالت سازمانی و رفتار شهروندی در سازمان تربیت بدنی، پایان‌نامه دکتری، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

  14. موغلی، علی‌رضا (1382)، طراحی الگوی رهبری تحول‌آفرین در سازمان اداری ایران، فصلنامه دانش مدیریت، سال شانزدهم، شمارةه.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Barling, J, Slater, F. & Kelloway, E. K (2000), Transformational Leadership and Emotional Intelligence: an Exploratory Study, Leadership and Organization Development Journal, Vol. 21, No. 3.
  2. Duckett, H. & Macfarlane, E (2003), Emotional Intelligence and Transformational Leadership in Retailing, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 24.
  3. Fairholm, G. W (1994), Leadership & the Culture of Trusts, Westport, CT, Praeger.
  4. Fernandez, Walter D (2004), “Using the Glaserian Approach in Grounded Studies of Emerging Business Practices”, Electronic Journal of Business Research Methods, 2 (2).
  5. Hersey, P, Blanchard & Dewey, J (1996), Management of Organizational Behavior, New Jersey, Prentice-Hall.
  6. Ramachandran, S. & Krishnan, V. R (2009), Effect of Transformational Leadership on Followers' Affective and Normative Commitment Culture as Moderator, Great Lakes Herald, Vol. 3, No. 1.
  7. Sivanathan, N. & Fekken, G. C (2002), Emotional Intelligence, Moral Reasoning and Transformational Leadership, Leadership and Organization Development Journal, Vol. 23, No. 4.
  8. Walumbwa, F. O, Orwa, B., Wang, P. & Lawler, J (2005), Transformational Leadership, Organizational Commitment, and Job Satisfaction: A Comparative Study of Kenyan and U.S. Financial Firms, Human Resource Development Quarterly, Vol. 16, No. 2.
  9. Xenikou A. & Simosi M (2006), Organizational Culture and Transformational Leadership as Predictors of Business Unit Performance, Journal of Managerial Psychology, Vol. 21, No. 6.
  10. Yukl, G. A (1994), Leadership in Organizations, N. J, Prentice –Hall.