دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 46، تیر 1393، صفحه 1-210 
مقاله پژوهشی: عملگرایی راهبردی در روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه

صفحه 117-147

ابراهیم متقی؛ زهره پوستین‌چی؛ سعید مجردی؛ امیر حیات‌مقدم