مقاله پژوهشی: عوامل بین‌المللی همگرایی ایران و روسیه و تأثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مطالعات دفاعی راهبردی

چکیده

روسیه، به‌عنوان مهم‌ترین همسایه کشورمان، در کنار سایر خصوصیات جغرافیایی و با موقعیت بالای ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی، خود را میراث‌دار اتحاد جماهیر شوروی قلمداد کرده و به‌دنبال تثبیت و ارتقای نقش جهانی خود در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی است. این پژوهش ضمن احصاء و برشماری عوامل همگرایی دو کشور در سطح بین‌المللی، تأثیر آن‌ها را بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار داده است. به این منظور، محقق برای بهره‌گیری از روش تحقیق «توصیفی- تحلیلی، پیمایشی» پس از گویه‌سازی از متغیرهای تحقیق، با توزیع پرسشنامه‌ای در قالب ماتریسی، بین افراد خبره و صاحبنظر مرتبط با موضوع در قالب جامعه آماری 40 نفری به صورت تمام‌شمار نتیجه می‌گیرد که از بین عوامل همگرایی ایران و روسیه در سطح بین‌المللی، عامل «مخالفت ج.ا. ایران و روسیه با نظام تک‌قطبی، سلسله‌مراتبی و یکجانبه‌گرایی آمریکا» بیشترین تأثیر را بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد که البته هوشیاری دولتمردان ایرانی را نیز در این مورد می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Factors of I.R.Iran-Russia Integration and It’s Effect over Iran’s National Security

نویسنده [English]

 • Amin Ghayour
Master of Strategic Defense Studies
چکیده [English]

Russia as most important neighbor of Iran’s has geographical characteristics and high position of geo-strategic advantages. Russia following improve its global role in the international and regional changes. This research assessed factors of integration, of and Russia together and its impact over Iran’s national security. For this research, we used descriptive and analytic method and, questioned from 40 people experts. In the result, we founded that the factors of Iran and Russia’s antagonism with American unipolar system have most impact over national security of Iran and it depending to high sobriety of Iranian politicians.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Integration
 • Iran’s National Security
 • Russia and United States of America
 1. الف. منابع فارسی

  1. امیراحمدی، هوشنگ (1375)، سیاست خارجی منطقه‌ای ایران، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 72-71.

  2. حافظ‌نیا، محمدرضا (1385)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد، انتشارات پاپلی.

  3. دوئرتی، جیمز و فالتزگراف، رابرت (1372)،‌ نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، جلد دوم، تهران، نشر قومس.

  4. رضازاده، سخاوت (1384)، ریشه‌های همگرایی و واگرایی در مناسبات جمهوری اسلامی ایران و روسیه، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 52.

  5. روشندل، جلیل (1374)، امنیت ملی و نظام بینالمللی، تهران، انتشارات سمت.

  6. زارعی، بهادر (1384)، بررسی نقش عوامل ژئوپلیتیک و اندیشه سیاسی در اسلام، تهران، آذرنگ.

  7. سلامی، حسین (1375)، نقش سپاه در امنیت ملی و دفاع از کشور، تهران، انتشارات نیروی زمینی سپاه پاسداران.

  8. سنایی، مهدی و کرمی، جهانگیر (1387)، روابط ایران و روسیه، تهران، انتشارات ایراس.

  9. سیف‌زاده، حسین (1374)، همگرایی کشورهای اسلامی، تهران، قومس.

  10. شرف‌الزیاد، حبیب (1387)، روسیه، تهران، مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی.

  11. فرانکل، جوزف (1371)، نظریه معاصر روابط بین‌الملل، ترجمه وحید بزرگی، تهران، انتشارات اطلاعات.

  12. کاظمى، علی‌اصغر (1370)، نظریه همگرایى در روابط بین‌‏الملل، تهران، نشر قومس.

  13. کرمی، جهانگیر (1389)، روابط ایران و روسیه در سال‌های 1386 تا 1388بسترها، عوامل و محدودیت‌ها، مطالعات اوراسیای مرکزی، شماره 6.

  14. کولایی، الهه (1378)، ایران، ارمنستان و روسیه: عوامل توسعه روابط، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 26.

  15. ماندل، رابرت (1377)، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه ناشر، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  16. مدیر شانه‌چی، محسن (پاییز 1369)، ارتباطات و نقش آن در جهان امروز، مجله سـیاست خارجی، سال چهارم، شماره 3.

  17. موحدی، احمد (1385)، بررسی ریشه‌های همگرایی و واگرایی در مناسبات جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، ماهنامه دانشگاه عالی دفاع ملی، شماره‌های 72، 73 و74.

  18. ولایتی، علی‌اکبر و سعیدمحمدی، رضا (1389)، تحلیل تجارب همگرایی در جهان اسلام، فصلنامه دانش سیاسی، سال ششم، شماره اول.

  19. هالستی، کی.جی (1383)، مبانی تحلیل سیاست بین‌الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارمی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Dougherty, J and Pfaltzgraff, R (1981), Contending Theories of International Relations, New York, Harper Row Publishers.
  2. Hass, Ernest (1964), Beyond the Nation-State, California, Stanford University Press.
  3. McCall, Louis (1976), Regional Integration a Comparison of European and American Dynamics, London, Sage.
  4. Taylor, Paul (1968), The Functionalist Approach to the Problem of International Order, A Defense Political Studies, XVI, 3.