مقاله پژوهشی: تبیین مؤلفه‌های تعالی سازمانی در نیروی زمینی ارتش ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش می‌باشد که مؤلفه‌های تعالی سازمانی در نیروی زمینی ارتش ج.ا.ایران کدامند؟ این مقاله برمبنای هدف‌های تحقیق، از نوع توصیفی بوده و بر مبنای نتایج، از نوع توسعه‌ای-کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق، تمامی کارکنان نیروی زمینی ارتش ج.ا.ایران شاغل در جایگاه‌های سرتیپی به بالا و دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد هستند، که با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند، تعداد 31 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند. داده‌های این تحقیق از طریق بررسی‌های کتابخانه‌ای و پرسشنامه بسته گردآوری شده و با استفاده از شیوه‌های آماری (آزمون دوجمله‌ای و ضریب همبستگی اسپیرمن) تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که مؤلفه‌های تعالی سازمانی نیروی زمینی ارتش ج.ا.ایران «رهبری (فرماندهی و مدیریت)، ارکان جهت‌ساز(رهنامه، راهبردها و سیاست‌ها)، ساختار سازمانی، مدیریت کارکنان، فرایندها و نظام‌ها، فرهنگ و جوّ سازمانی، فناوری و تجهیزات، مدیریت دانش، یادگیری و نوآوری، روحیه نظامی، توان رزمی و مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی عمومی» هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Explaining of Organizational Transcendence’s Components in I.R.Iran’s Land Forces

نویسندگان [English]

 • Mohamad Reza Gharai Ashtiani 1
 • Nabiyollah Dehghan 1
 • Ali Reza Shaikh 2
1 Assistant Professor of Supreme National Defense University
2 PhD Student of Strategic Management at Supreme National Defense University
چکیده [English]

The Par pose of this research is answering this question that what are the organizational transcendence’s components in I.R.Iran’s land forces? This research was based of descriptive method and consequence based on developing – functional type. The statistical populations of this research are all of the Army’s brigadier general staff who has at least master’s degree that we have elected then by applying targeted sampling method. We have elected 31 people of them as statistical sample by the method. We collected findings of this research with applying library method distributing questionnaire and using with statistical method (binomial test and spireman solidarity index) for analyzing them. The result of research showed that the components of organizational transcendence of Iran’s Army are “leadership (commander and management), guiding columns (road-books, strategies and politics), organizational structure, personals management, processes and systems, organization culture and environment, technology and equipment’s, knowledge management, learning and innovation, military spirit, belligerent power, social responsibility and public respondent.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Transcendence
 • Enablers
 • I.R.Iran’s Land Forces
 • Spirit
 1. الف. منابع فارسی

  1. قرآن کریم.

  2. آشتیانی، محمدرضا (1390)، تبیین مؤلفه‌های نظری عوامل غیرفیزیکی تأثیرگذار بر توان رزمی نیروهای نظامی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال نهم، شماره 32.

  3. آقامحمدی، داود (1389)، تعیین عوامـل مؤثر در چابک‌سازی یـگان‌های آجا با نگرش به تهدیدات آینده و ارائة الگوی مناسب برای سامانه‌های رزم زمینی آجا، تهران، معاونت طرح، برنامه و بودجه آجا.

  4. آقامحمدی، داود و دهقان، نبی‌اله (1390)، مدیریت راهبردی دانش در سازمان‌های دفاعی، تهران، انتشارات دافوس آجا.

  5. ابطحی، سیدحسین و صلواتی، عادل (1385)، مدیریت دانش درسازمان، چاپ اول، تهران، انتشارات پیوند نو.

  6. اخوان، پیمان و جعفری، مصطفی (1385)، سازمان­‌های یادگیرنده؛ ضرورت عصر دانایی، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره 169.

  7. الیاسی، محمدحسین (1382)، فرایند تخریب روحیه ارتش عراق توسط آمریکا، فصلنامه سیاست دفاعی، شماره 42.

  8. پیرس، جان و رابینسون، ریچارد (1381)، مدیریت استراتژیک، ترجمه سهراب خلیلی شورینی، چاپ دوم، تهران، نشر نگاه.

  9. جعفرنژاد، احمد و زارعی، علی‌اصغر (1384)، بررسی نقش عوامل درون سازمانی در تبیین الگوی برای تبدیل سازمان­های فعلی به سازمان­‌های چابک در صنایع الکترونیک و مخابرات کشور، فرهنگ مدیریت، سال سوم، شماره دهم.

  10. حمیدی‌زاده، محمدرضا (1389)، مدیریت دانش و دانایی: ساختار، فرایند و راهکارها، چاپ اول، تهران، انتشارات یاقوت.

  11. خلیل، طارق (1384)، مدیریت تکنولوژی، ترجمۀ سیدمحمد اعرابی و داوود ایزدی، چاپ اول. تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی

  12. دانشگاه عالی دفاع ملی (1390)، مطالعه گروهی تدوین راهبرد ارتقای توان رزمی آجا (مبتنی بر عوامل برترساز) با رویکرد تهدیدات ناهمگون، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع.

  13. دسلر، گری (1384)، مبانی مدیریت منابع انسانی، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، چاپ سوم، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

  14. دهقان، نبی‌اله (1393)، بالندگی و توسعه سازمانی در سازمانی دفاعی، تهران، انتشارات دافوس آجا.

  15. دهقان، نبی‌اله و مرادی، شعبان (1388)، مفهوم استراتژی جنگ نامتقارن و عوامل مؤثر بر موفقیت و اثربخشی جنگ نامتقارن، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 34.

  16. دولت‌آبادی، محمد (1389)، قوانین بازی (مدیریت فرایند)، قابل دسترسی در: http://dolatabady.persianblog.ir/post/5

  17. رابینز، استفن پی (1381)، تئوری سازمان، ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، تهران، انتشارات صفار.

  18. رشیدزاده، فتح‌اله (1383)، ویژگی‌های فرماندهان آینده، در: مجموعه مقالات همایش فرماندهان آینده، تهران، دانشگاه افسری امام علی(ع).

  19. رضایی، علی‌محمد (1385)، بالندگی سازمانی و شاخص‌های سنجش آن، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال سوم، شماره 3.

  20. سکاران، اوما (1380)، روش‌های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، نشر مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

  21. سلیمانی، نعمت‌الله و باصری، احمد (1387)، عوامل تقویت و کاهش روحیه دفاعی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هفتم، شماره 27.

  22. سنگه، پیتر (1382)، پنجمین فرمان، ترجمه حافظ کمال هدایت و محمد روشن، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

  23. شریف‌زاده، فتاح و کاظمی، مهدی (1377)، مدیریت و فرهنگ سازمانی، تهران، نشر قوس.

  24. شهائی، بهنام و رجب­زاده، علی (1385)، قابلیت­‌ها و ابعاد ارزیابی چابکی و چالاکی سازمان­‌های دولتی بارویکرد فناوری اطلاعات، ارائه‌شده در: نخستین همایش ملّی ­مدیریت صنعتی، تهران، دانشگاه شاهد.

  25. شهلایی، ناصر (1388)، ارائة الگوی مناسب شکل‌گیری سازمان‌های یادگیرنده در ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، معاونت طرح، برنامه و بودجه آجا.

  26. صادقی، داود (1387)، الگوی برای هماهنگی استراتژی‌های موضوعات تغییر سازمانی و رابطه آن با عملکرد سازمان با توجه به نقاط مرجع استراتژیک (مورد مطالعه: شرکت‌های هواپیمایی خارجی فعال در ایران)، پایان‌نامه دکتری، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکدة مدیریت و حسابداری.

  27. کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید (1386)، سازمان استراتژی‌‌محور، ترجمه پرویز بختیاری، تهران، سمت.

  28. لیوننبرگ، فرد و ایربای، بورلی (1390)، روش‌های تحقیق و نگارش پایان‌نامه، ترجمه دکتروجه‌اله قربانی‌زاده و سیدمحمد تقی حسینی مرام، تهران، جهاد دانشگاهی.

  29. مرادیان، محسن (زمستان 1388)، نقش روحیه در توان رزمی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هفتم، شماره 27.

  30. مرکز مطالعات و پژوهش‌های مدیریت، کمیته دکترین و استراتژی (1388). جزوه منتشر نشدة جنگ آینده، تهران، مرکز مطالعات و پژوهش‌های مدیریت.

  31. مشبکی، اصغر و خلیلی‌شجاعی، وهاب (1389)، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست‌ویکم، شماره 40.

  32. موسوی‌خطیر، سیدجلال؛ بهرنگی، محمدرضا و آراسته، حمیدرضا (1388)، عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در دانشگاه‌های ایران: تحلیل وضعیت موجود گویه‌ها، ارائه‌شده در: دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران.

  33. همت‌فر، محمود و عبدل، رضا (1389)، چارچوبی مفهومی برای توسعه حسابداری مسئولیت‌های اجتماعی، ارائه ‌شده در: همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحران‌های مالی کنونی، تهران.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Army Performance Improvement Criteria (APIC) (2002), available at: www.hqda.army.mil/leadingchange/APIC
  2. Berrio, Angel (2006), Assessing the Learning Organization Profile of Ohio State University Extension Using the Systems Linked Organizational Model, Ciencias Sociales Online, vol 3. No. 1.
  3. Eskildsen, Jacob k., Kristensen, Kai and Jorn Juhl, Hans (2001), The Criterion Weights of the EFQM Excellence Model, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 18, No, 8, pp: 783-795.
  4. Falletta, Salvatore & Sketch Biographical (2008), Organizational Diagnostic Models: A Review & Synthesis, available at: leadersphere.com/img/OrgmodelsR2009.pdf
  5. Holtz, Eric & Stanford, Kurland (2005), Strategic Organizational Development, Infrastructure, and Financial Performance: An Empirical Investigation, International Journal of Entrepreneurship Education, 3 (2).
  6. Harrison, M. (1987), Diagnosing Organizations: Methods, Models, and Processes, CA, Newbury Park, Sage.
  7. Job, P & Bhattacharyya, Sanghamitra (2007), Creativity and Innovation for Competitive Excellence in Organizations, available at: dspace.iimk.ac.in/bitstream/2259/439/1/53-63+.pdf
  8. Kaplan, Robert, and Norton, David (1996), The Balanced scorecard – Measures that Drive Performance, Harvard Business Review, vol. 70. No. 1.
  9. Karpisek, Michal & Hradcová, Dana (2002), Strategic Organisational Development Approach (SODA), available at: www.caritas-europa.org/module/FileLib/SODApaperApril22002.pdf
  10. Kidd, P (2000), Two Definitions of Agility, available at:www.cheshiireNenbury.com.
  11. Leavit, H (1965), Applied Organizational Change in Industry; Structural, Thechnological and Hummanistic Approaches; New Perspectives in Organizational Research, in: Handbook of Organizations, James G. March (ed.), Chicago, McNally.
  12. Noe, R. A, Hollenbeck, J. R, Gerhart, B and Wright, P. M (2000), Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage, 3rd ed, Boston, Mc Graw-Hill.
  13. Philbin, Ann & Mikush, Sandra (1999), A Framework for Organizational Development: The Why, What and How of  Organizational Development (OD) Work, available at: www.ufv.ca
  14. Serrat, Olivier (2009), “Building a Learning Organization”, available at:  digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1119
  15. Sharifi, H and Zhang, Z (2001), Agile Manufacturing in Practice: Application of a Methodology, International Journal of Operations & Production Managemen, Vol. 21. No. 5/6.
  16. Sørensen, Jesper & Stuart, Toby (1999), Aging, Obsolescence and Organizational Innovation, available at:  gsbapps.stanford.edu/facultyprofiles/biomain.asp?id=20153069
  17. Waterman, Robert, Thomas, Peters & Julien, Philips (1980), Structure is Not Organization, New York, Business Horizons.
  18. Weisbord, R (2003), “Organizational Diagnosis: Six Places to Look with or without a Theory”, Group and Organizational, 1.