مقاله پژوهشی: تأثیر قابلیت‌های موشکی ج.ا.ایران بر سامانه دفاع موشکی ناتو در ترکیه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشکده فارابی

2 کارشناس ارشد اطلاعات و حفاظت اطلاعات

چکیده

آمریکا و برخی کشورهای دیگر عضو ناتو اعلام کرده‌­اند استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو که بخشی از آن در ترکیه مستقر شده، با هدف مقابله با موشک­‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران است. تلاش برای بازدارندگی همه‌جانبه و افزایش توانمندی نظامی و دفاعی کشور، بدون شک یکی از مهم‏‌ترین محورهای راهبرد نظامی ج.ا.ایران برای مقابله با تهدیدهاست. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر قابلیت­‌های موشکی ج.ا.ایران بر سامانه موشکی ناتو در ترکیه است. حجم نمونه آماری این پژوهش را 88 نفر از متخصصان و صاحب‌نظران موشکی کشور تشکیل می‌دهد که به صورت تصادفی – طبقه‌ای از بین 200 نفر از کارشناسان، مدیران و صاحب‌نظران موشکی انتخاب شده‌اند. در این راستا، پرسشنامه‌ای متشکل از 21 پرسش در رابطه با متغیرهای تحقیق تهیه و پس از توزیع و گردآوری پرسشنامه­‌ها، پاسخ‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌و‌تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان‌دهنده تأثیر معنادار توانمندی­‌های موشکی ج.ا.ایران بر سپر موشکی ناتو در ترکیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of I. R. Iran’s Missile Capabilities on Nato’s Missile Defense System in Turkey

نویسندگان [English]

  • Mohamad Ahadi 1
  • Ali Reza Tanhaei 2
1 Professor of Political Science and Faculty Member of Farabi College
2 Master of Information and Information Protection
چکیده [English]

USA and Some other Nato’s countries have declared that Nato’s missile defense system which part of them situated in Turkey, is with the aim of countering I.R.Iran’s ballistic missile. Undoubtedly, efforting for comprehensive deterrence and increase the country’s military capabilities and defense is one of the most important aspects of the I.R.Iran’s military strategy to confront threats. The purpose of this research is studding effect of I.R.Iran’s missile capabilities on Nato’s missile system in Turkey. The statistical sample size consisted of 88 experts from the country’s missile that randomly have been selected among of 200 professionals, managers and missile experts. In this regard, we have prepared a questionnaire consisting of 21 questions about the research variables, and after distributing and collecting questionnaires, we were analyzed the responses by using SPSS Software. The results of this study demonstrate a significant impact on I.R.Iran’s missile capabilities on Nato’s missile shield in Turkey.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nato’s Missile Shield
  • Military Security
  • Deterrence
  • Iran’s Missile Capabilities
1. قرآن کریم  
2. آذربهرام، احمد (1391)، راهبرد جدید (ده ساله 2011-2020) ناتو در منطقه خاورمیانه و نقش آن در امنیت نظامی ج.ا.ایران، تهران، دانشکده فارابی.
3. احدی، محمد (1387)، ناتو در قرن بیستم، تهران، مرکز آموزش شهید سپهبد صیاد شیرازی.
4. احدی، محمد (1392)، ترکیه، تهران، مرکز آموزش شهید سپهبد صیاد شیرازی.
5. احدی، محمد (1387)، برنامه موشکی آمریکا، فصلنامه نگاه دو (مرکز آموزش شهید سپهبد صیاد شیرازی)، سال ششم ، شماره 29.
6. الیوت، جفری و رجینالد، رابرت (1378)، فرهنگ اصطلاحات سیاسی و استراتژیک، ترجمه میرحسین رئیس­‌زاده، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین­‌المللی.
7. بیلیس، جان و دیگران (1383)، راهبرد در جهان ­معاصر، ترجمه ­کابک خیبری، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.  
8. ترابی، طاهره (1388)، طرح سپر دفاع موشکی آمریکا و امنیت ملی ج.ا.ایران، نامه دفاع، (مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی)، شماره دوم.
 9. ترابی، قاسم (1389)، «گسترش سامانه‌های دفاع موشکی آمریکا در خاورمیانه و امنیت جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 31.
10. تفسیر مجمع‌البیان، جلد سوم
11. تنهایی، علیرضا (1393)، تأثیر سامانه موشکی ناتو در ترکیه بر امنیت نظامی ج.ا.ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشکده فارابی.
12. فرهنگی، حجت و فرامرزی، پیمان (1391)، بررسی سپر موشکی آمریکا و بررسی سامانه جدید ضدموشک قارهپیمایEKV، تهران، دانشگاه شهید ستاری.
13. قاسمی، فرهاد (1386)، نگرشی تئوریک بر طراحی مدل بازدارندگی سیاست خارجی ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال سوم، شماره اول.
14. متقی، ابراهیم، کوه‌خیل، مرجان، پازن، مژگان (1391)، گسترش مرزهای ژئوپلتیکی ناتو و امنیت ملی ج.ا.ایران، نامه دفاع، شماره دوم.
15. نصیری، مجتبی (1392)، مناسبات امنیتی روسیه و تأثیر آن بر امنیت دفاعی ج.ا.ایران، تهران، دانشگاه تهران.
16. میرسمیعی، سیدمحمد (1392)، تأثیر و پیامدهای طرح سپر موشکی آمریکا در منطقه و تأثیر آن بر امنیت ملی  ج.ا.ایران، تهران، معاونت مطالعات راهبردی نهاجا.
17. هالستی، کی.جی (1373)، مبانی تحلیل سیاست بین‌الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.