مقاله پژوهشی: بررسی آثار و پیامدهای امنیتی قاچاق کالا (با تأکید بر مناطق مرزی استان کرمانشاه)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه پیام نور

2 دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

پرسش اصلی مقاله این است که دیدگاه‌های مردمی، تمایزهای طبیعی- فرهنگی در مناطق مرزی استان کرمانشاه چه تأثیری بر گسترش قاچاق کالا داشته و جریان قاچاق در استان کرمانشاه چه آثار و پیامدهای امنیتی در بر دارد؟ برای رسیدن به این مهم، این مقاله با روش تحقیق میدانی تلاش می‌کند تا ضمن شناخت مناسب از جغرافیای طبیعی و انسانی متمایز در مناطق مرزی به تأثیر آن بر قاچاق کالا بپردازد. با استفاده از نرم‌افزار Excel داده‌های آماری مربوط به جامعه آماری که شامل 200 نفر از مردم مناطق مرزی (از 3 طیف مذهبی موجود یعنی تشیع، اهل سنت و اهل حق) تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که استان کرمانشاه از شرایطی خاص در مورد جریان قاچاق کالا برخوردار می‌باشد. وجود مناطق مرزی پُرجمعیت و اغلب بیکار، باورها و عقاید متفاوت، تهدیدها و بی‌ثباتی‌های امنیتی گاه و بیگاه و... مسئله موردنظر را پیچیده‌تر کرده است و جریان قاچاق در این استان دارای آثار و پیامدهای امنیتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Security Effects and Consequences on Smuggling

نویسندگان [English]

 • Mohamad Raoof Heydarifar 1
 • Shahriyar Heydari 2
1 Assistant Professor of Political Geography, Payame Noor University
2 Ph.D. in Political Geography, University of Tehran
چکیده [English]

The basic question of this research is that government, public views, natural and cultural differences in the border regions in Kermanshah what effect the expansion of smuggling and trafficking province which has effect on Iran’s national security? To achieve this purpose, this study try with applying research field to proper understanding of natural and human geography address the impact of smuggling across the border. We used Excel to analyze statistical data on the population, including 200 people in border areas (of 3 religious spectrums such as Shia, Sunni and Ahl-e-haq). The results show that they are special circumstances in the Kermanshah Province about smuggling. This problem has been complicated because there are border areas populated and often unemployed, deferent beliefs, security threats and occasional instability and…. Smuggling flow in the region like other parts of the country had a negative effect on its security, national interests and economic stability, political and military.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Smuggling
 • Border regions
 • geopolitics
 • national security
 1. الف. منابع فارسی

  1. آسلوند، جک (1382)، امنیت ملی و حفاظت از زیرساخت‌های اساسی، ترجمه پریسا کریمی‌نیا، فصلنامه جغرافیای نظامی و امنیتی، سال اول، شماره 2.

  2. آشوری، داریوش (1393)، دانشنامه سیاسی، چاپ بیست و سوم، تهران، انتشارات مروارید.

  3. السان، مصطفی (1389)، عوامل پایدار برای ارتقای اقتصادی و فرهنگی مناطق مرزی، در: مجموعه مقاله‌های اقتصاد سالم، تهران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

  4. ایزدی، محمدمراد (1386)، بررسی عوامل انتظامی مؤثر بر ترددهای غیرمجاز مرزی در منطقه قصرشیرین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علوم انتظامی.

  5. ذوالفقاری، نعیمه (1389)، نقش اعتقاد در کاهش جرم قاچاق، در: مجموعه مقاله‌های اقتصاد سالم، تهران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

  6. ربیعی، علی (1382)، امنیت ملی، مفهومی در حال تکوین، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 198-197.

  7. رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا، پاپلی یزدی، محمدحسین و عبدی، عرفان (تابستان 1387)، ارزیابی اثرات اقتصادی بازارچه‌های مرزی در بازتاب‌های توسعه مناطق مرزی؛ مطالعه موردی: بازارچه مرزی شیخ صالح شهرستان ثلاث باباجانی، فصلنامه ژئوپلیتیک، 4 (2)، (12پیاپی)

  8. سلطانی، نظام (1378)، ژئوپلیتیک مرزهای استان کرمانشاه و تأثیر آن بر امنیت ملی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علوم انتظامی.

  9. سیدی، سیدحمیدرضا (1390)، جهاد اقتصادی در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تهران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت فرهنگی و تبلیغات.

  10. شاه‌حسینی، محسن (1376)، امنیت در فلسفه سیاسی اسلام، در: مجموعه مقالات همایش توسعه و امنیت عمومی، تهران، معاونت سیاسی وزارت کشور.

  11. عبادی‌نژاد، سیدعلی، صفاری، امیر، پناهی، حمید و پورغلامی، محمدرضا (1389)، نقش عوارض ژئومورفولوژیکی در قاچاق مواد مخدر از مرزهای جنوب شرق کشور، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، 5 (3).

  12. عزتی، عزت‌الله (1388)، جغرافیای استراتژیک ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

  13. عزتی، عزت‌الله (1368)، جغرافیای نظامی ایران، تهران، انتشارات سپهر.

  14. عزتی، عزت‌الله (1384)، تحلیلی بر ژئوپلیتیک ایران و عراق، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.

  15. عسگری، محمود (تابستان 1382)، امنیت در عصر جهانی‌شدن، فصلنامه راهبرد، شماره بیست‌و‌هشتم.

  16. عسگری، محمود (1382)، منطقه‌گرایی و پارادایم امنیت منطقه‌ای، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 188-187.

  17. فرماندهی مرزبانی استان کرمانشاه (1386)، مطالعه پرونده شماره 241/347 تلفات در مرز استان کرمانشاه.

  18. فلاحی، علی (1380)، مفاهیم نوین حاکمیت و امنیت، فصلنامه راهبرد، شماره 20.

  19. قالیباف، محمدباقر، یاری شگفتی، اسلام و رمضان‌زاده لسبویی، مهدی (1387)، تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر امنیت مرزها، مطالعه موردی: بخش مرزی نوسود شهرستان پاوه استان کرمانشاه، فصلنامه ژئوپلیتیک، شماره 12.

  20. قلی‌زاده، سیدابراهیم، علی‌پور، عباس و ذوقی بارانی، کاظم (1389)، علل و پیامدهای قاچاق کالا در ایران پس از انقلاب اسلامی، فصلنامه دانش انتظامی، 12 (4) (پیاپی 49).

  21. کریمی‌پور، یدالله و محمدی، حمیدرضا (1383)، سد نفوذ قاچاق کالا: از واقعیت تا رؤیا، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال نوزدهم، شماره 2 (پیاپی 73).

  22. کلاه مال همدانی، احمد (1388)، تأثیرات ژئواکونومی بر دیواره فرهنگی مرزهای ایران و روابط آن با اقتصاد پنهان، در: مجموعه مقالات همایش انضباط، امنیت اقتصادی و پدیده قاچاق کالا و ارز، تهران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

  23. کوشافر، حمیدرضا (1390)، بررسی قاچاق کالا در استان سمنان و تأثیر آن بر روند امنیت، در: مجموعه مقالات برگزیده همایش راهکارهای نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تهران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

  24. گمرک استان کرمانشاه (1391)، آمار واردات و صادرات.

  25. مجتهدزاده، پیروز و عسگری، سهراب (1392)، جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  26. مویر، ریچارد (1379)، درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، تهران، انتشارات سازمان جغرافیای نیروهای مسلح.

  27. میرزایی‌پور، هوشنگ (1390)، جغرافیای استراتژیک ایران (مطالعه موردی مرزهای استان کرمانشاه با عراق و نقش آن در اهداف استراتژیک ایران)، رساله دکترای رشته جغرافیای سیاسی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

  28. ودیعی، کاظم (1373)، مقدمه‌ای بر جغرافیای انسانی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

  29. وطن‌پور، علیرضا (1385)، قاچاق کالا و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نقش نیروی انتظامی در مبارزه با آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام حسین (ع)، دانشکده و پژوهشکده اطلاعات.

  30. وطن‌پور، علیرضا (1387)، قاچاق کالا و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی کشور، فصلنامه کارآگاه، شماره 3.

   

   ب. منابع انگلیسی

  1. Glassner, M.I. and Chuck Fahrer (2004), Political Geography, third edition, New York, John Wiley and sons.
  2. http://www.laaga – gbc.com