تبیین الزام‌های تحقق اصول رهنامه راهبردی نظامی- امنیتی نیروهای مسلح ج.ا.ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی نظامی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

رهنامه به‌عنوان میثاق مشترک و مجموعه‌ای از اصول و چارچوب‌های ساختاریافته‌ای است که چگونگی فعالیت‌های دفاعی نیروها و سازمان‌ها را در سطوح مختلف تعیین می‌نماید. بنابراین به‌منظور ارتقای اقتدار دفاعی در حوزه نظامی- امنیتی و افزایش توانمندی و کارآمدی نیروهای مسلح، باید رهنامه راهبردی که برگرفته از اصول بنیادین و راهنمای عمل و‌ پشتیبانی نیروهای مسلح باشد، تدوین گردد. آنچه این پژوهش از ابتدا به‌دنبال آن بوده، تبیین الزام‌های مؤثر بر تحقق اصول رهنامه راهبردی نظامی– امنیتی نیروهای مسلح ج.ا.ایران به‌صورت علمی و روشمند است که به‌این منظور در ادبیات پژوهش با گرد‌آوری اطلاعات به روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی به مفهوم‌شناسی، مبانی نظری و گردآوری محتوای مرتبط با الزام‌های تحقق رهنامه راهبردی نظامی– امنیتی نیروهای مسلح ج.ا.ایران پرداخته شد. سپس داده‌های گرد­آوری شده حاصل از تکمیل پرسشنامه‌های توزیع‌شده میان صاحب‌نظران، از راه نرم‌افزارهای آماری موردآزمون قرار گرفته و 71 الزام  به‌عنوان الزام‌های مؤثر بر تحقق اصول رهنامه راهبردی  نظامی– امنیتی نیروهای مسلح ج.ا.ایران تعیین و تبیین گردید.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

1. امــام خامنــه­ ای(مدظلــه‌العالی)، سیدعلــی، (1389)، تهران: مؤسسه پژوهشی- فرهنگی انقلاب اسلامی، مجموعــة بیانات، نرم‌افزار حدیث ولایت.

2. پورشاسب، عبدالعلی، (1386)، رهنامه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملّی: دانشکده دفاع ملی.

3. توحیدی، ارسطو، (1391)، مهندسی تولید قدرت نظامی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی، ماهنامه نگرش راهبردی، سال سوم، شماره 14.

4. جمالی، علی‌اصغر و محمود رستمی، (1381)، تاریخ نظامی جهان و هنر جنگ، تهران: دانشگاه افسری امام علی(ع).

5. جمشیدی، محمدحسین، (1380)؛ تعاریف و مفاهیم اندیشه نظامی، تهران: دوره عالی جنگ (جزوه درسی).

6. جمشیدی، محمدحسین، (1383)، مبانی و تاریخ اندیشه نظامی در جهان، تهران: دافوس سپاه، دوره عالی جنگ.

7. دانش‌آشتیانی، محمد باقر (1383)، اصول و روش تدوین رهنامه نظامی، فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی، سال دوم، شماره 20.

8. شاه‌محمدی، محمد، (1393)، رهنامه پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات ناهمگون، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی: دانشکده دفاع ملی.   

9. عبدالله‌خانی، علی، (1383)، نظریه‌های امنیت ملی، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.

10. قنبری جهرمی، محمدحسین، (1394)، طراحی رهنامه بازدارندگی همه‌جانبه ج.ا.ایران در چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، تهران: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.

11. مطالعات گروهی دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع ملی، (1390)، مطالعة تطبیقی در اندیشه نظامی، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.

12. مطالعات گروهی دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع ملی، (1397)، مطالعه گروهی تدوین رهنامه راهبردی دفاع ملی با رویکرد دفاعی- امنیتی، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.

13. نظامی ­پور، قدیر و کاظم امیرشجاعی، (1393)، جزوه درسی، جلسه خبرگی معاونت اطلاعات و امنیت س.ک.ن.م، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.

14. نوروزی، محمدتقی، (1385)، راهبردهای دفاعی- امنیتی نیروهای مسلح ج.ا.ایران، تهران: انتشارات سنا.

15. نیک‌جو، علی‌احسان و زهره آقابابایی، (1385)، نگرشی بر اصول و مبانی مدیریت نظامی ج.ا.ایران در هشت سال دفاع مقدس، تهران: انتشارات عصر فرزانگان و نقش بیان.

16. ورزشکار، احمد، (1390)، جزوه مدیریت استراتژیک پیشرفته (تدوین، اجرا، ارزیابی)، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

 

ب. منابع انگلیسی

  1. Takeyh, Ray, )2006(, Hidden Iran: Paradox and Power in the Islamic Republic, New York: Times Book.