مقاله پژوهشی: تبیین الزام‌های تحقق اصول رهنامه راهبردی نظامی- امنیتی نیروهای مسلح ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی نظامی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

DOR:20.1001.1.17351723.1398.17.66.1.4
رهنامه به‌عنوان میثاق مشترک و مجموعه‌ای از اصول و چارچوب‌های ساختاریافته‌ای است که چگونگی فعالیت‌های دفاعی نیروها و سازمان‌ها را در سطوح مختلف تعیین می‌نماید. بنابراین به‌منظور ارتقای اقتدار دفاعی در حوزه نظامی- امنیتی و افزایش توانمندی و کارآمدی نیروهای مسلح، باید رهنامه راهبردی که برگرفته از اصول بنیادین و راهنمای عمل و‌ پشتیبانی نیروهای مسلح باشد، تدوین گردد. آنچه این پژوهش از ابتدا به‌دنبال آن بوده، تبیین الزام‌های مؤثر بر تحقق اصول رهنامه راهبردی نظامی– امنیتی نیروهای مسلح ج.ا.ایران به‌صورت علمی و روشمند است که به‌این منظور در ادبیات پژوهش با گرد‌آوری اطلاعات به روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی به مفهوم‌شناسی، مبانی نظری و گردآوری محتوای مرتبط با الزام‌های تحقق رهنامه راهبردی نظامی– امنیتی نیروهای مسلح ج.ا.ایران پرداخته شد. سپس داده‌های گرد­آوری شده حاصل از تکمیل پرسشنامه‌های توزیع‌شده میان صاحب‌نظران، از راه نرم‌افزارهای آماری موردآزمون قرار گرفته و 71 الزام  به‌عنوان الزام‌های مؤثر بر تحقق اصول رهنامه راهبردی  نظامی– امنیتی نیروهای مسلح ج.ا.ایران تعیین و تبیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Requirements of Implementing the Principles of the Military-Security Strategic Guideline of the Armed Forces of I.R. of Iran

نویسندگان [English]

 • omid Jafarizadeh 1
 • Hassan Kousha 2
 • Saber Gholinejad 2
1 Ph.D. in Political Geography, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Ph.D. Student in Military Strategic Management, Supreme National Defense University
چکیده [English]

 Doctrine is a common covenant and a set of structured principles and frameworks that defines how defense forces and organizations operate at different levels. Therefore, a strategic guideline based on the fundamental principles and guiding action and support of the armed forces should be formulated in order to enhance the defense-military authority and increase the capability and efficiency of the armed forces. What this research has sought from the beginning is to illuminate the effective requirements of realizing the principles of the military-security strategic guidelines of the armed forces of Islamic Republic of Iran in a scientific and methodical manner. To this end research literature was investigated through collecting data via library and field methods regarding this concept, theoretical basics and collecting related content regarding the requirements of the implementation of the military-security strategic guidelines of the armed forces of I.R. of Iran. Then, the data collected through completing the questionnaires distributed among the experts were tested through statistical software and 71 requirements were considered as the effective necessities regarding the realization of the principles of military-security strategic guideline of I.R. of Iran's Armed Forces.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic guidelines
 • principles
 • requirements
 • military-security
 • Armed forces
 1. الف. منابع فارسی

  1. امــام خامنــه­ ای(مدظلــه‌العالی)، سیدعلــی، (1389)، تهران: مؤسسه پژوهشی- فرهنگی انقلاب اسلامی، مجموعــة بیانات، نرم‌افزار حدیث ولایت.

  2. پورشاسب، عبدالعلی، (1386)، رهنامه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملّی: دانشکده دفاع ملی.

  3. توحیدی، ارسطو، (1391)، مهندسی تولید قدرت نظامی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی، ماهنامه نگرش راهبردی، سال سوم، شماره 14.

  4. جمالی، علی‌اصغر و محمود رستمی، (1381)، تاریخ نظامی جهان و هنر جنگ، تهران: دانشگاه افسری امام علی(ع).

  5. جمشیدی، محمدحسین، (1380)؛ تعاریف و مفاهیم اندیشه نظامی، تهران: دوره عالی جنگ (جزوه درسی).

  6. جمشیدی، محمدحسین، (1383)، مبانی و تاریخ اندیشه نظامی در جهان، تهران: دافوس سپاه، دوره عالی جنگ.

  7. دانش‌آشتیانی، محمد باقر (1383)، اصول و روش تدوین رهنامه نظامی، فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی، سال دوم، شماره 20.

  8. شاه‌محمدی، محمد، (1393)، رهنامه پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات ناهمگون، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی: دانشکده دفاع ملی.   

  9. عبدالله‌خانی، علی، (1383)، نظریه‌های امنیت ملی، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.

  10. قنبری جهرمی، محمدحسین، (1394)، طراحی رهنامه بازدارندگی همه‌جانبه ج.ا.ایران در چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، تهران: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.

  11. مطالعات گروهی دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع ملی، (1390)، مطالعة تطبیقی در اندیشه نظامی، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.

  12. مطالعات گروهی دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع ملی، (1397)، مطالعه گروهی تدوین رهنامه راهبردی دفاع ملی با رویکرد دفاعی- امنیتی، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.

  13. نظامی ­پور، قدیر و کاظم امیرشجاعی، (1393)، جزوه درسی، جلسه خبرگی معاونت اطلاعات و امنیت س.ک.ن.م، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.

  14. نوروزی، محمدتقی، (1385)، راهبردهای دفاعی- امنیتی نیروهای مسلح ج.ا.ایران، تهران: انتشارات سنا.

  15. نیک‌جو، علی‌احسان و زهره آقابابایی، (1385)، نگرشی بر اصول و مبانی مدیریت نظامی ج.ا.ایران در هشت سال دفاع مقدس، تهران: انتشارات عصر فرزانگان و نقش بیان.

  16. ورزشکار، احمد، (1390)، جزوه مدیریت استراتژیک پیشرفته (تدوین، اجرا، ارزیابی)، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Takeyh, Ray, )2006(, Hidden Iran: Paradox and Power in the Islamic Republic, New York: Times Book.