مقاله پژوهشی: بررسی نظریه اخلاق کاری در نیروهای مسلح ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ج.ا.ایران

3 دکترای مدیریت راهبردی نظامی

چکیده

DOR:20.1001.1.17351723.1398.17.66.6.9
پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی نظریه اخلاق کاری در نیروهای مسلح مبتنی بر مبانی فلسفه علم و جامعه‌شناختی و براساس مطالعه‌ای کیفی انجام شده است. به این منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه ‌ساختاریافته با خبرگان، پیش‌فرض‌های بنیادین مربوط به مبانی فلسفی نظریه اخلاق کاری (هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و روش‌شناسی) و مبانی جامعه‌شناختی شناسایی گردیده و در ادامه مبتنی بر رهیافت عینی­ گرا – ذهنی­ گرا و رهیافت نظم‌دهی – تغییر بنیادی، به ارزیابی دیدگاه فکری غالب (پارادایم) بر نظریه اخلاق کاری در نیروهای مسلح پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران عالی‌رتبه و اعضای هیئت علمی برجسته مراکز دانشگاهی در نیروهای مسلح می‌باشند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 11 نفر انتخاب شده است. تجزیه­ و ­تحلیل داده‌ها با استفاده از روش «تحلیل محتوا» انجام شده است. در پایان نتایج پژوهش بیانگر رویکرد عینی- ذهنی‌گرا نظریه اخلاق کاری در نیروهای مسلح از دید مبانی فلسفی و دیدگاه نظم ­دهی در تبیین مبانی جامعه‌شناختی می‌باشد. همچنین بر اساس طرح پیشنهادی، نظریه اخلاقِ‌کاری در نیروهای مسلح در محدوده دیدگاه‌های فکری غالب کارکردگرایی- تفسیری ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Work Ethics Theory in Armed Forces of I.R. of Iran

نویسندگان [English]

 • Behnam Golshahi 1
 • omid ardalan 2
 • Shahab Sharifi 3
1 Assistant Prof. in HRM, AJA Command and Staff University
2 Assistant Professor of Army Command University and Staff of Iran
3 Ph.D of Military Strategic Management
چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of investigating and evaluating the work ethics theory in the armed forces based on the foundations of the philosophy of science and sociology and employed a qualitative method. To this end, using library studies and semi-structured interviews with experts, the fundamental assumptions regarding the philosophical foundations of business ethics theory (ontology, epistemology, anthropology and methodology) and sociological foundations are identified, and following that based on objective-subjective and regulatory-change doctrine, the paramount fundamental paradigm assessment of the work ethic theory in the armed forces has been evaluated. The statistical population of the study consists of senior managers and faculty members of leading academic centers in the armed forces. The statistical sample was selected by purposive method from 11 persons. Data analysis was performed using the content analysis method. Finally, the results of the study indicate an objective-subjective approach to the theory of work ethics in the armed forces from the perspective of philosophical foundations and a regulated perspective in explaining sociological foundations. Also, according to the proposal, the theory of work ethics in the armed forces has been evaluated within the domain of the prevailing intellectual-functionalist views.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sociological assumptions
 • foundations of the philosophy of science
 • work ethic theory
 • paradigm
 • Armed forces
 1. الف. منابع فارسی

  1. ابراهیم‌پور، حبیب، (1392)، تأثی پذیری عملکرد وظیفه‌ای از اخلاق کاری (موردمطالعه: کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی)، پژوهش‌هایمدیریتعمومی، سال ششم، شماره 19.

  2. آقایی، علی‌اکبر و رضا اندام، (1395)، ارتباط اخلاق کاری با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی، فصلنامه پژوهش­های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، سال هشتم، شماره 3.

  3. بوریل، گیبسون و گارت مورگان، (1392)، نظریه‌های کلان جامعه‌شناختی و تجزیه‌و‌تحلیل سازمان، ترجمه محمدتقی نوروزی، تهران: انتشارات سمت.

  4. خانی‌جزنی، جمال، (1387)، اخلاق کار و وجدان کار در کارآفرینی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال سوم، شماره 3 و4.

  5. دانایی‌فرد، حسن، (1386)، پارادایم‌های رقیب در علم سازمان و مدیریت: رویکرد تطبیقی به هستی‌شناسی، شناخت‌شناسی و روش‌شناسی، فصلنامه دانشور رفتار، سال بیست‌و‌ششم، شماره 14.

  6. دانایی‌فرد، حسن، (1387)، روش‌شناسی نظریه‌پردازی در مطالعات سازمان و مدیریت: پژوهشی تطبیقی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، سال سیزدهم، شماره 4.

  7. رحیم‌نیا، فریبرز، نسترن قره‌باغی، الهام بهپور و زهرا ملایی، (1389)، ارائة مدلی مفهومی به‌ منظور بررسی رابطه اخلاقکاری و معنویت بر کارآفرینی و عملکرد سازمانی، شیراز، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی.

  8. سجادیه، علیرضا، رضا اکبری، حسین سرآبادانی و محمدصادق تراب­ زاده جهرمی، (1397)، تحلیل اخلاقی خدمت وظیفه سربازی از منظر نظریه ­های وظیفه­ گرا و پیامدگرا، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، سال هشتم، شماره 27. 

  9. سیدقریشی، ماریه، سیدعبدالرحیم موسوی و حسن سیفی، (1396)، الگوی کاربردی‌کردن اخلاق اسلامی در سازمان­ های نظامی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال پانزدهم، شماره 59.

  10. شمالی، محمدعلی، (1389)، علم اخلاق و فلسفة اخلاق: تأملی درباره حوزه‌های مختلف مطالعات اخلاقی، فصلنامه معرفت اخلاقی، سال اول، شماره 3.

  11. شیخه ­پور، زانیار، احمد ابراهیمی، محمد شیخه ­پور و شبنم زینالی، (1394)، بررسی رابطه اخلاق کاری اسلامی و فرسودگی شغلی مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور، فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست‌و‌سوم، شماره 1.

  12. قاسمی، اعظم و حمیدرضا آیت‌اللهی، (1386)، بررسی انتقادی مبانی فلسفی دیدگاه‌های اخلاقی جان دیویی، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال دوم، شماره‌های 1 و 2.

  13. قربانی‌زاده، وجه‌اله و مریم کریمان، (1388)، عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر اخلاقِ‌کاری کارکنان، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال اول، شماره 4.

  14. قلی‌پور، آرین، (1392)، جامعه‌شناختی سازمان، تهران: انتشارات سمت.

  15. گائینی، ابوالفضل و امیر حسین‌زاده، (1391)، پارادایم‌های سه‌گانة اثبات‌گرایی، تفسیری و هرمونوتیک در مطالعات سازمان و مدیریت، فصلنامه راهبرد فرهنگ، سال پنجم، شماره 19.

  16. گل ­پرور، محسن و محمدعلی نادی، (1390)، نقش میانجی وفاداری سازمانی در رابطه بین اخلاق کاری با رفتارهای انحرافی در محیط کاری، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره 1.

  17. میرزائی اهرنجانی، حسن و مجتبی امیری، (1381)، ارائه مدل سه‌بعدی تحلیل مبانی فلسفی و زیرساخت‌های بنیادین تئوری‌های مدیریت، فصلنامه دانش مدیریت، سال پانزدهم، شماره 56.

  18. نصیرزاده، فرشته، (1393)، تاثیر اخلاق و وجدان کاری و هوش اخلاقی در مدیریت سازمان­ ها، نشریه اخلاق، سال چهارم، شماره 33.

  19. نوری، لیلا و یوسف دهقانی، (1397)، بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر اخلاق کاری پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان کبودرآهنگ، مجله علمی پرستاری و مامایی همدان (نسیم دانش)، سال بیست‌و‌ششم، شماره 6.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Grundstein, R. (2001), A Strategy for Formulation and Implementation of Code of Ethics in Public Service Organization, INTL of Public Administration, Vol. 24, No. 5.
  2. Kegans, L. (2009), Occupational Work Ethic Differences: Implications for Organizational Diversity Initiatives in Health Care Organizations, Performance improvement quarterly, Vol. 22, No. 3.
  3. Kuhn, T. S. (1970), The structure of scientific revolutions, Chicago: University of ChicagoPressKuhnThe Structure of Scientific Revolutions 1962.‏
  4. Mason, J. (2009), Ethics in the construction industry: the prospects for a single professional code, International Journal of law in the Built Environment, Vol. 1, No. 3.
  5. Wotruba, T. R., Chonko, L. B., & Loe, T. W. (2001), The Impact of Ethics code Familiarity on Manager Behavior, Journal of Business Ethics, Vol. 33, No. 1.