بررسی نظریه اخلاق کاری در نیروهای مسلح ج.ا.ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ج.ا.ایران

3 دکترای مدیریت راهبردی نظامی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی نظریه اخلاق کاری در نیروهای مسلح مبتنی بر مبانی فلسفه علم و جامعه‌شناختی و براساس مطالعه‌ای کیفی انجام شده است. به این منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه ‌ساختاریافته با خبرگان، پیش‌فرض‌های بنیادین مربوط به مبانی فلسفی نظریه اخلاق کاری (هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و روش‌شناسی) و مبانی جامعه‌شناختی شناسایی گردیده و در ادامه مبتنی بر رهیافت عینی­ گرا – ذهنی­ گرا و رهیافت نظم‌دهی – تغییر بنیادی، به ارزیابی دیدگاه فکری غالب (پارادایم) بر نظریه اخلاق کاری در نیروهای مسلح پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران عالی‌رتبه و اعضای هیئت علمی برجسته مراکز دانشگاهی در نیروهای مسلح می‌باشند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 11 نفر انتخاب شده است. تجزیه­ و ­تحلیل داده‌ها با استفاده از روش «تحلیل محتوا» انجام شده است. در پایان نتایج پژوهش بیانگر رویکرد عینی- ذهنی‌گرا نظریه اخلاق کاری در نیروهای مسلح از دید مبانی فلسفی و دیدگاه نظم ­دهی در تبیین مبانی جامعه‌شناختی می‌باشد. همچنین بر اساس طرح پیشنهادی، نظریه اخلاقِ‌کاری در نیروهای مسلح در محدوده دیدگاه‌های فکری غالب کارکردگرایی- تفسیری ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

1. ابراهیم‌پور، حبیب، (1392)، تأثی پذیری عملکرد وظیفه‌ای از اخلاق کاری (موردمطالعه: کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی)، پژوهش‌هایمدیریتعمومی، سال ششم، شماره 19.

2. آقایی، علی‌اکبر و رضا اندام، (1395)، ارتباط اخلاق کاری با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی، فصلنامه پژوهش­های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، سال هشتم، شماره 3.

3. بوریل، گیبسون و گارت مورگان، (1392)، نظریه‌های کلان جامعه‌شناختی و تجزیه‌و‌تحلیل سازمان، ترجمه محمدتقی نوروزی، تهران: انتشارات سمت.

4. خانی‌جزنی، جمال، (1387)، اخلاق کار و وجدان کار در کارآفرینی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال سوم، شماره 3 و4.

5. دانایی‌فرد، حسن، (1386)، پارادایم‌های رقیب در علم سازمان و مدیریت: رویکرد تطبیقی به هستی‌شناسی، شناخت‌شناسی و روش‌شناسی، فصلنامه دانشور رفتار، سال بیست‌و‌ششم، شماره 14.

6. دانایی‌فرد، حسن، (1387)، روش‌شناسی نظریه‌پردازی در مطالعات سازمان و مدیریت: پژوهشی تطبیقی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، سال سیزدهم، شماره 4.

7. رحیم‌نیا، فریبرز، نسترن قره‌باغی، الهام بهپور و زهرا ملایی، (1389)، ارائة مدلی مفهومی به‌ منظور بررسی رابطه اخلاقکاری و معنویت بر کارآفرینی و عملکرد سازمانی، شیراز، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی.

8. سجادیه، علیرضا، رضا اکبری، حسین سرآبادانی و محمدصادق تراب­ زاده جهرمی، (1397)، تحلیل اخلاقی خدمت وظیفه سربازی از منظر نظریه ­های وظیفه­ گرا و پیامدگرا، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، سال هشتم، شماره 27. 

9. سیدقریشی، ماریه، سیدعبدالرحیم موسوی و حسن سیفی، (1396)، الگوی کاربردی‌کردن اخلاق اسلامی در سازمان­ های نظامی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال پانزدهم، شماره 59.

10. شمالی، محمدعلی، (1389)، علم اخلاق و فلسفة اخلاق: تأملی درباره حوزه‌های مختلف مطالعات اخلاقی، فصلنامه معرفت اخلاقی، سال اول، شماره 3.

11. شیخه ­پور، زانیار، احمد ابراهیمی، محمد شیخه ­پور و شبنم زینالی، (1394)، بررسی رابطه اخلاق کاری اسلامی و فرسودگی شغلی مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور، فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست‌و‌سوم، شماره 1.

12. قاسمی، اعظم و حمیدرضا آیت‌اللهی، (1386)، بررسی انتقادی مبانی فلسفی دیدگاه‌های اخلاقی جان دیویی، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال دوم، شماره‌های 1 و 2.

13. قربانی‌زاده، وجه‌اله و مریم کریمان، (1388)، عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر اخلاقِ‌کاری کارکنان، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال اول، شماره 4.

14. قلی‌پور، آرین، (1392)، جامعه‌شناختی سازمان، تهران: انتشارات سمت.

15. گائینی، ابوالفضل و امیر حسین‌زاده، (1391)، پارادایم‌های سه‌گانة اثبات‌گرایی، تفسیری و هرمونوتیک در مطالعات سازمان و مدیریت، فصلنامه راهبرد فرهنگ، سال پنجم، شماره 19.

16. گل ­پرور، محسن و محمدعلی نادی، (1390)، نقش میانجی وفاداری سازمانی در رابطه بین اخلاق کاری با رفتارهای انحرافی در محیط کاری، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره 1.

17. میرزائی اهرنجانی، حسن و مجتبی امیری، (1381)، ارائه مدل سه‌بعدی تحلیل مبانی فلسفی و زیرساخت‌های بنیادین تئوری‌های مدیریت، فصلنامه دانش مدیریت، سال پانزدهم، شماره 56.

18. نصیرزاده، فرشته، (1393)، تاثیر اخلاق و وجدان کاری و هوش اخلاقی در مدیریت سازمان­ ها، نشریه اخلاق، سال چهارم، شماره 33.

19. نوری، لیلا و یوسف دهقانی، (1397)، بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر اخلاق کاری پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان کبودرآهنگ، مجله علمی پرستاری و مامایی همدان (نسیم دانش)، سال بیست‌و‌ششم، شماره 6.

 

ب. منابع انگلیسی

  1. Grundstein, R. (2001), A Strategy for Formulation and Implementation of Code of Ethics in Public Service Organization, INTL of Public Administration, Vol. 24, No. 5.
  2. Kegans, L. (2009), Occupational Work Ethic Differences: Implications for Organizational Diversity Initiatives in Health Care Organizations, Performance improvement quarterly, Vol. 22, No. 3.
  3. Kuhn, T. S. (1970), The structure of scientific revolutions, Chicago: University of ChicagoPressKuhnThe Structure of Scientific Revolutions 1962.‏
  4. Mason, J. (2009), Ethics in the construction industry: the prospects for a single professional code, International Journal of law in the Built Environment, Vol. 1, No. 3.
  5. Wotruba, T. R., Chonko, L. B., & Loe, T. W. (2001), The Impact of Ethics code Familiarity on Manager Behavior, Journal of Business Ethics, Vol. 33, No. 1.