نویسنده = هادی نهادی
الگوی آمریکا در جنگ مردم‌محور علیه نظام ج.ا.ایران

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 33-61

مسعود محمدی الستی؛ قاسم فولادی؛ هادی نهادی


مقاله پژوهشی: طراحی الگوی ایجاد سرمایه انسانی در سازمان‌های دفاعی

دوره 18، شماره 2، تیر 1399، صفحه 99-132

هادی نهادی؛ ناصر پورصادق؛ ناصر حمیدی؛ جواد محرابی


مقاله پژوهشی: بررسی تأثیر مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی دفاع مقدس بر آینده امنیت ملی ج.ا.ایران

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 69-96

اشکان یوسفی؛ عین‌الله کشاورز تُرک؛ هادی نهادی