تدوین الگوی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری کارکنان عملیاتی مراکز فرماندهی‌و‌کنترل شبکه‌یکپارچه‌پدافند‌هوایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

رئیس

چکیده

تصمیم‌گیری، روندی است که تمام فعالیت‌های سازمان را در بر می‌گیرد و در واقع، بر تمام اعضای سازمان خواه به‌صورت انفرادی و خواه به‌صورت عضوی از گروه، اثر می‌گذارد. شبکه‌یکپارچه‌پدافند‌هوایی به واسطه وجود گره‌های مختلف (مراکز فرماندهی و کنترل، حسگرها، سامانه‌های سلاح و...) و پیوندهای بین آن‌ها یک سازمان شبکه محور نظامی می‌باشد که مسئولیت کنترل فضای کشور و انجام اقدام تاکتیکی در برابر تهدید‌های هوایی را بر عهده دارد. کارکنان عملیاتی مراکز فرماندهی‌و‌کنترل شبکه یکپارچه پدافند‌هوایی جمهوری اسلامی ایران به سبب مأموریت ذاتی خود همواره می‌بایستی جهت پیشبرد اهداف و واکنش به موقع در مقابل رویداد‌ها اقدام به اتخاذ تصمیم نمایند. در این پژوهش هدف اصلی تحقیق بررسی و احصاء عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری کارکنان عملیاتی در شبکه‌یکپارچه‌پدافند‌هوایی و معرفی الگویی برای آن می‌باشد، که پژوهشگران با هدف شناسایی ‌عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری کارکنان عملیاتی مراکز فرماندهی‌و‌کنترل شبکه یکپارچه پدافند‌هوایی اقدام به انجام یک پژوهش کاربردی به روش توصیفی تحلیلی و رویکرد آمیخته با استفاده از مطالعه اسناد و مدارک معتبر علمی و انجام مصاحبه با خبرگان حوزه شبکه فرماندهی و کنترل نموده که ضمن بهره‌گیری از نرم افزار مکس کیودا (MaxQDA) عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری کارکنان عملیاتی شبکه‌یکپارچه‌پدافند‌هوایی را بررسی نموده و سپس با استفاده از مطالعات انجام شده و نظر خبرگان ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر تصمیم‌گیری کارکنان عملیاتی شبکه را به‌صورت یک الگوی مفهومی شامل 5 بعد شرایط فردی، شرایط خانوادگی، شرایط سازمانی، تجهیزات و فناوری، بعد اطلاعات و 31 مؤلفه شناسایی و معرفی نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compiling the model of factors influencing the decision-making of the operational staff of the command and control centers of the integrated air defense network.

نویسندگان [English]

  • Sajjad , Sadeghi, Naqd Ali Alia
  • Mohsen Rahimi
BOSS
چکیده [English]

abstract
Decision-making is a process that includes all the activities of the organization and actually affects all the members of the organization either individually or as a member of the group. Due to the existence of various nodes (command and control centers, sensors, weapon systems, etc.) and the links between them, the integrated air defense network is a military network-oriented organization that is responsible for controlling the country's space and taking tactical action against air threats. Due to their inherent mission, the operational staff of the command and control centers of the integrated air defense network of the Islamic Republic of Iran must always make decisions in order to advance the goals and react in time to the events. In this research, the main goal of the research is to investigate and quantify the factors influencing the decision-making of operational staff in the integrated air defense network and to introduce a model for it. The researchers, with the aim of identifying the factors influencing the decision-making of the operational staff of the command and control centers of the integrated air defense network, conducted an applied research using descriptive and analytical method. and the mixed approach by using the study of valid scientific documents and documents and conducting interviews with experts in the field of command and control network, while using the MaxQDA software, it examined the factors affecting the decision-making of the operational staff of the integrated air defense network, and then using studies It has been done and the opinion of experts has identified and introduced the dimensions and components effective on the decision-making of the operational staff of the network in the form of a conceptual model including 5 dimensions of individual conditions, family conditions, organizational conditions, equipment and technology, information dimension and 31 components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: decision making
  • command and control centers
  • integrated air defense network
  • operational staff