چالش‌های خلاقیت و نوآوری کارکنان مطالعة موردی: یک دانشگاه نظامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امام حسین(ع)

2 استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

3 دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

مراکز آموزشی سازمان‌های نظامی و انتظامی به‌منظور ارتقای کمیت و کیفیت خدمات، افزایش کارایی و اثربخشی و کاهش هزینه‌ها، به وجود کارکنان خلاق و نوآور نیازمندند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین چالش‌ها و موانع مؤثر در خلاقیت و نوآوری کارکنان یکی از دانشگاه‌های نظامی با روش نمونه ‌طبقه‌ای- تصادفی در مجموع 150 نفر انجام شد. گردآوری داده‌ها به‌وسیله پرسشنامه محقق‌ساخته، و امتیازدهی آن به‌صورت طیف لیکرت پنج گزینه‌ای بود. روایی پرسشنامه از طریق محتوایی، نظرات استادان و متخصصان و پایایی آن نیز با انجام پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون از ده نفر از افراد جامعه انجام و با ضریب همبستگی (0/9) تأیید شد. از نظر پاسخ‌دهندگان چالش‌های فردی، سازمانی، محیطی و گروهی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر ایجاد خلاقیت و نوآوری کارکنان دانشگاه نظامی دارد.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

1. آقایی فیشانی، تیمور (1377)، خلاقیت و نوآوری در انسان‌ها و سازمان‌ها، تهران، انتشارات ترمه.

2. الوانی، سیدمهدی (1385)، مدیریت عمومی، تهران، نشر نی.

3. حجازی، محسن، دامکی، علی‌محمد (1388)، عوامل مؤثر بر خلاقیت در سازمان‌ها، تهران، دومین کنفرانس ملی خلاقیت‌شناسی و TRIZ.

4. رضایی‌نژاد، عبدالرضا (1381)، رشته نوآوری، نشریه گزیده مدیریت، شماره 22.

5. رمضانی، حسین‌علی (1388)، خلاقیت اساس شکوفایی و نوآوری، تهران، انتشارات محور.

6. سلاجقه، سنجر، عباسی‌فرد، مریم (1388)، نگرشی به خلاقیت فردی و سازمانی، تهران، دومین کنفرانس ملی خلاقیت‌شناسی و TRIZ.

7. سیف، علی‌اکبر (1386)، روانشناسی پرورشی نوین، تهران، نشر دوران.

8. صادقی مال‌امیری، منصور (1386)، خلاقیت رویکرد سیستمی؛ فرد، گروه و سازمان، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).

9. صفایی‌فخری، لیلا، جلالوندی، مهناز (1388)، توسعه خلاقیت و نوآوری در آموزش عالی: موانع و راهکارها، تهران، دومین کنفرانس ملی خلاقیت‌شناسی و TRIZ.

10. منافی، فریدون (1381)، بررسی و شناخت موانع مؤثر بر خلاقیت مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور، تهران، دانشگاه تهران.

11. مهدوی‌زاده، محمد و ضرغامی، حمیدرضا (1390)، خلاقیت و نوآوری رمز دستیابی به راهبردهای رقابتی اثربخش در هزاره سوم: ارائه مدل مفهومی تعدیل‌یافته راهبردهای رقابتی پورتر بر مبنای نوآوری، تهران، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت راهبردی.

12. نژادایرانی، فرهاد (1381)، مدیریت خلاقیت و نوآوری در سازمان‌ها، تهران، نشر پیک سبحان.

 

ب. منابع انگلیسی

 1. Adair, John (1 March 2009), The Art of Creative Thinking: How to Be Innovative and Develop Great Ideas, London and Philadelphia, Kogan Page.
 2. Alazzi, F. K. (2008), Teachers’ Perceptions of Critical Thinking: A Study of JordanianSecondary School Social Studies Teachers, American Education History Journal, 35 (2).
 3. Flaherty, Carol & Associates, Zonis (2007), Building Culture Strategically, Washington,National Institute of Corrections.
 4. Goldman, Ellen & Casey, Andrea (2010), “Building a Culture that Encourages Strategic Thinking”, Journal of Leadership & Organizational Studies, Vol. 17, No. 2.
 5. Gunn, M. T., & Grigg, M. L., & Pomahac, A. G. (2008), “Critical Thinking in Science Education: can Bioethical Issues and Questioning Strategies Increase Scientific Understandings?”, The Journal of Educational Thought, 42 (2).
 6. Jelenc, Lara (2009), “The Impact of Strategic Management Schools and StrategicThinking on the Performance of Croatian Entrepreneurial Practice”, Doctoral Dissertation, Ljubljana, University of Ljubljana, Faculty of Economics.
 7. Loehle, Craig (2010), Becoming a Successful Scientist: Strategic Thinking forScientific Discovery, New York, Cambridge University Press.
 8. Martin, L, & Thompson, S. D, & Richards, L. (2008), “Online Scenarios in FCS College Courses: Enhancing Critical Thinking Skills”, Journal of Family and Consumer Sciences, 100 (2).
 9. Redecker, C (2008), Review of Learning 20. Practices: JRC-IPTS. Last retrieved May 2009, available at http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC49108.pdf.
 10. Sloan, Julia (2006), Learning to Think Strategically, United States, Sloan International Inc.
 11. Snyder, L, & Gueldenzph. S, & Mark. J (2008), “Teaching Critical Thinking and Problem Solving Skills”, The Delta Pi Epsilon Journal, Vol l, No 2.
 12. Wilgis, M, & McConnell, J (2008), “Concept Mapping: an Educational Strategy to Improve Graduate Nurses Critical Thinking Skills during a Hospital Orientation Program”, The Journal of Continuing Education in Nursing, Vol 39. No 3.
 13. Zampetakis, L, Bouranta, N, Moustakisa, V (2010), “On the Relationship between Individual Creativity and Time Management”, Thinking Skills and Creativity, 5.