مقاله پژوهشی: شناسایی ابزارهای مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه شبکه دانش‌بنیان در حوزه دفاعی و تحلیل آن با استفاده از ماتریس نهاد-ابزار- هدف

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترای سیاستگذاری علم و فناوری، دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که مهم‌ترین ابزارهای مؤثر بر شکل‌گیری شبکه شرکت­‌های دانش‌بنیان در حوزه دفاعی چیست و اولویت این ابزارها نسبت به یکدیگر چگونه است؟ جامعه آماری پژوهش، متخصصان حوزه دفاعی کشور هستند. برای گردآوری اطلاعات، در کنار مرور ادبیات، از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده و با بهره‌گیری از آزمون دوجمله‌ای، ابزارهای دارای اهمیت کم و بسیار کم در شکل­‌گیری شبکه دانش‌­بنیان، حذف شده و سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی، ابزارهای مهم باقی‌مانده، رتبه‌بندی شده‌­اند. براساس نتایج تحقیق، 15 ابزار در 4 بُعد شناسایی شدند که دارای اهمیت و وزن یکسانی نیستند، بلکه به ترتیب ابعاد، ارائه تسهیلات و انجام مشارکت با شرکت‌های دانش­‌بنیان بیشترین اهمیت را به خود اختصاص دادند. در پایان مقاله نیز از طریق گروه خبرگان و استفاده از ماتریس 3 بُعدی نهاد- ابزار- هدف، پیشنهادها و راهکارهایی برای شکل­‌گیری و توسعه شبکه شرکت‌های دانش‌بنیان بخش دفاعی کشور ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Identification of Tools Affected the Formation and Development of Knowledge – Based Network in Defense Sector and Its Analysis with Institutions – Instruments – Objectives Matrix

نویسندگان [English]

 • Mehdi Elyasi 1
 • Seyyed Hamed Mazarei 2
 • Mehdi Mohammadi 3
 • Ali Asghar Sa’ad Abadi 4
1 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Allameh Tabataba'i University
2 PhD Student of Policy and Science, University of Tehran
3 Assistant Professor, Faculty of Modern Science and Technology, University of Tehran
4 PhD Student of Policy and Science, University of Tehran
چکیده [English]

This research is following to answer the question that what is the most important of affected tools on the formation of knowledge – based companies network in Defense Sector and how is the priority of these tools in each other? The statistic populations of this research were the Iranian defense sector experts. For collecting information, apart the literature overview, we used from questionnaire and interview and we exploiting with binominal test in order to determine and remove the less important tools. Then we ranked the remaining tools with employing of the fuzzy AHP. On the basic of the research’s results, 15 tools in 4 dimensions were identified that each of them having different weight and importance. Incentives and partnership with other knowledge – based companies were the most important dimensions, respectively. At the end, some recommendation and solution were proposed for the formation and development of knowledge – based companies network in Iran’s defense sector based on the expert’s views and also 3D matrix of institutions – instruments – objectives.

کلیدواژه‌ها [English]

 • network
 • Knowledge – based Companies
 • Defense Sector
 • Innovation System
 • Research and Development
 1. الف. منابع فارسی

  1. امانی تهرانی، محمد و احمدامینی، زهرا (1390)، تحلیل افق چالش­‌های شرکت­‌های دانش‌بنیان دانشگاهی و راهکارهای پیشگیرانه»، نشریه مطالعات در دنیای رنگ، جلد اول، شماره یک.

  2. پناهی، جلال (1391)، راهکارهای تسهیل فرایند شکل‌گیری بنگاه‌­های دانش‌بنیان در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.

  3. جعفرنژاد، احمد،  محقر، علی و اختیارزاده، احمد (1391)، شناسایی چالش­‌های شرکت­‌های تازه تأسیس فناوری‌محور دانشگاهی در مسیر رشد، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال پنجم، شماره دو.

  4. دانایی‌فرد، حسن و دیگران (1390)، روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران، انتشارات صفار.

  5. طباطبائیان، سیدحبیب‌الله و دیگران (1390)، بررسی قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری­‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، تهران، ارائه شده در: اولین کنفرانس بین­‌المللی مدیریت فناوری.

  6. صنوبر، ناصر، سلمانی، بهزاد و تجویدی، مینا (1390)، تأثیر محرک­‌های نوآوری بر ظرفیت نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال چهارم، شماره دو.

  7. فخاری، حسین، سلمانی، داوود و دارایی، محمدرضا (1392)، بررسی اثرات تحریم­‌های اقتصادی بر عملکرد شرکت­‌های دانش‌بنیان، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال پنجم، شماره سه.

  8. قاضی‌نوری، سروش و دیگران (1388)، دولت و کارآفرینی تکنولوژیک، تهران، انتشارات صنایع نوین.

  9. قاضی‌نوری، سروش (1383)، طراحی و تدوین سیاست­‌های حمایت از شرکت­‌های تازه تأسیس تکنولوژی‌محور در کشور، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.

  10. مجلس شورای اسلامی (1389)، قانون حمایت از شرکت­‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری­‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات.

  11. سپهری، محمدمهدی و ریاحی، آسیه (1389)، کاربست تحلیل شبکه اجتماعی برای استخراج نیازهای سیستم مدیریت دانش در سازمان­‌های دانش بنیان، فصلنامه سیاست علم و فناوری، دوره سه، شماره دو.

  12. محمدی، علیرضا و بیگدلو، نسرین (1391)، ابزارهای حمایتی برای شرکت­های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری، مجله رهیافت، شماره 50.

  13. میرکمالی، سیدمحمد، ایزدیان، زینب و مصدق، هادی (1390)، بررسی وضعیت مدیریت دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، فصلنامه رشد فناوری، دوره هفت، شماره بیست‌وهشت.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Andreassi, Tales (2005), The Funding of New Technology-based Firms in Brazil, Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 6 (5).
  2. APEC Economic Committee (2000), Towards Knowledge Based Economies in APEC, APEC Secretariat.
  3. Argote, L, & Ingram, P (2000), “Knowledge Transfer: A Basis for Competitive Advantage in Firms”, Organizational Behavior & Human Decision Processes, 82 (1).
  4. Chang, D. Y (1996), “Applications of the Extent Analysis Method on Fuzzy AHP”, European Journal of Operational Research, 95.
  5. Daniel, H. Z, Hempel, D. J, & Srinivasan, N (2002), A Model of Value Assessment in Collaborative R&D Programs, Industrial Marketing Management, 31.
  6. Freeman, C (1987), Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, London, Printer.
  7. Geraghty, K., & Desouza, K. C (2005), “Optimizing Knowledge Networks”, Industrial Management, 47 (6).
  8. Groenewegen, P (1992), “Simulating ‘Hot Technologies’: Interorganizational Networks in Dutch Ceramic Research”, R&D Management, 22 (4).
  9. Hansen, M. T (1999), “The Search-transfer Problem: The Role of Weak Ties in Sharing Knowledge Across Organization Subunits”, Administrative Science Quarterly, 44.
  10. Inkpen, A. C, & Tsang, E. W. K (2005), “Social Capital, Networks, and Knowledge Transfer”, Academy of Management Review, 30 (1).
  11. Malerba, F (2004), Sectoral Systems of Innovation: Concepts, Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe, New York, Cambridge University Press.
  12. Nelson, R, Nelson, K (2002), “Technology, Institutions and Innovation Systems”, Research Policy journal, (31).
  13. OECD (1996), The Knowledge-Based Economy, Paris, OECD Publications.
  14. OECD (2007), SMEs in Mexico: Issues and Policies, Paris, OECD Publications.
  15. Sang Kyu, Lee, Cibson Davis (2002), Towards Knowledge-based Economy in Korea: Metrics and Policy, International Journal of Technology, Policy and Management, vol 2. No 3.
  16. Skyrme, D (1997), Measuring the Value of Knowledge, London, Business Intelligence.
  17. Smith, J & Powell, W. W (January–February 2004), “Knowledge Networks as Channels and Conduits: The Effects of Spillovers in the Boston Biotechnology Community”, Organization Science, 15.
  18. Turku School of Economics (2009), On the Pursuit of Growth in Technology-based Companies: the Role of Public Financing in the Start-up Process of Finnish Drug Development Companies, available at: https://www.doria.fi/xmlui/bitstream/handle/10024/98510/Ae14_2009.pdf?.
  19. Vekstein, Daniel (1999), Defense Conversion, Technology Policy and R & D Networks in the Innovation System of Israel, Journal of Technovation, 19 (10).
  20. Wenger, E. C, & Snyder, W. M (2000), “Communities of Practice: The Organizational Frontier”, Harvard Business Review, 78.
  21. World Bank (2002), The Knowledge Assessment Methodology and Scorecards (online), Available at: http://worldbank.org/gdln/programs/kam2002/methodology.htm