مقاله پژوهشی: طراحی الگوی توانمندسازی سرمایه‌های انسانی در نیروهای نظامی ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 معاون اسبق پژوهش و تولید علم دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ج.ا.ایران و عضو هیئت علمی دافوس آجا

2 کارشناس ارشد مدیریت سیستم و بهره‌وری، کارشناس ارشد مدیریت دفاعی و عضو هیئت علمی دافوس آجا

چکیده

توانمندسازی از نگاه معنایی، آزاد کردن نیروی درونی افراد برای کسب دستاوردهای شگفت­ انگیز می­‌باشد. در این مقاله به تعیین میزان ارتباط و تشخیص متغیرهای مستقیم و غیرمستقیم در الگوی توانمندسازی سرمایه­‌های انسانی نیروهای نظامی ج.ا.ایران پرداخته شده است. جامعه آماری موردنظر، کارکنان نظامی (ارتش ج.ا.ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) ج.ا.ایران می‌باشد و جامعه نمونه تعداد 398 نفراز رده‌های مختلف افسران و درجه‌داران به­‌صورت تصادفی طبقاتی منظم نمونه­‌گیری شده است. این تحقیق، با استفاده از روش تحقیق توصیفی-همبستگی و به‌کارگیری تحلیل ماتریس همبستگی شکل گرفته و داده­‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه که پایایی و روایی آن به ترتیب توسط ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار محتوا و ترکیب پرسشنامه­‌های استاندارد تأیید شده، گردآوری گردیده است. یافته­‌های پژوهش بیانگر این مطلب است که تأثیر متغیرهای تعهد سازمانی، سازگاری شخصی و مشارکت در امور بر متغیر توانمندسازی به­‌صورت مستقیم و متغیرهای ارتباطات اجتماعی، آموزش و یادگیری، حقوق و دستمزد و شرایط کارکنان بر متغیر توانمندسازی به­‌صورت غیرمستقیم می­‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Strengthening the Human Capital in the Armed Forces of I.R.Iran

نویسندگان [English]

 • Bahram Rezaei 1
 • Ali Reza Narimani 2
 • Majid Rajabpoor 2
1 Former Deputy of Research and Production of Science and Faculty member of Army Command and Army University
2 MS in Productivity and System Management, MS in Defense Management and Faculty member of Army Command and Army University
چکیده [English]

The meaning of empowering is, free up people’s inner strength for gaining wonderful achievements.  In this article, we are discussed to determining the relationship between direct and indirect variable in pattern recognition and empowerment of human capital in armed forces of I.R.Iran Out Statistical population is the I.R.Iran’s armed forces personnel, and population sample is polled multi-stage random. This research formed by using from cross-correlation method and analysis of correlation matrix, and data were collected by questionnaire that its reliability approved with cronbach’s alpha coefficient and credit of validity approved by combining standard-questionnaire.Research findings suggest that in addition to the proper relationship between the independent variable and dependent variable were affected in indirect variable set as and empowerment variables, variables of organizational commitment, personal compatibility and participation, empowerment, changes in the variables and parameters  of direct social interaction, learning, salary and conditions employee empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Empowerment
 • Organizational Commitment
 • Human Capital
 • Personal Adaptation
 • Collaboration
 1. الف. منابع فارسی

  1. اسکندری، مجتبی (1381)، طراحی و تبیین الگوی توانمندسازی مدیران؛ بررسی موردی مدیران کاروان‌های حج جمهوری اسلامی ایران، پایان­‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

  2. حرآبادی­ فراهانی، مجید (1384)، بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان، پایان­‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

  3. حسن­‌زاده، محمدصادق (1383)، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی کارکنان در یکی از شرکت­های فعال در زمینه خودرو، پایان­‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت.

  4. جواهری­‌کامل، مهدی (1388)، تأثیرات عدالت سازمانی، رابطه رهبر- عضو، اعتماد و توانمندسازی روان‌شناختی بر رفتارهای شهروندی سازمانی، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره 24.

  5. طاهری­ طریق، سودابه (1383)، بررسی نقش و جایگاه توانمندسازی کارکنان بر عملکرد بانک رفاه تهران، پایان­‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت.

  6. مزیدآبادی فراهانی، امیرحسین (1383)، بررسی تأثیرات کاربرد فناوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان: مطالعه­‌ای در سازمان تأمین اجتماعی استان قم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

  7. محمدزاده طاهری، هانیه (1384)، بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی، پایان­‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه پیام نور، دانشکده مدیریت.

  8. محمدی، محمد (1380)، ارزیابی راه­‌های توانمندسازی کارکنان دانشگاه بیرجند، پایان­‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Argyris, Chris (1998), “Empowerment the Emperor’s New Clothes”, Harvard Business Review.
  2. Blanchard, K. H & Carlos, J.P and Randolph, A (2003), Empowerment takes more than One Minute, Sanfrancisco, Barrett-Koehler.
  3. Bowen, D. E & Lawler, E.E (1992), “The Empowerment of Service Workers: What, Why, Who, When”, Sloan Management Review.
  4. Cartwrith, Roger (2002), Empowerment, Sanfrancisco, Easton Publishing.
  5. Erstad, Margaret (1997), “Empowerment & Organizational Change”, International Journal of Contemporary Hospitality Management.
  6. GAO (2001), Human Resource Management in the Hospitality Industry, Sanfrancisco, Wiley.
  7. Koberg, Christine  S, Boss, R. Wayme, Senjem Janson C. & Goodman Erich A, Mar (1999), Antecedents & Out Comes of Empowerment, Group & Organization Management, Vol.34, Issue.1.
  8. Mc Lagan, P. & Nel, C (1997), The Age of Participation: New Governance for the Workplace & the World, edition.2. Sanfrancisco, Beret Koehler.
  9. Robbins, T. L, Crino, M. D, Fredendal, L.D (2002), “An Integrative Model of the Empowerment Process”, Human Resource Management Review.Vol.12.
  10. Thomas, Kenneth, & Velthouse, Betty (1990), “Cognitive Elements of Empowerment: An Interpretive Model of Intrinsic Task Motivation”, Academy of Management Review, Vol.15. No.4.